Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 maart 2014
gepubliceerd op 23 april 2014

Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201954
pub.
23/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/28/2014201954/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 10 januari 2007;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd door de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 maart 1978 tot afwijking van de voorschriften van de artikelen 52.5.11 en 652 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;

Gelet op de mededeling 2009/432/B van 27 juli 2009 in toepassing van de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften;

Gelet op het advies nr. 159 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven op 24 juni 2011;

Gelet op het advies CS/1293-1/12/003 van de Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing, gegeven op 20 september 2012;

Gelet op het advies nr. 54.612/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de arbeidsplaatsen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012204915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden sluiten tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

Art. 3.Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder : 1° brand : geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde schade toebrengende verbranding;2° gebouw : elke bouwconstructie die een voor personen toegankelijke overdekte ruimte vormt, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten;3° compartiment : deel van een gebouw, al dan niet onderverdeeld in lokalen, begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten;4° veilige plaats : een plaats buiten het gebouw of, in voorkomend geval, het gedeelte van het gebouw dat gelegen is buiten het compartiment waar er brand is en vanwaar het mogelijk is om het gebouw te verlaten zonder door dat compartiment te moeten gaan;5° evacuatieweg : doorlopende en onbelemmerde weg die toelaat de veilige plaats te bereiken door gebruik te maken van de normale circulatiewegen;6° nooduitgang : uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het gebouw in geval van nood;7° nooddeur : deur die geplaatst is in een nooduitgang;8° waarschuwing : informatie over de ontdekking van een brand doorgegeven aan de personen die deel uitmaken van het personeel van de werkgever die specifiek daartoe zijn aangeduid;9° melding : informeren van de openbare hulpdiensten over de ontdekking van een brand;10° alarm : bevel aan de gebruikers van één of meerdere compartimenten om te evacueren;11° beschermingsmiddel tegen brand : elke uitrusting die toelaat brand te detecteren, te signaleren, te blussen, zijn schadelijke gevolgen te beperken, of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken;12° veiligheidsverlichting : verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is, van zodra de normale kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om alle risico op paniek te voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de evacuatiewegen te herkennen en te bereiken;13° ontvlambare vloeistof : ontvlambare, licht ontvlambare, zeer licht ontvlambare en brandbare vloeistof zoals omschreven in artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen sluiten betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen;14° de wet : de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;15° risicoanalyse : de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;16° Comité : het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;17° bevoegde preventieadviseur : de preventie-adviseur bevoegd voor arbeidsveiligheid;18° brandbestrijdingsdienst : dienst georganiseerd door de werkgever, zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9. Afdeling 2. - Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Art. 4.De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico.

Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende risicofactoren : 1° de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;2° de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;3° de aard van de activiteiten;4° de grootte van de onderneming of inrichting;5° het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting;6° de specifieke risico's eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;7° de ligging en de bestemming van de lokalen;8° de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet;9° de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling I van de wet. De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario's en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico's.

Art. 5.Met toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, neemt de werkgever op basis van de risicoanalyse bedoeld in artikel 4, de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen om : 1° brand te voorkomen;2° de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;3° vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;4° de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;5° de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Art. 6.De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen worden opgenomen in een document dat voorgelegd wordt voor advies aan het Comité.

Art. 7.Bij de evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, houdt de werkgever rekening met de resultaten van de evacuatieoefeningen bedoeld in artikel 27, § 2, tweede lid, de opgedane ervaring bij eerder opgetreden branden en bij incidenten die aanleiding kunnen geven tot een brand. Afdeling 3. - Specifieke preventiemaatregelen

Onderafdeling 1. - Brandbestrijdingsdienst

Art. 8.Elke werkgever richt een brandbestrijdingsdienst op.

