Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 maart 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014022149
pub.
17/04/2014
prom.
26/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/26/2014022149/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Onderhavig koninklijk besluit geeft gevolg aan de adviezen nr. 1.744 en 1.810 van de Nationale Arbeidsraad over de artistieke sector. Het moet worden gelezen en toegepast in samenhang met de artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I) van 26 december 2013. Op te merken valt dat rekening gehouden werd met en er werd geantwoord op alle opmerkingen van de Raad van State.

Artikelsgewijze bespreking : Afdeling 1. - Autonome bepalingen

Ter uitvoering van artikel 172, § 2 van de programmawet I van 24 december 2002, zoals gewijzigd bij de programmawet (I) van 26 december 2013, bepaalt artikel 1 de nadere regels van toepassing op het visum bedoeld in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het visum moet worden hernieuwd om de 5 jaar en kan worden ingetrokken door de Commissie Kunstenaars in geval de voorwaarden bedoeld in het eerste lid van artikel 1bis niet worden nageleefd.

Evenzo bepaalt artikel 2 de nadere regels van toepassing op de kunstenaarskaart bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van voormelde wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. De kaart moet worden hernieuwd om de 5 jaar.

Artikel 3 gaat over de kosten voor de werkgever. De NAR is voorstander van een beperking, een beter toezicht op en een controle van het systeem betreffende de kosten voor de werkgever.

Wegens het vastgesteld oneigenlijk gebruik van dit systeem derft de overheid ontvangsten en kan de kunstenaar onmogelijk een deel van zijn eigen socialezekerheidsrechten opbouwen.

Daarom bepaalt artikel 3 dat het forfaitair bedrag voor de terugbetaling van de kosten die ten laste van de werkgever vallen door de Minister van Sociale Zaken vastgesteld kan worden. Afdeling 2. - Wijzigende bepalingen

Artikel 4 wijzigt het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars", wat betreft de samenstelling van deze Commissie.

Ze zal samengesteld zijn uit twee kamers, een kamer van de Franse taalrol en een kamer van de Nederlandse taalrol, waarbij iedere kamer vertegenwoordigers van de overheid, van de sociale partners, van de Gemeenschappen en van de sector telt. Op te merken valt dat de aanwezigheid van de door de Gemeenschappen aangeduide vertegenwoordigers op een vrijwillige basis zal gebeuren en dit om gevolg te geven aan de opmerking van de Raad van State.

De Commissie kan in haar huishoudelijk reglement voorzien in een beperktere samenstelling (geen vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en geen vertegenwoordigers van de artistieke sector) wanneer ze de aanvragen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie (statuut van werknemer of statuut van zelfstandige) onderzoekt.

Deze bepaling moet in werking treden de dag waarop het besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Kunstenaars in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zal worden. Bijgevolg is het voorzien : - enerzijds, dat de huidige Commissie Kunstenaars de kunstenaarskaart bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders mag verlenen; - en, anderzijds, dat deze Commissie de verklaring op erewoord bedoeld in artikel 1bis, § 1, van de wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders mag ontvangen en het onvangstbewijs bedoeld in hetzelfde artikel mag verlenen.

Artikel 5 voorziet in een zuiver technische wijziging in artikel 17sexies, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969.

Artikel 6 vult § 7 van artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 aan en voorziet in een sanctie wanneer de kunstenaar prestaties verricht zonder in het bezit te zijn van de kunstenaarskaart of in geval van onvolledige of valse vermeldingen daarop. In dergelijke hypothesen zullen noch de kunstenaar, noch de opdrachtgeven aanspraak kunnen maken op de regeling van de kleine vergoedingen tijdens gans het lopend kalenderjaar. In dat geval zijn de kunstenaar en de opdrachtgever onderworpen aan alle takken voorzien in artikel 21, § 1, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; de opdrachtgever wordt als de werkgever beschouwd.

Artikel 7 heeft betrekking op de problematiek van de derde betaler. De NAR vroeg immers dat het begrip derde betaler zou worden verduidelijkt om te voorkomen dat sommigen deze kwalificatie oneigenlijk als toevlucht zouden gebruiken : sommige opdrachtgevers menen ten onrechte dat artikel 36 van het koninklijke besluit van 28 november 1969 op hen van toepassing is als derde betaler en trachten aldus hun verplichtingen te ontlopen.

