Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 mei 2013
gepubliceerd op 12 juli 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003110
pub.
12/07/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/23/2013003110/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies 52.982/2 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.Om een geïndividualiseerde « spelersrekening » te openen bij de Nationale Loterij, gebruikt de speler haar Internetsite. Bij deze handeling gebruikt de speler zijn elektronische identiteitskaart of volgt hij, indien de Nationale Loterij hem deze mogelijkheid verschaft, de alternatieve procedure zoals bedoeld in het tweede lid.

Onder voorbehoud van het eerste lid gaat de speler, wanneer hij zijn elektronische identiteitskaart niet gebruikt voor de opening van een « spelersrekening », als volgt tewerk : 1° hij deelt zijn naam en voornaam, zijn aanspreektitel, het adres van zijn hoofdverblijfplaats, zijn geboortedatum, zijn identificatienummer van het Rijksregister en zijn bankgegevens mee;2° hij deelt zijn mailadres dat dienst zal doen als unieke gebruikersnaam en een wachtwoord naar zijn keuze mee;3° hij vinkt een vakje aan waarmee hij erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden verbonden aan de deelname aan de spelen op afstand van de Nationale Loterij en van de reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn, alsook deze te aanvaarden. Zolang niet alle in het tweede lid bedoelde verplichte formaliteiten werden vervuld, zal elke aanvraag tot opening van een « spelersrekening » verworpen worden door de Nationale Loterij.

Nadat alle in het tweede lid bedoelde formaliteiten werden vervuld, ontvangt de speler die voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2, na controle, een melding ter bevestiging van de opening van zijn « spelersrekening ».

Wanneer er zich een wijziging voordoet in de algemene voorwaarden tot deelname aan de spelen op afstand of in de reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn, moet de speler, wanneer hij verbinding maakt met zijn « spelersrekening », een vakje aanvinken waarmee hij erkent kennis te hebben genomen van deze wijzigingen en ze te aanvaarden.

Wanneer de speler zijn elektronische identiteitskaart gebruikt om een « spelersrekening » te openen, blijven de bepalingen bedoeld in het tweede tot het vijfde lid van toepassing.

Wanneer de Nationale Loterij vaststelt dat één of meerdere pogingen van een speler om via het Internet een « spelersrekening » te openen, uitlopen op een mislukking, kan zij, op vraag van de speler, zelf overgaan tot de opening van een « spelersrekening », na controle van de in artikel 2 bedoelde voorwaarde. »

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.Door gebruik te maken van zijn gebruikersnaam en wachtwoord kan de speler rechtstreeks elementen van zijn « spelersrekening » aanpassen, met uitzondering van zijn voornaam, naam en aanspreektitel.

Na afloop van dergelijke wijzigingen ontvangt de speler een melding ter bevestiging van de desbetreffende wijziging. »

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De verbinding met de « spelersrekeningen » is mogelijk op alle dagen gedurende een periode van 24 uren.In geval van noodzaak, in het bijzonder in het geval van onderhoudswerkzaamheden, van technische panne, van aantasting van het geautomatiseerd verwerkingssysteem, van problemen veroorzaakt door het Internetnetwerk, of van andere gevallen van overmacht, kan de toegang tot de « spelersrekeningen » en tot de deelnemingsverwervingen op afstand tijdelijk worden opgeschort. »; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 4.Aan artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden « het voorafbetaald ticket bedoeld in § 2 » vervangen door de woorden « het voorafbetaald ticket bedoeld in § 2, hetzij door gebruik te maken van elk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel »;2° in § 2, derde lid, worden de woorden « artikel 10, § 1, 3° en 4° » vervangen door de woorden « artikel 10/1, 1° ».

Art. 5.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.De beschikbare tegoeden van een « spelersrekening » vormen geen voorschotten en zijn uitsluitend bestemd om ingezet te worden op de spelen op afstand. De beschikbare tegoeden, die voor de spelers geen intresten opbrengen, worden bevoorraad in overeenstemming met de bepalingen bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, en door de eventuele winsten toegekend door de spelen op afstand.

Onverminderd artikel 10/1 mag het totale bedrag aan door de speler uitgevoerde stortingen op zijn « spelersrekening » nooit het bedrag van 500 euro overschrijden. »

