Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. Hermans, V., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, op haar verzoek, in Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eersh(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012205040
pub.
13/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2012, is Mevr. Hermans, V., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2012 : - is de heer Van Den Berge, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent; - is Mevr. Vanholme, G., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent; - is Mevr. Nuyts, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge, te Ieper en te Veurne; - is Mevr. Desmet, S., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Dendermonde en te Oudenaarde; - is Mevr. Deskeuvre, Ch., benoemd tot plaatsvervangend assessor in de strafuitvoeringsrechtbank, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik voor een termijn van een jaar met ingang vanaf de datum van de eedaflegging; - is Mevr. De Boeck, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer Peeters, J., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen; - is Mevr. Haegeman, E., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk; - is de heer Dupon, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012205181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de bandagisten type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 04/09/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van orthopedisten sluiten, is de heer Compernolle, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Gent, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Ieper, te Kortrijk en te Veurne.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^