Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 februari 2018
gepubliceerd op 07 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206536
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 Akkoord van sociale vrede 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 4 augustus 2017 onder het nummer 140854/CO/109) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers, met inbegrip van de huisarbeid(st)ers, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. HOOFDSTUK III. - Arbeidsvoorwaarden

Art. 3.Vanaf 1 oktober 2017 worden de effectieve lonen met 1,1 pct. verhoogd.

Op ondernemingsvlak kan de 1,1 pct. bruto loonsverhoging op alternatieve wijze ingevuld worden, mits akkoord op ondernemingsvlak vóór 30 september 2017.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden (registratienummer 132315/CO/109) wordt hieraan aangepast. HOOFDSTUK IV. - Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (registratienummer 128383/CO/109) wordt verder gezet volgens de voorwaarden bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar tot 31 december 2017.

Art. 5.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (registratienummer 139284/CO/109) wordt verlengd tot 31 december 2018 met dien verstande dat de minimumleeftijd vanaf 1 januari 2018 59 jaar wordt.

Art. 6.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (registratienummer 139283/CO/109) wordt verlengd tot 31 december 2018.

Art. 7.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (registratienummer 139282/CO/109) wordt verlengd tot 31 december 2018.

Art. 8.Er wordt een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers van 59 jaar in een zwaar beroep met 35 jaar loopbaan indien zij worden ontslagen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal van toepassing zijn van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 en zal nadien het voorwerp uitmaken van een evaluatie.

Art. 9.Er worden aparte collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over de diverse stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag omschreven in de voorgaande artikelen 5 tot en met 8. HOOFDSTUK V. - Vorming en tewerkstelling/risicogroepen

Art. 10.De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016 betreffende vorming en tewerkstelling/risicogroepen zal worden aangepast in functie van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verlengd tot 31 december 2018. HOOFDSTUK VI. - Anciënniteitsverlof

Art. 11.Jaarlijks wordt aan de arbeid(st)ers met een anciënniteit van 20 jaar dienst of meer in de onderneming één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend. Onder "anciënniteit" wordt verstaan : ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorende tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de arbeid(st)er is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid, voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden in rekening genomen. HOOFDSTUK VII. - Tijdskrediet en landingsbanen

Art. 12.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 (registratienummer 139268/CO/109) betreffende de halftijdse of 1/5de landingsbaan en een halftijdse voor werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep op 55 jaar wordt verlengd tot 31 december 2018.

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst inzake tijdskrediet van 4 maart 2014 (121185/CO/109) in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 wordt aangepast met de wijzigingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, zijnde tijdskrediet voor zorg (51 maanden) en opleiding (36 maanden). Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur.

Art. 13.Voor de jaren 2017 en 2018 tekent de sector verder in op het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies, bedoeld in hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten. HOOFDSTUK VIII. - Werkbaar en wendbaar werk

Art. 14.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt er geen sectorale uitbreiding van de flexibiliteitsregelingen voorzien. Op ondernemingsvlak moet constructief overleg kunnen gevoerd worden over maatregelen inzake arbeidsorganisatie die wenselijk zijn voor de onderneming. Dit overleg zal verlopen volgens de wettelijke procedure.

Art. 15.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de sociale partners aandacht geven aan het dossier "werkbaar werk".

In dit kader zullen dan ook constructieve gesprekken gevoerd worden met het oog op een sectoraal beleid in samenwerking met het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectienijverheid (IVOC). HOOFDSTUK IX. - Werkzekerheid, nieuwe technologieën en tewerkstelling

Art. 16.De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling (registratienummer 125153/CO/109) wordt verlengd tot 31 december 2018. HOOFDSTUK X. - Syndicale premie

Art. 17.Voor zover de reglementering het toelaat, wordt de syndicale premie bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage (registratienummer 104946/CO/109) vanaf het jaar 2017 opgetrokken van 135 EUR tot 145 EUR. HOOFDSTUK XI. - Jongerenlonen

Art. 18.In de sector zal geen toepassing gemaakt worden van de regeringsmaatregel tot loondegressiviteit van jongeren, met uitzondering van jobstudenten. HOOFDSTUK XII. - Eénheidsstatuut

Art. 19.In uitvoering van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen sluiten zal vóór 31 december 2018 overleg gepleegd worden over inzetbaarheidsverhogende maatregelen. HOOFDSTUK XIII. - Sociale vrede

Art. 20.Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst waarborgen de ondertekenende partijen de inachtneming van de sociale vrede, hetgeen het volgende inhoudt : 1) alle bepalingen betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden worden stipt nageleefd en kunnen niet in betwisting worden gebracht door de werknemers- of de werkgeversorganisaties, noch door de arbeid(st)ers of de werkgevers;2) de werknemersorganisaties en de arbeid(st)ers verbinden er zich toe geen eisen te stellen op nationaal noch op gewestelijk vlak, noch op dat van de onderneming aangezien alle individuele normatieve bepalingen geregeld zijn door onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^