Er is dan ook uitdrukkelijk bepaald, zelfs al moest dit reeds zo begrepen geweest zijn, dat artikel 36, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 niet van toepassing is op de personen bedoeld bij voormeld artikel 1bis, waarbij het de bedoeling is dat artikel 36, § 1 niet geldt voor de opdrachtgevers van de artistieke sector. Afdeling 3. - Slotbepalingen

Artikel 8.1° bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit besluit. Om gevolg te geven aan de opmerking van de Raad van State en overeenkomstig de rechtspraak, moet worden aangestipt dat de terugwerkende kracht verantwoord is door het feit dat het besluit absoluut samen moet gelezen worden met artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I) van 26 december 2013; aangezien deze wetsbepalingen op 1 januari 2014 in werking zijn getreden, moeten, voor de nodige rechtszekerheid, de bepalingen van het besluit uitwerking hebben op dezelfde datum.

Artikel 8.2. bepaalt dat artikel 4, § 1, in werking zal treden de dag waarop het besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Kunstenaars in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zal worden met een bijzondere bericht.

Artikel 9 behoeft geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 54.867/1 van 24 december 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart' Op 20 december 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 23 december 2013. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraden, en Marleen Verschraeghen, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Becht Steen, auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 december 2013. 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt : "Vu l'urgence motivée, d'abord, par le fait que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 à la demande des partenaires sociaux et qu'il convient donc d'informer au plus vite les personnes concernées de la teneur de l'arrêté;

Vu l'urgence motivée ensuite, par le fait que le présent arrêté forme un tout cohérent avec des dispositions légales contenues dans le projet de loi-programme adopté par la chambre le 18 décembre et qui entrent également en vigueur le ler janvier 2014;

Qu'enfin et corollairement, par le fait que la sécurité juridique exige que l'ensemble de la reforme portée par le présent arrêté et les dispositions légales soient portées à la connaissance du public concerné en même temps afin d'éviter toute confusion qui mettrait inexorablement en péril ladite réforme." 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit brengt een aantal wijzigingen aan in de regelgeving met betrekking tot het sociaal statuut van de kunstenaars.Die wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de wijzigingen die bij de artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I) worden aangebracht in de wettelijke bepalingen met betrekking tot dat statuut. Het ontwerp van die programmawet is goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 18 december 2013.(1) De Senaat heeft in het kader van de evocatieprocedure het ontwerp op 19 december 2013 ongewijzigd aangenomen (2) en ter bekrachtiging en afkondiging overgezonden aan de Koning.

Het ontwerp bevat autonome bepalingen (artikelen 1 tot 3) en wijzigingen aan de koninklijke besluiten van 28 november 1969 (3) en 26 juni 2003 (4) (artikelen 4 tot 7).

Het te nemen besluit treedt in werking op 1 januari 2014, datum waarop ook de voornoemde artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I) in werking treden (artikel 8). 4.1. Het ontwerp vindt vooreerst rechtsgrond in artikel 172, §§ 2, 4° en 5°, en 3, van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, zoals die bepalingen respectievelijk zullen worden ingevoegd en gewijzigd bij de voornoemde programmawet (I) (artikelen 1, 2 en 4 van het ontwerp).

Daarnaast vindt het ontwerp rechtsgrond in de artikelen 1bis, § 3, tweede lid, 2, § 1, 1° en 2°, en 43 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders', wat betreft de artikelen 3, 5, 6 en 7 van het ontwerp. 4.2. De "wet van XXX tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars" (lees : de artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I)), waaraan wordt gerefereerd in het tweede lid van de aanhef, biedt als zodanig geen rechtsgrond voor het ontwerp, aangezien de artikelen 21 tot 24 enkel wijzigingen bevatten aan de voornoemde artikelen 172 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten en artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en dus, met uitzondering van de inwerkingtredingsbepaling (artikel 24), zelf geen autonome bepalingen bevatten. 4.3. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat in het eerste en het derde lid van de aanhef de verwijzing naar de rechtsgrond biedende bepalingen moet worden aangepast en dat het tweede lid uit de aanhef moet worden weggelaten.