Deze dienst vervult minstens volgende taken : 1° erop toezien dat de melding gebeurt;2° erop toezien dat het waarschuwingssignaal, ontvangen door een aangeduide persoon, gepast behandeld wordt;3° de taken verrichten die nodig zijn om elk begin van brand te bestrijden in optimale omstandigheden wat de veiligheid betreft, inzonderheid door de aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden;4° het in veiligheid brengen van de personen in afwachting van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten;5° de maatregelen uitvoeren die vooraf zijn vastgesteld door de werkgever om de openbare hulpdiensten in staat te stellen om de onderneming te betreden;6° de leden van de openbare hulpdiensten vlug naar de plaats van het onheil leiden;7° meewerken aan de risicoanalyse en aan de ontwikkeling van de procedures bedoeld in artikel 24;8° de situaties signaleren die de evacuatie kunnen hinderen of die een brand kunnen uitlokken. Deze dienst voert zijn taken uit overeenkomstig de schriftelijke procedures bedoeld in artikel 24.

Art. 9.De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen.

In functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming of instelling, het specifiek brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken, bepaalt de werkgever inzonderheid : 1° het aantal werknemers dat deel uitmaakt van de dienst;2° de bekwaamheden nodig voor het uitvoeren van hun taken, rekening houdend met de minimale bekwaamheden zoals vastgelegd in de bijlage 1;3° de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in de bijlage 1;4° de verdeling van deze werknemers zodat het geheel van de arbeidsplaatsen gedekt is;5° de nadere regels betreffende de uitvoering van de taken, beschreven in artikel 8, tweede lid. De werkgever mag, in voorkomend geval, aanvullend een beroep doen op personen die geen deel uitmaken van het personeel van de onderneming of instelling.

Voor de organisatie van de brandbestrijdingsdienst vraagt de werkgever het advies van de bevoegde preventieadviseur en van het Comité en raadpleegt hij, in voorkomend geval, de bevoegde openbare hulpdienst.

Onderafdeling 2. - Preventie van brand

Art. 10.§ 1. De preventiemaatregelen die bedoeld zijn om brand te voorkomen, moeten het mogelijk maken om de gevaren uit te schakelen of de risico's te verminderen verbonden aan de aanwezigheid van elke ontvlambare of brandbare stof en inzonderheid deze met betrekking tot : 1° het gebruik, de productie of de opslag van ontvlambare vloeistoffen, ongeacht de aanwezige hoeveelheid en onverminderd de toepassing van de meer specifieke bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen sluiten betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen;2° het ontstaan van explosies, inzonderheid overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen sluiten betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen;3° activiteiten die het gebruik, de productie of de opslag van brandbare gassen inhouden;4° het gebruik van toestellen of installaties voor verwarming en airconditioning;5° het gebruik van toestellen, arbeidsmiddelen en producten die vermoedelijk een brand kunnen veroorzaken. § 2. Wanneer de uitvoering van het werk het gebruik van ontplofbare stoffen, brandbare gassen of ontvlambare of voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen of vaste stoffen vereist, neemt de werkgever inzonderheid de volgende bijzondere maatregelen om het in § 1 beoogde doel te bereiken : 1° het beperken tot het strikt noodzakelijke van de aanwezige hoeveelheid van deze stoffen op de arbeidsplaats;2° het opslaan van deze stoffen op een passende wijze;3° het eerbiedigen van de voorwaarden inzake afstand of isolering van deze stoffen ten opzichte van elke ontstekingsbron;4° het beheersen van de omstandigheden waarbij zelfontbranding van stoffen of afvalstoffen kan optreden;5° het plaatsen van de afvalstoffen bedoeld in punt 4°, in afwachting van hun verwijdering, in passende veiligheidsrecipiënten met een hermetische sluiting;6° het regelmatig verwijderen van de afvalstoffen bedoeld in punt 4°. § 3. De preventiemaatregelen bedoeld in dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van de minimale voorschriften bedoeld in de artikelen 52.6 en 52.8 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Onderafdeling 3. - Verzekeren van de snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats

Art. 11.De werkgever neemt de noodzakelijke maatregelen opdat, in geval van brand, de werknemers en de andere aanwezige personen de arbeidsplaatsen vlug kunnen evacueren naar een veilige plaats, in optimale veilige omstandigheden.

