Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2017
gepubliceerd op 12 oktober 2017

Koninklijk besluit betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017031252
pub.
12/10/2017
prom.
26/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/26/2017031252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid, artikel 6, derde lid, vervangen bij de Programmawet van 25 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën van de federale politie, gegeven op 6 februari 2017;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 8 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën van Mobiliteit en Vervoer, gegeven op 21 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 juni 2017;

Gelet op advies van de Raad van State, gegeven op 6 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit, overeenkomstig artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is vrijgesteld van de regelgevingsimpactanalyse aangezien het gaat om een bepaling die betrekking heeft op de autoregulering van de federale overheid;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit, verstaan we onder "de wet" : de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de verdeling van een deel van de federale inkomsten inzake verkeersveiligheid.

Art. 2.De in artikel 2 van de wet bedoelde ontvangsten zijn voor het jaar 2002 forfaitair vastgelegd op 183.442.060,68 euro.

Art. 3.De bedragen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2°, tweede streepje van de wet, die aan de politiezones worden toegewezen, worden bepaald door toepassing van de volgende verdeelsleutel : 1° 54% wordt verdeeld op basis van een categorisering van de lokale politiezones in 5 groepen naargelang van het organiek politiekader;2° 37% wordt verdeeld onder de lokale politiezones op basis van het verschil tussen het maximum jaartotaal van het aantal doden en zwaargewonden dat werd opgetekend in de jaren 1998, 1999 en 2000 op de wegen die onder het toezicht van de lokale politiezone staan, en het jaartotaal van het aantal doden en zwaargewonden dat werd opgetekend op deze wegen in het jaar t (waarbij t het jaar is waarop de meerinkomsten bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2°, tweede streepje van de wet, betrekking hebben). Indien het verschil negatief is, dan wordt het bedrag dat aan de lokale politiezone wordt toegekend, berekend op basis van 50% van het bedrag dat in het jaar t-1 op basis van dit criterium werd toegekend, en wordt dat bedrag in het jaar t+1 in mindering gebracht van de totale som bekomen in het jaar t+1. Indien in het jaar t+1, het verschil opnieuw negatief is, dan wordt het bedrag dat aan de lokale politiezone wordt toegekend, gelijkgesteld aan 0.

Het resterende bedrag, namelijk 37% van het saldo verminderd met het totaal van de onder het vorige lid toegekende sommen en vermeerderd met het bedrag op die manier verschuldigd op basis van het jaar t-1, wordt verdeeld onder de lokale politiezones waarvan het verschil positief is.

Indien het verschil positief is, wordt het percentage van het bedrag dat aan elke lokale politiezone wordt toegekend, berekend op basis van dat verschil gedeeld door de som van de verschillen van de lokale politiezones waarvoor het jaartotaal van het aantal doden en zwaargewonden in het jaar t kleiner is dan het maximum jaartotaal van het aantal doden en zwaargewonden dat werd opgetekend op de wegen die tot de bevoegdheid van de desbetreffende lokale politiezone behoren in de jaren 1998, 1999 en 2000, vermenigvuldigd met 100. Het resultaat geeft aan welk percentage van het bedrag aan elke lokale politiezone wordt toegekend; 3° 9% wordt verdeeld onder de lokale politiezones naargelang van het aantal kilometer wegen waarvoor zij, elk wat hen betreft, bevoegd zijn, op basis van het verband tussen het aantal kilometer wegen waarvoor zij, elk wat hen betreft, bevoegd zijn vermenigvuldigd met 100, gedeeld door het aantal kilometer wegen op het hele grondgebied. Het resultaat geeft aan welk percentage van het bedrag aan elke lokale politiezone wordt toegekend.

Art. 4.De bedragen bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2°, tweede streepje van de wet, die aan de politiezones worden toegewezen, worden berekend aan de hand van de volgende verdeelstappen : 1° het bedrag wordt verdeeld over de drie in artikel 2 van de wet bedoelde financieringsbronnen volgens het respectieve aandeel ervan in de globale ontvangsten inzake wegverkeer;2° voor elke financieringsbron wordt het bedrag, zoals toegekend overeenkomstig 1°, proportioneel verdeeld over de drie Gewesten van het land volgens hun respectieve aandeel in de voortgebrachte ontvangsten binnen deze financieringsbron;3° per Gewest worden de bedragen die zijn toegekend overeenkomstig 2°, samengeteld;4° per Gewest wordt het alzo verkregen saldo verdeeld onder de betrokken politiezones volgens de verdeelsleutel bepaald bij artikel 3.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 19 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid wordt opgeheven.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Mobiliteit, F. BELLOT

^