Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 december 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017032194
pub.
04/01/2018
prom.
25/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/25/2017032194/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Voorliggend koninklijk besluit geeft verder uitvoering aan artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 31 mei 2016, en het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 sluiten houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, dat voorziet dat de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit beslist of een bepaalde daad als een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten wordt erkend.

Het voorliggend koninklijk besluit bevat een opsomming van de daden die worden erkend als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de voormelde wet Het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 sluiten houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft, heeft ten behoeve van de slachtoffers van terrorisme een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor oa. bepaalde voorwaarden worden versoepeld of zelfs geschrapt wanneer de hulp wordt aangevraagd voor feiten van terrorisme. Hierdoor wordt de procedure voor het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een financiële hulp voor slachtoffers van daden van terrorisme, gepleegd zowel in België als in het buitenland, versoepeld. Het is wel nodig dat de desbetreffende daad bij koninklijk besluit als daad van terrorisme erkend is.

Daarnaast zal de in dit koninklijk besluit voorziene erkenning de slachtoffers van terrorisme ook toelaten om aanspraak te maken op het statuut van nationale erkenning voor slachtoffers van terreurdaden, waarvoor de uitwerking van de wettelijke regeling nog in voorbereiding is.

Het voorliggend koninklijk besluit beoogt aldus bepaalde daden te erkennen als daden van terrorisme, zodat de slachtoffers ervan of hun naasten tot ondersteuning kunnen genieten.

Primordiaal is de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van de slachtoffers van terrorisme. Zo ook gebeurt de erkenning door België van een in het buitenland gepleegde daad van terrorisme enkel en alleen om het mogelijk te maken de slachtoffers van die daden financieel te kunnen bijstaan en houdt het op geen enkele manier een inmenging in het beleid van het desbetreffende land in.

In de lijst met daden van terrorisme van het koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011256 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 sluiten werden enkel daden opgenomen waarvoor er slachtoffers met de Belgische nationaliteit of die hun gebruikelijke verblijfplaats in België hebben, gekend zijn. Voor daden van terrorisme die zich in België hebben voorgedaan, is het voor de hand liggend dat deze gekend zijn, maar dit is minder evident voor daden die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Hiervoor werd nagegaan of er zich slachtoffers tot de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders hebben gewend.

Op die manier kon reeds op een objectieve manier een lijst opgemaakt worden van daden van terrorisme die bij het koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011256 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 sluiten werden erkend.

Thans kunnen bijkomend daden van terrorisme, die nog niet in deze lijst waren opgenomen, worden erkend. Er hebben zich inmiddels nog aanslagen voorgedaan en slachtoffers tot de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders gericht.

Het voorliggende koninklijk besluit beoogt deze daden als daad van terrorisme te erkennen.

Dit is de strekking van het koninklijk besluit dat ik u ter ondertekening voorleg.

De Minister van Justitie, K. GEENS

25 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, hoofdstuk III, afdeling II, "Hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders", en afdeling IV, "Hulp van de Staat aan slachtoffers van terrorisme";

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 sluiten houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het advies van de federale procureur, gegeven op 7 november 2017;

Gelet op het advies van de Minister van Buitenlandse Zaken, gegeven op 10 november 2017 ;

Gelet op het advies van het Comité bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, gegeven op 24 november 2017 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2017 ;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 december 2017 ;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Overwegende dat zich daden hebben voorgedaan die in uitvoering van het artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 31 mei 2016, als daden van terrorisme kunnen worden erkend bij een in ministerraad overleg koninklijk besluit;

Overwegende dat voor deze daden van terrorisme, slachtoffers met de Belgische nationaliteit of met de gebruikelijke verblijfplaats in België gekend zijn en dat er slachtoffers zijn die zich tot de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders hebben gericht met het oog op het bekomen van een financiële tegemoetkoming;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende daden worden door de Koning erkend als daden van terrorisme : De aanslag op straat, op 31 oktober 2017, te New-York (VS);

Art. 2.De minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Ministe van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^