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 10/1.Voor elke storting van beschikbare tegoeden op een « spelersrekening » : 1° is, per periode van 168 uren, het toegelaten maximumbedrag bepaald op 300 euro.Deze periode wordt berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10/4, 1°. De speler kan dit plafond verlagen, het herleiden tot nul, alsook (terug) verhogen, zonder daarbij de 500 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond (terug) te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 336 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10/4, 2°, alvorens de Nationale Loterij de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. De wijziging van de parameter is pas effectief wanneer deze geregistreerd wordt in de parameters van de « spelersrekening ». Elke bevoorrading door een speler van zijn « spelersrekening » met bedragen die globaal gezien en per periode van 168 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10/4, 1°, een overschrijding met zich meebrengen van het geplafonneerd bedrag dat door de speler werd vastgelegd, wordt geweigerd door de Nationale Loterij. Het overschot, eventueel door de Nationale Loterij verminderd met de aan deze overschrijving verbonden kosten, wordt overgeschreven op de bankrekening van de speler; 2° is, onder voorbehoud van het tweede lid, voor de voorafbetaalde tickets het minimum toegelaten bedrag bepaald op 10 euro.Voor de betalingen op afstand wordt het minimum toegelaten bedrag bepaald door de Nationale Loterij binnen een marge gaande van 1 tot 10 euro; 3° is er geen minimum bepaald voor de overschrijvingen. In het kader van promotionele acties is enkel de Nationale Loterij bevoegd om voorafbetaalde tickets voor een bedrag lager dan 10 euro uit te geven. »

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/2 ingevoegd, luidende : «

Art. 10/2.De betaling van een winst berust op de volgende modaliteiten : 1° wanneer de door een spel op afstand toegekende winst een eenheidskarakter heeft van meer dan 500 euro, dan wordt deze systematisch overgeschreven op de bankrekening van de rechthebbende speler;2° wanneer het totaal der winsten toegekend door een of meerdere spelen op afstand meer dan 500 euro bedraagt, wordt het overschot overgeschreven op de bankrekening van de rechthebbende speler.Aan dit overschot kan een bijkomend bedrag worden toegevoegd, voortkomende uit het saldo van voormelde winsten voor een bedrag van 500 euro, dat vastgelegd wordt door de Nationale Loterij tussen minimum 25 euro en maximum 500 euro. De overschrijving vindt plaats in de ogenblikken voorafgaand aan of volgend op het einde van de dag waarbinnen de overschrijding effectief plaatsvond; 3° in geval van toekenning van een eenheidswinst gelijk aan 25.000 euro of meer, kan de speler verzocht worden zich te melden ten zetel van de Nationale Loterij alvorens over te gaan tot de betaling van de winst. »

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/3 ingevoegd, luidende : «

Art. 10/3.De inzet bestemd voor een deelnemingsverwerving wordt geweigerd zodra het maximumbedrag der verliezen over alle spelen heen het plafond overschrijdt dat werd vastgelegd op een standaardwaarde van maximum 100 euro op de afgelopen 24 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10/4, 4°. De speler kan dit plafond verlagen, het herleiden tot nul, alsook (terug) verhogen, zonder daarbij een maximum van 300 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond (terug) te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 48 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10/4, 3°, alvorens de Nationale Loterij de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. Deze wijziging van de parameter is pas effectief wanneer zij geregistreerd wordt in de parameters van de « spelersrekening ».

Bij de bepaling van het in het eerste lid bedoeld geplafonneerd bedrag wordt geen rekening gehouden met verkregen winsten die in de afgelopen 24 uren opnieuw ingezet en vervolgens verloren werden. Voor de berekening van het maximumbedrag der verliezen wordt evenmin rekening gehouden met eenheidswinsten hoger dan 500 euro. »

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/4 ingevoegd, luidende : «

Art. 10/4.Voor de toepassing van de artikelen 10/1 en 10/3 wordt verstaan onder periode van : 1° 168 uren : de 168 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de speler overgaat tot de storting van beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening »;2° 336 uren : de 336 uren die volgen op de ontvangst door de Nationale Loterij van het verzoek om het plafond (terug) te verhogen;3° 48 uren : de 48 uren die volgen op de ontvangst door de Nationale Loterij van het verzoek om het plafond (terug) te verhogen;4° 24 uren : de 24 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de Nationale Loterij de vraag ontvangt van een deelnemingsverwerving aan spelen op afstand.

Art. 10.In artikel 11, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 10, § 1, 6° » vervangen door de woorden « artikel 10/3 ».

Art. 11.Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt 1° vervangen als volgt : « 1° zijn « spelersrekening » bij de Nationale Loterij af te sluiten. In dat geval wordt, na verificatie van de lopende transacties, het dossier van de speler afgesloten en het saldo van de « spelersrekening » overgeschreven op zijn bankrekening. De Nationale Loterij verzendt aan de speler een elektronische boodschap ter bevestiging van de afsluiting van zijn « spelersrekening » en de overschrijving op zijn bankrekening van het saldo ervan. » 2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 13/1.Wanneer een « spelersrekening » slapende is, dit is het geval wanneer deze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een geslaagde verbinding door de titularis gedurende een periode van 365 opeenvolgende dagen volgend op de dag waarop de laatste verbinding werd geregistreerd, dan wordt het saldo ervan overgeschreven op de bankrekening van de speler. In voorkomend geval kan de « spelersrekening » afgesloten worden door de Nationale Loterij.

Wanneer de door de speler meegedeelde bankrekening intussen werd afgesloten, verzoekt de Nationale Loterij die speler om haar de manier kenbaar te maken waarop hij wil dat het saldo van zijn « spelersrekening » hem wordt gestort, in overeenstemming met de modaliteiten bedoeld in het derde tot vijfde lid.