Hiertoe neemt de werkgever de maatregelen bedoeld in de artikelen 12 tot 15, rekening houdend met de risicofactoren bedoeld in artikel 4.

Art. 12.§ 1. De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse bedoeld in artikel 4 en overeenkomstig de minimumvoorschriften bedoeld in de artikelen 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, het aantal evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen, hun verspreiding en hun afmetingen in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

De evacuatiewegen en de nooduitgangen moeten zo rechtstreeks mogelijk uitkomen op een veilige plaats. § 2. De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen die toegang geven tot de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten vrij gehouden worden. Ze mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, zodat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt. § 3. De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting en een gepaste signalisatie.

De signalering van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Onverminderd de toepassing van artikel 52.5.11 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet deze signalering op de gepaste plaatsen aangebracht worden en moet haar eigenschappen in de tijd behouden.

Art. 13.De nooddeuren moeten openen in de richting van de evacuatie.

Het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn.

Ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden, door elke persoon die er gebruik van wil maken, in geval van nood. Ze mogen niet op slot zijn.

De deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegen en de deuren die uitgeven op de evacuatiewegen en op de nooduitgangen moeten, wanneer de arbeidsplaatsen gebruikt worden, steeds kunnen geopend worden zonder speciale hulp.

Voor de deuren die geplaatst zijn in de uitgangen van het gebouw, bepaalt de werkgever de bewegingswijze, de draairichting en de eventuele vergrendeling ervan, in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

Indien de openbare veiligheid, de veiligheid van de werknemers of de veiligheid van bepaalde kwetsbare personen van wie de bewegingsvrijheid moet worden beperkt en die aanwezig zijn op de arbeidsplaats het vergt, mag worden afgeweken van het tweede lid, op voorwaarde dat de werkgever voldoende maatregelen neemt om de evacuatie van de werknemers en andere aanwezige personen in omstandigheden van maximale veiligheid te verzekeren. De evacuatie gebeurt, indien nodig, met behulp van personen specifiek aangeduid en opgeleid voor dit doel.

Art. 14.De werkgever hangt aan de ingang van het gebouw en per niveau een evacuatieplan op.

Het evacuatieplan en zijn wijzigingen worden uitgewerkt in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en worden voorgelegd voor advies aan het Comité.

Het evacuatieplan omvat inzonderheid : 1° de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen;2° de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;3° de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen.

Art. 15.De evacuatie van de personen wordt georganiseerd overeenkomstig de schriftelijke procedures bedoeld in artikel 24.

Onderafdeling 4. - Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden

Art. 16.Onverminderd de meer specifieke bepalingen van dit besluit, past de werkgever de artikelen 4 tot 20 toe van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, wanneer hij de beschermingsmiddelen tegen brand evalueert, kiest, aankoopt, gebruikt en installeert, zelfs indien deze middelen niet beantwoorden aan de definitie van collectieve beschermingsmiddelen.

Art. 17.Bij de evaluatie en de keuze bedoeld in artikel 16, houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende elementen : 1° de inrichting van de arbeidsplaatsen en de risico's die ermee verband houden;2° de fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige stoffen;3° de arbeidsprocessen en de arbeidsmiddelen en de risico's die ermee verband houden;4° de kenmerken van de werknemers die de beschermingsmiddelen moeten gebruiken;5° het maximale aantal personen dat op de arbeidsplaatsen aanwezig kan zijn;6° het standaard materieel van en het personeel van de openbare hulpdiensten;7° de nodige tijd voor de openbare hulpdiensten om de plaats van interventie te bereiken. De werkgever raadpleegt de openbare hulpdienst voor de toepassing van de punten 6° en 7° van het eerste lid.

De werkgever betrekt het Comité bij de evaluatie en de keuze van de beschermingsmiddelen tegen brand, inzonderheid door haar voorafgaand advies te vragen over de punten bedoeld in het eerste lid.

Art. 18.De niet-automatische beschermingsmiddelen tegen brand moeten geplaatst worden op plaatsen die zichtbaar zijn of die duidelijk gesignaleerd worden.

