Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2013
gepubliceerd op 04 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012153
pub.
04/11/2013
prom.
23/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012 Tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2012 onder het nummer 110557/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02) ressorteren.

Art. 2.In toepassing van artikel 3 van de statuten van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie », vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 2009, en in toepassing van artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011 (nr. 106866/CO/106.02, lopende publicatie), betreffende bijkomende vormingsinspanningen, draagt het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » bij in de externe opleidingskosten van de arbeid(st)ers.

Art. 3.De modaliteiten van tussenkomst en de door de werkgevers te volgen procedure, gevoegd in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn van toepassing.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt betekend, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de colelctieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding Procedure opleidingen De sociale partners hebben volgende procedure afgesproken voor wat betreft de organisatie en terugbetaling van de collectieve sectorale opleidingen. 1. Opleidingsverstrekkers De voorkeur gaat naar het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » erkende opleidingsversterkers.Er wordt steeds gestreefd naar een gelijk aanbod van opleidingen in de drie gewesten.

In uitzonderlijke gevallen kan beroep gedaan worden op nog niet erkende opleidingsverstrekkers. Zulke aanvragen dienen steeds vooraf goedgekeurd te worden door de voordvoerders van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie. ».

Opleidingen gegeven door de interne opleiders worden niet erkend.

Nieuwe opleidingen die niet in het programma voorzien zijn kunnen alleen goedgekeurd worden op basis van hun collectief karakter.

Bedrijfsspecifieke opleidingen worden niet goedgekeurd. Wel kan in het bestaand programma een opleiding aan het niveau en de behoeften van de deelnemers aangepast worden.

Het secretariaat wordt belast met de praktische organisatie van de afgesproken opleidingen en met het organiseren van de samenwerking met de betrokken opleidingsverstrekkers. Uitzonderingen worden vooraf, afzonderlijk en systematisch ter goedkeuring voorgelegd aan de woordvoerders van SFIB. 2. Aanbod Het opleidingsprogramma wordt elk jaar bepaald, op basis van ervaring en behoeften en overgenomen in een informatiebrochure en op de website van het fonds.Een exemplaar van de brochure wordt aan elke medewerker met de post op zijn privé adres gestuurd en wordt in aantallen verspreid over de vakbonden en de werkgevers.

Uitzonderlijk kunnen op vraag van de werkgever andere opleidingen goedgekeurd worden, op voorwaarde dat het collectieve opleidingen betreft (= opleidingen die ook aan andere bedrijven voorgesteld kunnen worden), en in geen geval bedrijfsgebonden (b.v. : besturen van een bedrijfsspecifieke machine).

Wij kunnen onderscheid maken naar twee soorten leeractiviteiten, namelijk opleidingen opgenomen in het standaard aanbod van SFIB en de opleidingen buiten het standaard aanbod van SFIB. Description/ Omschrijving

Formations dans l'offre standard/ Standaard aanbod opleidingen

Formations hors de l'offre standard/ Opleidingen buiten het standaard aanbod

Date de la formation/ Tijdstip van opleiding

En dehors des activités de production/ Buiten de productie

Pendant les activités de production/ Tijdens de productie

Toujours en dehors des activités de production/ Altijd buiten de productie

Lieu de la formation/ Plaats van opleiding

Interne/externe/ Intern/extern

Interne/ Intern

Interne/externe/ Intern/extern

Prestataires de la formation/ Opleidingsverstrekker

Reconnu/ Erkend

Reconnu/ Erkend

Pas encore reconnu/ Nog niet erkend

Formateur interne/externe/ Opleider intern/extern

Toujours externe/ Steeds extern

Toujours externe/ Steeds extern

Toujours externe/ Steeds extern

Inscription/ Inschrijving

Automatique par le biais du site Internet/ Automatisch via de website

Par le biais du site Internet/ Via de website

Par le biais d'un formulaire de demande (par courriel/courrier)/ Via een aanvraagformulier (per e-mail/post)

Approbation/ Goedkeuring

Automatique/ Automatisch

Nécessaire/ Noodzakelijk

Nécessaire/ Noodzakelijk

Conditions/ Voorwaarden

Caractère collectif/ Collectief karakter

Sur présentation d'un PFE/ Mits voorleggen van BOP

Caractère collectif/ Collectief karakter


2.1. Standaard aanbod van opleidingen van SFIB Alle erkende door de woordvoerders van SFIB opleidingen worden regelmatig gepubliceerd op de website van SFIB en tevens jaarlijks gepubliceerd in een opleidingsfolder die verstuurd wordt naar iedere arbeider/ster tewerkgesteld in de sector en naar alle werkgevers alsook de vertegenwoordigers van de werknemers.

