Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2011-2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200309
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2011-2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2011-2012.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 Sectoraal akkoord voor de jaren 2011-2012 (Overeenkomst geregistreerd op 17 januari 2012 onder het nummer 107753/CO/312) Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).

A. Koopkracht 1.1. Verhoging van barema's en werkelijke maandlonen Vanaf 1 januari 2012 zullen de barema's en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd worden met 7,18 EUR bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen met hetzelfde bedrag verhoogd.

De onderneming Carrefour is uitgesloten van deze bepalingen. Er worden vanaf 1 januari 2012 specifieke barema's voor Carrefour opgesteld. 1.2. Omzetting ecocheques Een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 15 januari 2012 kan het voordeel omzetten van de 250 EUR ecocheques (op voltijdse basis), zoals voorzien vanaf 2010 in het sectorakkoord 2009-2010.

B. Verplaatsingskosten woon-werkverkeer Vanaf 1 januari 2012 wordt de referentie van gemiddeld 70 pct. in de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de tussenkomst bij gebruik van privé vervoer verhoogd tot gemiddeld 75 pct.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het plafond waarboven er geen werkgeverstussenkomst is bij gebruik van privé vervoer, op een jaarlijkse bruto bezoldiging van 33.000 EUR gebracht.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de fietsvergoeding van 0,10 EUR per kilometer verhoogd naar 0,15 EUR voor de verplaatsingen per flets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk.

De onderneming Carrefour is uitgesloten van deze bepalingen.

C. Deeltijds werk 1.1. Verhoging minimale wekelijkse deeltijdse arbeidsduur na 5 jaar anciënniteit in winkels met minstens 12 werknemers Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van vijf jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van minstens 22 uur en die zijn tewerkgesteld in een winkel met minstens 12 werknemers, een individueel recht op verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, en dit onder de volgende voorwaarden : - de gemiddelde arbeidsduur van 24 u./week wordt op jaarbasis bereikt; - in het kader van een flexibel arbeidsregime +2 u./-2 u. (minimum 22 u. - maximum 26 u./week) 1.2. Verhoging minimale wekelijkse deeltijdse arbeidsduur na 36 maanden anciënniteit in winkels met minder dan 12 werknemers Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit in de onderneming van 36 maanden en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week een individueel recht op verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week, in een variabel uurrooster en dit onder de volgende voorwaarden : - de gemiddelde arbeidsduur van 22 u. per week wordt op jaarbasis bereikt; - in het kader van een flexibel arbeidsregime +2 u./-2 u. : minimum 20 u. en maximum 24 u./week; - geen cumul met verhogingsrecht van 2 u. na 18 maanden.

Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht meer dan 3 contractverhogingen zoals bedoeld in afdeling C.1.2. per winkel toe te staan. De voorrang wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit.

D. Minimale dagelijkse arbeidsduur Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

E. Verderzetting werkgroep over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités voor de detailhandel Comeos en de vakorganisaties verbinden zich ertoe hun actieve deelname aan de werkgroep verder te zetten.

F. Sociale dialoog De sociale partners zullen zich op het niveau van de sector regelmatig ontmoeten met het oog op de voeding van de sociale dialoog binnen de sector en op de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten en hun interpretatie.

G. Conventioneel brugpensioen Conventioneel brugpensioen op 58 jaar De minimumleeftijd voor het conventioneel brugpensioen, zoals voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, wordt, binnen de wettelijke voorwaarden, behouden op 58 jaar tot 31 december 2013.

Conventioneel brugpensioen op 56 jaar De mogelijkheid van brugpensioen op 56 jaar voor werknemers die minimum 40 jaren loondienst tellen wordt, binnen de wettelijke voorwaarden, via sectorcollectieve arbeidsovereenkomst verlengd tot 31 december 2012.

H. Opleiding Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1989 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het vervoer type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten, verbinden de sociale partners er zich toe een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten die bevestigt dat de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks met 5 pct. zal verhoogd worden voor de jaren 2011 en 2012.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer via een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Aan de ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

De sociale partners verbinden zich er tevens toe een werkgroep samen te brengen met het oog op een doorlichting van de opleiding in de sector.

I. Sociaal fonds Alle huidige tussenkomsten van het sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen, blijven behouden bij ongewijzigde wetgeving.

De tewerkstellingsbijdrage van de werkgevers aan het bevoegd sociaal fonds zal indien nodig aangepast worden in functie van de uitgaven die noodzakelijk zijn voor deze tussenkomsten.

J. Sociale vrede en verlenging van de akkoorden 1. Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden verlengd voor de duur van dit akkoord, met name : collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende het tijdskrediet, einde geldigheidsduur op 30 juni 2011, nr.95271/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende het conventioneel brugpensioen, einde geldigheidsduur op 31 december 2011, nr. 95274/CO/312; collectieve arbeids overeenkomst van 23 september 2009Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 23/09/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 95275/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010 tot vastlegging, voor 2010, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 99928/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010 tot vaststelling, voor 2010, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 99929/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010 tot vaststelling, voor 2010, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 99930/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 99272/CO/312; collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de beroepsopleiding, einde geldigheidsduur op 31 december 2010, nr. 95273/CO/312 en het akkoord van 23 juni 2009 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest. 2. Sociale vrede De werknemers en werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord.Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.

K. Duur van het akkoord Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013, behalve waar anders is overeengekomen, onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake brugpensioen op 56 jaar (40 jaar loondienst) die ophouden van kracht te zijn op 31 december 2012, en de bepalingen inzake brugpensioen op 58 jaar, die afgesloten worden tot en met 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^