De toegang tot en de bediening van de niet-automatische beschermingsmiddelen tegen brand moet gemakkelijk zijn.

Het doel waarvoor deze middelen moeten worden gebruikt wordt duidelijk aangegeven.

Art. 19.De signalering van de beschermingsmiddelen tegen brand wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze signalering moet op de gepaste plaatsen aangebracht worden en moet haar eigenschappen in de tijd behouden.

De waarschuwings- en alarmsignalen of -boodschappen zijn voor alle betrokken personen goed waarneembaar en mogen noch met elkaar, noch met andere signalen verward kunnen worden.

Art. 20.De beschermingsmiddelen tegen brand worden gebruikt overeenkomstig de schriftelijke procedures bedoeld in artikel 24.

Onderafdeling 5. - De schadelijke gevolgen van een brand beperken

Art. 21.§ 1. De werkgever vergewist zich ervan dat in geval van brand de constructie van het gebouw toelaat dat 1° de werknemers en elke andere persoon aanwezig op de arbeidsplaatsen deze arbeidsplaatsen zo vlug mogelijk kunnen evacueren, zonder zich in gevaar te brengen en dat ze, in voorkomend geval, kunnen geholpen worden;2° de leden van de openbare hulpdiensten in alle veiligheid kunnen optreden. De werkgever vergewist zich er, onder andere, van, dat de bepalingen op gebied van risicoanalyse bedoeld in afdeling 2 toegepast worden tijdens de ontwerpfase van de constructie van het gebouw.

Hij ziet erop toe dat het gebouw dermate ontworpen en gebouwd is, dat in geval van brand : 1° de stabiliteit van de dragende elementen en, in voorkomend geval, van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden;2° het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt;3° de uitbreiding van de brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt. § 2. Om de doelstellingen bedoeld in § 1 te bereiken, eerbiedigt de werkgever de artikelen 52.1.2, 52.1.3, 52.2, 52.3, 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.12a), 52.5.18, 52.7, 52.9.3, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 en 52.16 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Onderafdeling 6. - Het vergemakkelijken van de interventie van de openbare hulpdiensten

Art. 22.Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw.

Dit interventiedossier bevat : 1° de elementen van het brandpreventiedossier bedoeld in artikel 25, tweede lid, 4°, 7° en 11°;2° de locatie van de elektrische installaties;3° de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;4° de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;5° de locatie van de branddetectiecentrale. Onderafdeling 7. - Periodieke controle en onderhoud

Art. 23.§ 1. Onverminderd de meer specifieke bepalingen van deze onderafdeling, past de werkgever artikel 21 toe van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, wanneer hij de beschermingsmiddelen tegen brand controleert en onderhoudt, zelfs indien deze middelen niet beantwoorden aan de definitie van collectieve beschermingsmiddelen.

Bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, worden de beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar gecontroleerd.

Bovendien ziet de werkgever erop toe dat de beschermingsmiddelen tegen brand door onderhoudsbeurten in goede staat voor gebruik worden gehouden.

De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur. § 2. De werkgever ziet erop toe dat de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties evenals de elektrische installaties : 1° in goede staat worden gehouden;2° periodiek worden gecontroleerd. Deze controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving die op deze installaties van toepassing is, of bij ontstentenis, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of van de installateur of, bij ontstentenis daarvan, overeenkomstig de meest strenge en meest geschikte regels van goed vakmanschap. § 3. De data van de controles en onderhoudsbeurten bedoeld in dit artikel, en de vaststellingen die er gedaan werden, moeten bewaard worden en ter beschikking gehouden van het Comité en van de met het toezicht belaste ambtenaren. Afdeling 4. - Het intern noodplan

Art. 24.Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk stelt de werkgever schriftelijk gepaste procedures vast voor : 1° de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst bedoeld in artikel 8, tweede lid;2° de evacuatie van personen;3° de evacuatieoefeningen;4° het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand;5° de informatie en de opleiding van de werknemers. Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de bevoegde preventieadviseur en van het Comité.