Deze opleidingen worden steeds georganiseerd door de erkende door SFIB opleidingsverstrekkers. Bij voorkeur organiseren wij enkel de opleidingen die zonder de productieactiviteiten plaatsvinden.

Uitzonderlijk wordt een opleidingsconcept toegestaan met productieactiviteiten mits specifieke voorwaarden en enkel indien de toegevoegde pedagogische waarde duidelijk aanwezig is. 2.1.1. Opleiding zonder productieactiviteiten Aanvraag gebeurt steeds via de website van SFBI door een werkgever of een persoon aangesteld door de werkgever. Aanvraag door de deelnemers is niet mogelijk.

Iedere opleidingsaanvraag dient ter kennisgeving voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

Na het vervolledigen van de aanvraag zal de opleidingsvertrekker contact opnemen met de aanvrager om in verband met een concrete planning van de opleidingsactiviteit. 2.1.2. Opleiding met productieactiviteiten Uitzonderlijk hebben de woordvoerders van SFIB toegestaan om de opleidingen te ondersteunen die tijdens de productieactiviteiten plaatsvinden omwille van de duidelijke educatieve toegevoegde waarde van dat type opleiding, mits een aantal voorwaarden. De aanvraag gebeurt via de website van SFIB. In tegenstelling tot de erkende opleidingen uit het standaardaanbod, zal hier een goedkeuring van de aanvraag door de woordvoerders van SFIB noodzakelijk zijn. Bijkomende vereiste is dat een Bedrijfsopleidingsplan (BOP) dient opgemaakt te worden door de werkgever voor alle werknemers uit de productieafdeling.

De goedkeuring van de ondernemingsraad of bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging is eveneens noodzakelijk. Er dient een datum waarop de goedkeuring gegevens vermeld te worden op het BOP-formulier.

De aanvrager vervolledigt de inschrijving via de website en bezorgd de BOP per e-mail naar : opleidingen@fondsbeton.be of formations@fondsbeton.be De goedkeuringsprocedure bedraagt een week vanaf de datum waarop het dossier werd ontvangen door SFIB. Na de goedkeuring door de woordvoerders van SFIB zal de aanvrager een bericht ontvangen dat de opleiding mag georganiseerd worden. De sectorconsulent informeert de opleidingsverstrekker dat hij een concrete planning van de opleiding mag starten in samenspraak met de aanvrager. 2.2. Opleidingen buiten het standaard aanbod van SFIB Deze opleidingen vallen buiten het standaardaanbod van SFIB en bijgevolgd kunnen ook niet gepubliceerd worden op de website.

De aanvraag gebeurt steeds vooraf bij de sectorconsulent via een specifiek aanvraagformulier. De sectorconsulent controleert het opleidingsdossier en legt het dan « ter goedkeuring » voor aan de woordvoeders van SFIB. Enkel de volledige aanvragen met alle noodzakelijke gegevens in verband met de deelnemers en de opleiding zelf die minstens één week vooraf gestuurd worden, zullen ter goedkeuring voorgelegd worden. Aanvragen voor opleiding die verstrekken zijn, worden niet meer aanvaard.

De aanvrager dient het aanvraagformulier volledig en correct in te vullen en vervolledigen met een offerte.

Er dient een aanvraagformulier per opleidingsdossier gestuurd te worden. De goedkeuring van de ondernemingsraad of bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging is noodzakelijk. Er dient een datum waarop de goedkeuring gegevens vermeld te worden op het aanvraagformulier.

De goedkeuringsprocedure bedraagt een week vanaf de datum waarop het dossier werd ontvangen door SFIB. 3. Procedure 3.1. Inschrijvingen Voor het Vlaams Gewest gebeurt de inschrijving via de website van het SFBI. Voor het Waals Gewest wordt de inschrijving per mail verstuurd via een specifiek aanvraagformulier naar : formations@fondsbeton.be met een specifiek aanvraagformulier.

De inschrijvingen voor de nog niet erkende opleidingen gebeuren via een specifiek aanvraagformulier en dienen voorzien zijn van alle noodzakelijke gegevens over de deelnemers zoals : naam en voornaam, rijksregisternummer maar ook informatie over de gewenste opleiding. De aanvrager dient eveneens een offerte aan te sluiten aan het opleidingsdossier.