Bevoegdheid 5. Het ontworpen artikel 1, § 1, tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten (artikel 4 van het ontwerp) bepaalt dat de Commissie "Kunstenaars" onder meer bestaat uit "één vertegenwoordiger aangeduid door de regering van de Franse of de Vlaamse Gemeenschap". Het ontworpen vierde lid van hetzelfde artikel 1, § 1, bepaalt dat "[w]anneer de Commissie een aanvraag van een kunstenaar die in het Duitstalig gebied woont moet onderzoeken, het lid bedoeld in 6° [wordt] aangeduid door de regering van de Duitstalige Gemeenschap".

Het autonomiebeginsel houdt in dat de federale overheid de gemeenschappen en de gewesten niet kan verplichten hun medewerking te verlenen aan federale instellingen, bijvoorbeeld door vertegenwoordigers aan te wijzen in federale instellingen. Die vertegenwoordiging kan slechts op vrijwillige basis plaatsvinden. Er moet bovendien over gewaakt worden dat de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de federale instelling van die aard zijn dat de normale werking van deze instelling niet afhankelijk gesteld kan worden van de houding van de vertegenwoordigers in de instelling van de gewest- en gemeenschapsregeringen.

Wanneer de federale overheid de deelname van de gemeenschappen en de gewesten aan de federale organen wenst te verplichten, moet toepassing gemaakt worden van artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen'. (5) Dit betekent dat de toepassing van dat artikel enkel niet vereist is wanneer de medewerking van de gemeenschappen of de gewesten bij de samenstelling van federale organen en instellingen een loutere mogelijkheid is, die door de federale overheid aan hun vrije oordeel wordt overgelaten.

Bovendien mag aan- of afwezigheid van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen of de gewesten geen gevolgen hebben voor de werking en de geldigheid van de handelingen die gesteld worden door het federaal orgaan, en mogen ze geen overheersende invloed uitoefenen.

Voor de verplichte vertegenwoordiging die de stellers van het ontwerp tot stand willen brengen is bijgevolg de toepassing van artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten noodzakelijk. Die toepassing houdt in dat er met betrekking tot die vertegenwoordiging een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit moet worden genomen na akkoord van de bevoegde regeringen.

Aangezien met betrekking tot de voornoemde ontworpen bepalingen geen akkoord van de gemeenschapsregeringen voorhanden is, kunnen deze thans geen doorgang vinden. Tenzij dit akkoord alsnog kan worden bekomen, in welk geval daarvan, alsook van voornoemd artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, melding dient te worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp, dienen de voornoemde bepalingen dan ook uit het ontwerp te worden weggelaten.

Vormvereisten 6.1. Overeenkomstig artikel 15 van de wet 25 april 1963 `betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg' onderwerpt de Minister van Tewerkstelling en Arbeid of de Minister van Sociale Voorzorg aan het advies, hetzij van de Nationale Arbeidsraad, hetzij van het beheerscomité, elk voorontwerp van wet of ontwerp van organiek besluit of verordening tot wijziging van de wetten of verordeningen, met de toepassing waarvan de instelling belast is of betreffende het personeelskader en de structuur van de instelling, behoudens in spoedeisende gevallen.

Artikel 1bis, § 3, laatste lid, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, dat het ontwerp mede tot rechtsgrond strekt, schrijft het advies van de Nationale Arbeidsraad voor. 6.2. Uit de aanhef van het ontwerp kan worden afgeleid dat het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is aangevraagd. Dat advies blijkt evenwel nog niet te zijn bekomen.

Indien als gevolg van het uitbrengen van dat advies nog wijzigingen zouden worden aangebracht in de tekst van het ontwerp zoals die thans om advies is voorgelegd, zullen die wijzigingen eveneens om advies aan de Raad van State moeten worden voorgelegd.

Uit de bij de adviesaanvraag gevoegde stukken blijkt dat de Nationale Arbeidsraad op 13 oktober 2010 en 17 juli 2012 een advies heeft uitgebracht met betrekking tot de (ruimere) nieuwe regeling van het statuut van de kunstenaars, waarvan de voorliggende regeling een onderdeel is. Van die adviezen dient eveneens melding te worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp.