Wanneer het saldo van de betrokken « spelersrekening » minder dan 50 euro bedraagt, probeert de Nationale Loterij de speler te contacteren door middel van het mailadres dat hij bij zijn registratie heeft meegedeeld.

Wanneer het saldo van de betrokken « spelersrekening » 50 euro of meer bedraagt, probeert de Nationale Loterij in eerste instantie de speler te contacteren door middel van het mailadres dat hij bij zijn registratie heeft meegedeeld, en vervolgens hetzij per telefoon op het nummer dat hij eventueel bij zijn registratie heeft meegedeeld, hetzij per brief op het postadres dat hij bij zijn registratie heeft meegedeeld, hetzij met elk ander nuttig geacht middel.

Wanneer in weerwil van de contactpogingen bedoeld in het derde en vierde lid, de Nationale Loterij er niet in slaagt de speler te contacteren om hem te verzoeken haar de manier kenbaar te maken waarop hij wil dat het saldo van zijn « spelersrekening » hem wordt gestort, dan verblijft dat saldo van de « spelersrekening » aan de Nationale Loterij 730 dagen na het verstrijken van de periode van 365 dagen bedoeld in het eerste lid, en wordt de « spelersrekening » afgesloten.

De periode van 730 dagen wordt onderbroken wanneer de speler zich in de loop van die periode opnieuw bij de Nationale Loterij kenbaar maakt, waarna de speler opnieuw toegang kan krijgen tot zijn « spelersrekening ». »

Art. 13.In artikel 16, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord « brief » vervangen door de woorden « postzending ». HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij.

Art. 14.Artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij wordt vervangen als volgt : «

Art. 19.Voor de toepassing van huidig artikel wordt verstaan onder : 1° spelresultaat : het verliezend of winnend karakter van een virtueel biljet;2° connectieperiode : de periode gedurende dewelke de speler verbonden is met zijn « spelersrekening », overgaat tot een deelnemingsverwerving en het spelproces, bedoeld in 3°, aanvat;3° spelproces : de handeling van de speler met het oog op het onthullen van het spelresultaat van een virtueel biljet. Indien, om welke reden ook, het spelresultaat van een virtueel biljet niet kenbaar gemaakt is aan de speler voor het afsluiten van de connectieperiode, wordt het onderbroken spelproces beschouwd als van nul en generlei waarde. In voorkomend geval opent een ander spelproces zich bij de aanvang van een volgende connectieperiode en biedt het aan de speler een nieuw virtueel biljet, behorend tot het betreffende type van instantspel op afstand, aan. Het spelresultaat van dit nieuwe virtueel biljet is steeds identiek aan het spelresultaat dat bekomen zou zijn indien bij de vorige connectieperiode het spelproces tot het einde zou doorlopen zijn. Naargelang het type van het voorgestelde instantspel op afstand, vertoont het nieuwe virtueel biljet spelsymbolen waarvan de positionering verschillend kan zijn van die van de spelsymbolen van het virtueel biljet dat het vervangt.

De speler die geen connectieperiode wenst te openen om het spelresultaat te kennen van het vervangend virtueel biljet, zoals bedoeld in het tweede lid, kan, voor het verstrijken van de termijn van de in het vierde lid bedoelde termijn van 365 dagen, aan de Nationale Loterij vragen dit spelresultaat zelf te onthullen. In voorkomend geval stort de Nationale Loterij het eventueel toegekende lot op de « spelersrekening ». In voorkomend geval, wanneer dit lot een gratis virtueel biljet van hetzelfde instantspel op afstand is, stort de Nationale Loterij een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs van het betreffende virtueel biljet, op de « spelersrekening ».

Indien na verloop van een periode van 365 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop een spelproces onderbroken werd, de speler geen connectieperiode geopend heeft teneinde het spelresultaat van het vervangend virtueel biljet te kennen, onthult de Nationale Loterij zelf het spelresultaat en stort zij het eventueel toegekende lot op zijn « spelersrekening ». In voorkomend geval, wanneer dit lot een gratis virtueel biljet van hetzelfde instantspel op afstand is, stort de Nationale Loterij een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs van het betreffende virtueel biljet, op de « spelersrekening ».

Wanneer een speler bij een connectieperiode geniet van een lot in de vorm van een gratis virtueel biljet en vervolgens zelf geen initiatief neemt, vóór het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn van 365 dagen, om het gratis virtueel biljet te spelen, gaat de Nationale Loterij in overeenstemming met de bepalingen van het vierde lid te werk.

Wanneer de Nationale Loterij een instantspel op afstand aan de verkoop onttrekt, gaat de Nationale Loterij in overeenstemming met de bepalingen van het vierde lid te werk, indien het spelresultaat van een vervangend virtueel biljet behorend tot het betreffende instantspel op afstand niet door de speler werd onthuld voor de onttrekking. » HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit is raadpleegbaar op de Internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 16.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^