Deze procedures worden 'voor gezien' getekend door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, of in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst. Afdeling 5. - Het brandpreventiedossier

Art. 25.De werkgever houdt een dossier bij genaamd « brandpreventiedossier ».

Dit dossier bevat : 1° het document bedoeld in artikel 6 dat de resultaten bevat van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen;2° het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft;3° de procedures opgemaakt in uitvoering van artikel 24;4° het evacuatieplan bedoeld in artikel 14;5° het interventiedossier bedoeld in artikel 22;6° de vaststellingen gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen bedoeld in artikel 27, § 2, tweede lid;7° een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;8° de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en van de elektrische installaties evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles;9° de lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op basis van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;10° de adviezen verstrekt door : a) de bevoegde preventieadviseur, en in voorkomend geval, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;b) het Comité;c) de openbare hulpdienst;11° de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen. Dit dossier wordt bijgewerkt. Het wordt ter beschikking gehouden van het Comité, van de met het toezicht belaste ambtenaren en van de openbare hulpdiensten. Afdeling 6. - Opleiding en informatie van de werknemers

Art. 26.§ 1. Overeenkomstig het artikel 17 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige informatie betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit. § 2. De informatie bevat voor elke werknemer de relevante informatie over : 1° de brandrisico's;2° de preventiemaatregelen, inzonderheid deze die van die aard zijn om het ontstaan van een brand tijdens de uitvoering van hun taken te voorkomen;3° de waarschuwings- en alarmsignalen;4° de toe te passen maatregelen in geval van brand;5° de evacuatie. § 3. De informatie wordt aan elke werknemer gegeven door de werkgever ten laatste op de dag van indiensttreding van de werknemer en wordt bijgewerkt in functie van de evolutie van de risico's en van de preventiemaatregelen. § 4. De informatie wordt verstrekt overeenkomstig de schriftelijke procedures bedoeld in artikel 24.

Art. 27.§ 1.- Overeenkomstig het artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in dit besluit. § 2. De opleiding heeft voor de werknemers inzonderheid tot doel de volgende bekwaamheden te verwerven : 1° de bekwaamheid een gedrag aan te nemen dat van die aard is om het ontstaan van een brand tijdens de uitvoering van hun taken te voorkomen;2° de bekwaamheid om op gepaste wijze te reageren in geval van de ontdekking van een brand of de aanwezigheid van rook;3° de bekwaamheid om de waarschuwing te geven;4° het begrijpen van de waarschuwings- en alarmsignalen;5° de bekwaamheid om, in geval van alarm, de instructies betreffende de evacuatie te volgen en correct toe te passen, opdat deze evacuatie kan gebeuren zonder paniek en zonder gevaar en opdat het werk van de leden van de brandbestrijdingsdienst niet gehinderd wordt. Daartoe omvat de opleiding inzonderheid evacuatieoefeningen die tenminste één keer per jaar worden georganiseerd. § 3. De opleidingen worden georganiseerd overeenkomstig de schriftelijke procedures bedoeld in artikel 24. Afdeling 7. - Werkzaamheden uitgevoerd in de inrichting van een

werkgever

Art. 28.§ 1. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers of, in voorkomend geval, onderaannemers, verstrekt aan de aannemers de voor hen relevante informatie betreffende : 1° de risico's die inzonderheid voortvloeien uit : a) de inrichting van de lokalen;b) de stoffen die er opgeslagen zijn of behandeld worden;c) de nabijheid van gevaarlijke installaties;d) de activiteiten in de onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werkzaamheden;2° de preventiemaatregelen getroffen in toepassing van artikel 5, 1° tot 3°;3° de informatie bedoeld in artikel 26, nuttig voor het goed begrijpen van de preventiemaatregelen bedoeld in 2°. De werkgever vergewist zich ervan dat de aannemers de informatie die hen is verstrekt begrijpen. § 2. De werkgever ziet erop toe dat de aannemers, en in voorkomend geval de onderaannemers, die werkzaamheden komen uitvoeren in de inrichting van de werkgever, hem de informatie betreffende de brandrisico's eigen aan de uit te voeren werkzaamheden verstrekken.

