Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012004
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011 Vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104874/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 3.De bepalingen van deze overeenkomst zijn alleen toepasselijk indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden tenminste 1 kilometer bedragen. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijk openbaar vervoer Afdeling 1. - Vervoer per spoor

Art. 4.Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met de trein, heeft hij recht op een vergoeding conform artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009. Afdeling 2. - Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer

Art. 5.Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met een ander gemeenschappelijk openbaar vervoer, georganiseerd door de regionale vervoersmaatschappijen, heeft hij recht op dezelfde vergoeding zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst.

Wanneer het een eenheidsprijs betreft, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld conform artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Art. 6.De modaliteiten van de bijdrage van de werkgevers ten gunste van de arbeiders die dit type van vervoer gebruiken, worden vastgesteld als volgt : - de arbeider legt aan de werkgever een ondertekende verklaring voor, waarbij verzekerd wordt dat hij gewoonlijk een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt, georganiseerd door de regionale vervoersmaatschappijen, voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling en omgekeerd en preciseert het aantal effectief afgelegde kilometers.

Hij waakt erover in de kortst mogelijke tijd alle wijzigingen in deze toestand te signaleren. - de werkgever kan op elk ogenblik de authenticiteit van de hierboven bedoelde verklaring nagaan. Afdeling 3. - Gemengde openbare vervoermiddelen

Art. 7.Wanneer de arbeider verschillende openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen gebruikt, heeft hij recht op dezelfde vergoeding zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst en dit voor de afstand die overeenstemt met de som van de afstanden van de verschillende vervoermiddelen. HOOFDSTUK III. - Privé-vervoer

Art. 8.Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het eigen vervoer of te voet, heeft de arbeider recht op een dagvergoeding, gebaseerd op de werkgeversbijdrage in het weekabonnement, zoals opgenomen in de tabel gevoegd bij artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009.

De "verplaatsing met het eigen vervoer" heeft betrekking op alle mogelijke eigen vervoermiddelen.

Art. 9.Deze dagvergoeding wordt bekomen door de werkgeversbijdrage in het weekabonnement van de NMBS te delen door 5.

Art. 10.Voor de arbeider die zich, voor een gedeelte of de ganse afstand, met de fiets verplaatst wordt de tussenkomst van de werkgever beschouwd als een fietsvergoeding en vastgelegd op 0,21 EUR per afgelegde kilometer, met een minimum van het dagbedrag voor een verplaatsing van het privévervoer zoals bepaald in bedoeld in artikel 8 en artikel 9 van deze overeenkomst.

De werkgever zal op vraag van de arbeider jaarlijks de nodige gegevens bevestigen die het de arbeider mogelijk maakt zijn fietsgebruik aan te tonen. Deze gegevens hebben betrekking op de in aanmerking genomen afstand tot de werkplaats, het aantal gewerkte dagen en de betaalde vergoeding.

Art. 11.Deze dagvergoeding dient jaarlijks op 1 februari te worden geïndexeerd overeenkomstig de jaarlijkse indexering van de treintarieven van de NMBS, conform het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Op 1 juli 2011 worden de dagvergoedingen uitzonderlijk verhoogd met 15 pct.

Hierdoor werden de dagvergoedingen op 1 juli 2011 vastgelegd conform de tabel opgenomen in bijlage. HOOFDSTUK IV. - Betalingsmodaliteiten

Art. 12.De bijdrage van de werkgevers in de door de arbeiders gedragen vervoerskosten wordt tenminste éénmaal per maand betaald.

Art. 13.De bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten per spoor wordt betaald tegen indiening van het speciaal getuigschrift voor de sociale abonnementen afgeleverd door de NMBS. De bijdrage van de werkgevers in de kosten voor het vervoer, georganiseerd door de regionale vervoersmaatschappijen, wordt betaald tegen overhandiging van het vervoerbewijs afgeleverd door deze maatschappijen.

Art. 14.De werkgever komt tussen in de kosten veroorzaakt door de andere vervoermiddelen op voorwaarde dat de arbeider het bewijs levert van de werkelijk afgelegde afstand.

Indien de arbeider dit bewijs niet kan leveren, wordt de berekening, in gemeen akkoord tussen de partijen, afzonderlijk in iedere onderneming opgemaakt, rekening houdende met de plaatselijke bijzonderheden.

De arbeider mag niet weigeren het(de) eventueel(ele) vervoerbewijs(zen) of, bij ontstentenis, een door hem ondertekende verklaring, nodig voor het vaststellen van de afgelegde afstand, aan de werkgever voor te leggen. HOOFDSTUK V. - Specifieke bepalingen

Art. 15.Verplaatsing voor leerlingen Een leerling die zich van thuis naar het werk verplaatst, heeft recht op de bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk II en III van deze overeenkomst, afhankelijk van het door de leerling gebruikte vervoermiddel. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 16.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vervoerskosten van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen sluiten (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2010).

Art. 17.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten In uitvoering van hoofdstuk III De dagvergoedingen worden op 1 juli als volgt vastgelegd :

Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail" à partir du 1er juillet 2011 Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer" vanaf 1 juli 2011

Distance en km.

Aantal km.

Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)

Distance en km. - Aantal km.

Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine) - Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)

1

1,01

43-45

5,20

2

1,13

46-48

5,52

3

1,24

49-51

5,77

4

1,33

52-54

5,96

5

1,45

55-57

6,19

6

1,54

58-60

6,44

7

1,61

61-65

6,67

8

1,71

66-70

7,02

9

1,81

71-75

7,25

10

1,90

76-80

7,72

11

2,01

81-85

7,95

12

2,10

86-90

8,30

13

2,20

91-95

8,66

14

2,29

96-100

8,89

15

2,38

101-105

9,23

16

2,50

106-110

9,58

17

2,59

111-115

9,95

18

2,69

116-120

10,29

19

2,81

121-125

10,52

20

2,91

126-130

10,88

21

3,00

131-135

11,22

22

3,09

136-140

11,45

23

3,21

141-145

11,94

24

3,30

146-150

12,40

25

3,37

151-155

12,40

26

3,51

156-160

12,86

27

3,58

161-165

13,10

28

3,65

166-170

13,34

29

3,78

171-175

13,80

30

3,85

176-180

14,03

31-33

4,03

181-185

14,50

34-36

4,35

186-190

14,73

37-39

4,61

191-195

14,96

40-42

4,91

196-200

15,44


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^