De sectorconsulent analyseert de aanvraag en legt het dossier vervolgens voor aan de woordvoerders van SFIB in verband met de goekdkeuring. 3.2. Coördinatie De opleidingsverstrekker coördineert met elk bedrijf de organisatie, plaats en datum van de opleiding. Deze informatie wordt aan het secretariaat van het fonds vóór de effectieve datum van de opleiding meegedeeld.

Het secretariaat van het SFBI zorgt voor de algemene coördinatie en het onder controle houden van de kosten. 3.3. Controle op aanwezigheid en kwaliteit van de opleiding.

Elke deelnemer aan een opleiding tekent elke dag van de opleiding een aanwezigheidslijst en vult op het einde van de opleiding een evaluatieformulier in.

De originele aanwezigheidslijsten en de evaluatieformulieren worden aan het secretariaat bezorgd, ten laatste bij de afrekening van de opleidingskost.

De sectorconsulent heeft op elk ogenblik het recht om op het adres van elke opleiding controle uit te voeren op de werkelijke aanwezigheid van de deelnemers. 3.4. Opleidingsvoorwaarden De opleidingen worden steeds georganiseerd tijdens de werkuren en buiten de productieactiviteiten. Bij uitzondering wordt een specifiek opleidingsconcept toegestaan die tijdens de productieactiviteiten plaatsvind (zie punt 2.1.2).

Indien de opleiding bedrijfsintern wordt georganiseerd, verbindt de werkgever zich toe tijdens de opleiding de werknemers niet weg te roepen of productieactiviteiten te laten uitvoeren.

Dergelijke incidenten worden door de opleider vastgesteld in zijn schriftelijke rapportering en kunnen het niet terugbetalen van de opleidingskosten als gevolg hebben. 4. Kosten De gemiddelde kostprijs per werknemer per dag wordt als referentie genomen als maximale tussenkomst van het fonds voor opleidingen georganiseerd door andere instellingen. De raad van bestuur van het SFBI bepaalt eik jaar de referentie kostprijs per dag per werknemer.

Opleidingen georganiseerd door de andere opleidingsverstrekkers dan VDAB (erkend of toegestaan mits goedkeuring vooraf) hanteren vaak andere tarieven. In zulke gevallen wordt de terugbetaling van de opleidingskosten begrensd tot 130 EUR/dag/werknemer.

Informatie over de terugbetalingsmodaliteiten staat steeds gepubliceerd op de website van SFBI. De eventuele meerkost blijft ten laste van de werkgever en de terugbetaling wordt voor elke opleiding apart berekend.

De in rekening genomen uurlonen (voor alle goedgekeurde opleidingen), zijn deze aangegeven door de werkgevers. In geen zal de tussenkomst van het SFBI hoger zijn dan het hoogste sectoraal minimumloon (in het 38 uren stelsel) dat op het ogenblik van de opleiding van toepassing is. Indien de werkgever, wanneer gevraagd, zijn uurlonen niet of niet tijdig meedeelt, zal rekening gehouden worden een forfaitair uurloon, dat het gemiddelde is van de sectorale minimumlonen, in het 38 uren stelsel, vanaf de 5 looncategorieën (niet kuispersoneel) op het ogenblik van de opleiding. 5. Facturatie De werking en betaling van de facturen gebeurt conform de afgesproken met de opleidingsverstrekkers voorwaarden.De terugbetaling aan de werkgevers vindt plaats minstens één keer per jaar, maar er wordt gestreefd naar een zes maandelijkse terugbetaling.

Indien het bedrijf niet in orde is met zijn financiële verplichtingen aan het SFBI, kan SFBI beslissen om de terugbetaling van de kosten beroepsopleiding die het bedrijf maakte in te houden. 6. Attesten, brevetten,...

De opleidingsverstrekker zorgt voor het bezorgen van alle attesten, brevetten, diploma's... aan de betrokkene deelnemers, rechtstreeks, of via de werkgever, volgens hun gebruikelijke procedures. 7. Samenwerking met de opleidingsverstrekkers Het secretariaat zorgt voor een correcte en gelijke behandeing van alle aanvaarde opleidingsverstrekkers. Bij conflicten of betwistingen wordt in eerste instanties beroep gedaan op de werkgroep van de voordvoerders, en indien nodig op de voltallige raad van beheer.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^