Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juli 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Smet, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 : - is aan de heer De Corte, G., op zijn verzoek,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204228
pub.
19/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Smet, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 : - is aan de heer De Corte, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt; - is aan de heer Helven, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Broekmans, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren; - is aan Mevr. Hamerlinck, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk; - is aan de heer Verhaeghe, G., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer Lanckriet, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Aarlen : - de heer Debrye, S., wonende te Messancy, voor een termijn van vijf jaar;

Marche-en-Famenne : - de heer Dethise, J., wonende te Houyet, voor een termijn van vijf jaar;

Namen : - de heer Petit, Ph., wonende te Eghezée, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel van : - de heer Decleire, Ph., wonende te Ukkel; - de heer Riat, G., wonende te Overijse, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 juni 2013; - de heer Clermont, E., wonende te Rixensart, voor een termijn met ingang van 10 juni 2013 en eindigend op 31 augustus 2015; - de heer Dekock, R., wonende te Brussel, voor een termijn met ingang van 24 juni 2013 en eindigend op 31 oktober 2017; - de heer Mollet, J., wonende te Kruishoutem, voor een termijn met ingang van 24 juni 2013 en eindigend op 31 maart 2015; te Nijvel van : - de heer Vermer, P., wonende te Eigenbrakel, voor een termijn met ingang van 24 juni 2013 en eindigend op 31 januari 2015; - de heer Du Parc Locmaria, L., wonende te Eigenbrakel, voor een termijn met ingang van 24 juni 2013 en eindigend op 31 augustus 2013; te Gent van : - de heer Rasschaert, M., wonende te Merelbeke, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 juli 2013; te Ieper van : - de heer Vercruysse, J., wonende te Koksijde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 juli 2013; te Kortrijk van : - de heer Vandamme, S., wonende te Moorslede, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 5 juni 2013; - de heer Deschepper, F., wonende te Kortrijk, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 juli 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^