Onderzoek van de tekst Artikel 4 7. Het ontworpen artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten (artikel 4 van het ontwerp) bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars de omstandigheden kan bepalen in welk geval de samenstelling van de bevoegde kamer kan worden gewijzigd, en dat wanneer de bevoegde kamer een vraag met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie krijgt, de leden vermeld in § 1, tweede lid, 6° en 7°, hoe dan ook geen zitting houden. In het verslag aan de Koning wordt met betrekking tot het ontworpen artikel 1, § 2, het volgende gesteld : "De Commissie kan in haar huishoudelijk reglement voorzien in een beperktere samenstelling (geen vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en geen vertegenwoordigers van de artistieke sector) wanneer ze de aanvragen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie (statuut van werknemer of statuut van zelfstandige) onderzoekt." Indien aan de bepaling opgenomen in de eerste volzin van het ontworpen artikel 1, § 2, enkel de bedoeling voorligt die in het verslag aan de Koning wordt verwoord, is die bepaling overbodig, gelet op het bepaalde in de tweede volzin, en dient ze uit het ontwerp te worden weggelaten.

Indien evenwel aan die bepaling een ruimere draagwijdte moet worden toegekend, namelijk de Commissie Kunstenaars toelaten om in het huishoudelijk reglement erin te voorzien dat voor bepaalde gevallen de samenstelling van de bevoegde kamer kan worden gewijzigd, ontbeert deze bepaling rechtsgrond. Op grond van artikel 172, § 3, van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten komt het immers aan de Koning toe om de samenstelling van de Commissie Kunstenaars te regelen en om daarbij in voorkomend geval te bepalen dat "de samenstelling wordt gewijzigd naargelang de aard van de dossiers die haar worden voorgelegd". Ook in die hypothese dient de betrokken bepaling bijgevolg uit het ontwerp te worden weggelaten.

Artikel 8 8. Artikel 8 van het ontwerp bepaalt dat het te nemen besluit in werking treedt op 1 januari 2014. Gelet op het tijdstip waarop dit advies wordt gegeven, valt niet uit te sluiten dat aan de ontworpen regeling terugwerkende kracht wordt verleend. Dit zou het geval zijn wanneer het besluit eerst na 1 januari 2014 in het Belgisch Staatsblad zou worden bekendgemaakt.

In de mate aldus retroactief strengere voorwaarden zouden worden opgelegd of mogelijk verkregen situaties zouden worden aangetast, wat volgens de Raad van State, afdeling Wetgeving, op het eerste gezicht wel het geval lijkt te zijn, kan de terugwerkende kracht niet worden aanvaard. De stellers van het ontwerp dienen er bijgevolg over te waken dat het te nemen besluit uiterlijk op 31 december 2013 wordt bekendgemaakt, zoniet dient te worden afgezien van de terugwerkende kracht ervan.

Slotopmerking 9. Uit het oogpunt van de rechtszekerheid en de toegankelijkheid van de regelgeving verdient het aanbeveling om de autonome bepalingen opgenomen in de artikelen 1 tot 3 van het ontwerp te integreren in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969, mede gelet op de inhoudelijke samenhang tussen de in die artikelen opgenomen bepalingen.Op die wijze wordt tevens voorkomen dat de regeling op het vlak van het statuut van de kunstenaars op onnodige wijze verspreid ligt over een te groot aantal teksten en dat een overbodige tweede machtiging wordt verleend aan de bevoegde minister om een aantal aspecten van de kunstenaarskaart te regelen.

De griffier Marleen Verschraeghen De voorzitter Jo Baert _______ Nota's (1) Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3147/13. (2) Voorlopig Verslag Senaat 2013-14, 19 december 2013, nr.5-134. (3) Koninklijk besluit van 28 november 1969 `tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'.(4) Koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten `houdende de organisatie en de werking van de Commissie 'Kunstenaars''.(5) Dit artikel geldt ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.Het geldt voor de Duitstalige Gemeenschap op grond van artikel 55bis van de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap'.