Art. 29.Wanneer, ten gevolge van de informatie bedoeld in artikel 28, de werkgever vaststelt dat de uit te voeren werkzaamheden een bijkomende risicofactor inhouden, onderwerpt de werkgever de uitvoering van de werkzaamheden aan zijn voorafgaande toestemming.

De voorafgaande toestemming van de werkgever wordt opgenomen in een document dat inzonderheid de volgende elementen bevat : 1° de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, de aard van de uit te voeren werkzaamheden alsook de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die moeten genomen worden;2° de door de aannemer of de onderaannemer als noodzakelijk beoordeelde bijkomende preventiemaatregelen, bovenop deze bedoeld in 1°. Het document wordt ondertekend door de werkgever, zijn bevoegde preventieadviseur en de aannemer, of in voorkomend geval de onderaannemer, die een afschrift ontvangt.

Art. 30.Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd door een werknemer van de werkgever in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de voorafgaande toestemming, bedoeld in artikel 29, gegeven aan het lid van de hiërarchische lijn die belast is met de leiding van de dienst die de werkzaamheden uitvoert. Afdeling 8. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Onderafdeling 1. - Bepalingen betreffende het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Art. 31.Artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, vervangen door het koninklijk besluit van 10 mei 1968 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 mei 1971, 17 april 1972, 17 juli 1972, 20 september 1974, 20 juni 1975, 10 juli 1992, 18 juni 1993 en 17 juni 1997, wordt opgeheven met uitzondering van de artikelen 52.1.2, 52.1.3, 52.2, 52.3, 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.11, 52.5.12a), 52.5.18, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9.3, 52.10.4, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 en 52.16.

Onderafdeling 2. - Bepalingen betreffende de in toepassing van artikel 52.15.1 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming toegekende afwijkingen

Art. 32.Het ministerieel besluit van 6 maart 1978 tot afwijking van de voorschriften van de artikelen 52.5.11 en 652 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, wordt opgeheven. Afdeling 9.- Slotbepalingen

Art. 33.De bepalingen van de artikelen 1 tot 30 van dit besluit en zijn bijlage 1 vormen titel III, hoofdstuk III van de Codex over het welzijn op het werk met de volgende opschriften : 1° "Titel III.- Arbeidsplaatsen"; 2° "Hoofdstuk III.- Brandpreventie op de arbeidsplaatsen".

Art. 34.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 1 - Vaardigheden en opleidingen van de leden van de brandbestrijdingsdienst 1) Beheer van de brandbestrijdingsdienst Bekwaam zijn om : -de interventieploegen te organiseren; - mee te werken aan de uitvoering van de risicoanalyse. 2) Interventie bij brand A.Vaardigheden Bekwaam zijn om : - het belang en de beperkingen van zijn opdracht te identificeren en te herkennen; - de aard van het vuur te begrijpen en de wijze van voortplanting ervan; - de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; - het nut van de brandprocedures te begrijpen; - de beschermingsmiddelen tegen brand te identificeren en correct te gebruiken; - in geval van waarschuwing en in geval van alarm correct te reageren; - op een veilige wijze elk begin van brand te bestrijden; - situaties die een brandrisico kunnen creëren te herkennen en te signaleren.

B. Opleiding De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere, praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario's.

Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd. 3) Evacuatie van de aanwezigen A.Vaardigheden Bekwaam zijn om : - het belang en de beperkingen van zijn rol te identificeren en te herkennen; - de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; - de verschillende situaties te identificeren die leiden tot evacuatie; - de verschillende evacuatietechnieken op te sommen en uit te leggen, en ze weten toe te passen in het bedrijf; - situaties die de evacuatie van personen kunnen hinderen te herkennen en te signaleren; - de evacuatiewegen te identificeren; - in geval van alarm correct te reageren; - een evacuatie snel en efficiënt uit te voeren.

B. Opleiding De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie.

Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 28 maart 2014. betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^