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 55.328/1 van 14 februari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart' Op 7 februari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 13 februari 2014. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Wouter Pas, staatsraden, Marc Rigaux en Michel Tison, assessoren, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Brecht Steen, auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 14 februari 2014. 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling als volgt gemotiveerd : "(v)ooreerst, door het feit dat dit besluit op verzoek van de sociale partners uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014 en het dus past om de betrokken personen zo spoedig mogelijk over de inhoud van het besluit in te lichten, en, vervolgens, door het feit dat dit besluit een coherent geheel vormt met de wetsbepalingen van de programmawet (I) van 26 december 2013 die op 1 januari 2014 van kracht werden en, ten slotte en logischerwijze, door het feit dat de rechtszekerheid vereist dat het geheel van de door dit besluit gedragen hervorming en de wetsbepalingen tegelijkertijd ter kennis worden gebracht van het betrokken publiek om iedere verwarring te vermijden die de hervorming onverbiddelijk in gevaar zou brengen;" 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan.3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit bevat een aantal wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het sociaal statuut van de kunstenaars.Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de wijzigingen die de artikelen 21 tot 24 van de programmawet (I) van 24 december 2013 hebben aangebracht in de wettelijke bepalingen met betrekking tot dat statuut. 4. Een eerdere versie van het ontwerp werd reeds voor advies aan de Raad van State, afdeling Wetgeving voorgelegd.De bepalingen van de voorliggende tekst zijn hetzij identiek aan die eerdere versie, hetzij een aanpassing van de eerdere tekstversie ingevolge advies 54.867/1 van de Raad van State, afdeling Wetgeving, hetzij het gevolg van de invoering van een nieuwe regeling inzake de inwerkingtreding van één bepaling en een overgangsregeling.

Aangezien de Raad van State, afdeling Wetgeving, ten aanzien van de andere bepalingen zijn adviesbevoegdheid heeft uitgeput, beperkt het onderzoek zich tot die laatste groep van bepalingen, namelijk de artikelen 4, § 2 (lees : § 3) en 8, 2°, van het ontwerp. 5. Het onderzoek van deze bepalingen van het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De griffier Wim Geurts De voorzitter Marnix Van Damme

26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, artikel 172, §§ 2, 4° en 5°, en 3;

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikelen 1bis, § 3, tweede lid, 2, § 1, 1° en 2°, en 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars";

Gelet op de adviezen van de Nationale Arbeidsraad nr.1.744 van 13 oktober 2010 en nr.1.810 van 17 juli 2012;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 december 2013;

Gelet op de dringende noodzaak, gemotiveerd, vooreerst, door het feit dat dit besluit op verzoek van de sociale partners uitwerking heeft met ingang op 1 januari 2014 en het dus past om de betrokken personen zo spoedig mogelijk over de inhoud van het besluit in te lichten, en, vervolgens, door het feit dat dit besluit een coherent geheel vormt met de wetsbepalingen van de programmawet (I) van 26 december 2013 die op 1 januari 2014 van kracht werden en, ten slotte en logischerwijze, door het feit dat de rechtszekerheid vereist dat het geheel van de door dit besluit gedragen hervorming en de wetsbepalingen tegelijkertijd ter kennis worden gebracht van het betrokken publiek om iedere verwarring te vermijden die de hervorming onverbiddelijk in gevaar zou brengen;

Gelet op het advies 54.867/1 van de Raad van State, gegeven op 24 december 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten van de Raad van State van 12 januari 1973 en het advies 55/328.1, gegeven op 14 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten van de Raad van State van 12 januari 1973;

Overwegende dat de DOEB-procedure werd gevolgd en dat uit het voorafgaand onderzoek blijkt dat er geen potentieel grote negatieve effecten op een duurzame ontwikkeling zijn;

Op de voordracht van de minister van Sociale Zaken, de minister van Zelfstandigen en van de minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling 1. - Autonome bepalingen

Artikel 1.§ 1. Het visum kunstenaar bedoeld in artikel 1bis, § 1, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders moet het voorwerp uitmaken van een hernieuwingsaanvraag om de 5 jaar en kan worden ingetrokken door de Commissie Kunstenaars in geval van misbruik of indien de voorwaarden bedoeld in het eerste lid van voormeld artikel niet worden nageleefd. § 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan het model, de nadere regels voor de aflevering, de nadere regels voor het bijhouden en bewaren en de informatie die moet vermeld zijn op het visum kunstenaar bij ministerieel besluit vaststellen, evenals de toepasselijke procedure in geval van verlies, misbruik of niet-naleving van het genieten van dit visum.

Art. 2.§ 1. De Commissie Kunstenaars bedoeld bij artikel 172 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten levert de kunstenaarskaart bedoeld bij artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders af. Deze kaart moet om de 5 jaar hernieuwd worden. § 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan het model, de nadere regels voor de aflevering, de nadere regels voor het bijhouden en bewaren en de informatie die moet vermeld zijn op de kunstenaarskaart bij ministerieel besluit vaststellen, evenals de toepasselijke procedure in geval van verlies, misbruik of niet-naleving van het genieten van deze kaart.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan het bedrag toegekend aan de kunstenaars als terugbetaling van de kosten wegens het ontbreken van een woonplaats bepalen. Afdeling 2. - Wijzigende bepalingen.

Art. 4.§ 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars sluiten houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars" wordt vervangen als volgt : "Art.1. § 1. De Commissie "Kunstenaars", bedoeld in artikel 172 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, wordt ingesteld met een kamer van de Nederlandse taalrol en een kamer van de Franse taalrol.

Benevens de voorzitter en onverminderd § 2, telt iedere kamer de volgende leden : 1° een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid;2° een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;3° een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;4° drie vertegenwoordigers aangewezen door de interprofessionele vakverenigingen;5° drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties;6° en drie vertegenwoordigers van de artistieke sector. Tot slot zal elke Gemeenschapsregering, indien zij dat wenst, een vertegenwoordiger kunnen aanduiden in de kamer van de haar betreffende taalrol, met dien verstande dat wanneer de Commissie een aanvraag moet behandelen van een kunstenaar die in het Duits taalgebied woont, die vertegenwoordiger word aangeduid door de regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Voor elk lid wordt één plaatsvervanger aangewezen, die het lid in geval van afwezigheid of belet vervangt.

Het mandaat kan worden beëindigd indien wordt vastgesteld dat de leden de vergaderingen van de commissie herhaaldelijk niet hebben bijgewoond zonder verantwoording. § 2 Wanneer de bevoegde kamer een vraag met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie krijgt, dan zetelen de leden vermeld in § 1, lid 2, 6° en de door de regeringen van de Gemeenschappen aangeduide vertegenwoordigers niet. § 3. In afwachting van de inwerkingtreding van § 1, wordt voorzien : - enerzijds, dat de huidige Commissie Kunstenaars de kunstenaarskaart bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders mag verlenen; - en, anderzijds, dat deze Commissie de verklaring op erewoord bedoeld in artikel 1bis, § 1, van de wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders mag ontvangen en het onvangstbewijs bedoeld in hetzelfde artikel mag verlenen."

Art. 5.In artikel 17sexies, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005, worden de woorden "artikel 1bis, § 2, van de wet" telkens vervangen door de woorden "artikel 1bis, § 1 van de wet".

Art. 6.In artikel 17sexies, § 7, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid ingevoegd, luidende : "Bij het ontbreken van de kaart of in geval van onvolledige of valse vermeldingen daarop, kunnen noch de kunstenaar, noch de opdrachtgever aanspraak maken op deze regeling tijdens gans het lopend kalenderjaar.

In dat geval zijn de kunstenaar en de opdrachtgever onderworpen aan alle takken voorzien in artikel 21, § 1, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; de opdrachtgever wordt als de werkgever beschouwd.".

Art. 7.Artikel 36, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1994, van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : « § 2. § 1 is niet van toepassing op de personen bedoeld bij artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ». Afdeling 3. - Slotbepalingen

Art. 8.1° Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2014, behalve wat artikel 4, § 1 betreft. 2° Artikel 4, § 1 treedt in werking de dag waarop het besluit tot benoeming van de leden van de in dit artikel bedoelde Commissie Kunstenaars in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.Deze inwerkingtreding zal het voorwerp uitmaken van een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Werk, zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^