Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 23 maart 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020040672
pub.
23/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/18/2020040672/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2001, 9 juli 2004, 27 december 2005, 13 december 2006, 19 maart 2013, 26 december 2013, 22 juni 2016 en 11 augustus 2017 en 37, § 1, tweede lid;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de uitbraak van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus op het Belgisch grondgebied;

Overwegende de maatregelen van de Nationale veiligheidsraad, genomen op 12 maart 2020;

Overwegende de triage-richtlijnen van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid;

Overwegende dat de artsen een bijzondere rol vervullen bij de identificatie van COVID-19-patiënten; dat deze identificatie bij voorkeur plaatsvindt via een telefonische triage, zodat mogelijk besmette patiënten zich niet onder niet-besmette personen begeven en de risico's op verspreiding zo veel mogelijk worden ingeperkt en dat zij in deze context bovendien blijven instaan voor de continuïteit van de zorgen bij deze patiënten;

Overwegende dat een aangepast honorarium en een terugbetaling ontbreekt voor een specifiek telefonisch advies met het oog op de triage van patiënten met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus na een volledige anamnese;

Overwegende dat een aangepast honorarium en een terugbetaling ontbreekt voor een specifiek telefonisch advies dat kan voorzien in de continuïteit van de verzorging van patiënten;

Overwegende dat fase 2 van het noodplan van de FOD Volksgezondheid van kracht is en dat de dagelijkse epidemiologische evolutie aantoont dat het aantal besmettingen stijgt, zodat dit besluit, dat voorziet in de terugbetaling van het telefonisch advies voor triage zo snel mogelijk moet genomen en gepubliceerd worden;

Overwegende het tijdelijk karakter van voorliggend besluit;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie legt dit besluit: 1° de nomenclatuur vast zoals bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;2° de bedragen vast van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden ;3° een verbod op ereloonsupplementen op.

Art. 2.§ 1. De verstrekkingen worden aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de verstrekking. De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door de sleutelletter N. Die sleutelletter komt vóór een coëfficiëntgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aangeeft.

De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald.

Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in eerste lid bedoelde rangnummer vermeld worden. § 2. Specifieke adviezen en toepassingsvoorwaarden: 1° Triage 101990 Advies met het oog op triage COVID-19 .. . . . N 10 Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico's op verspreiding in te perken.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden afgeleverd. 2° Continuïteit van zorg 101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg .. . . . N 10 Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd. 3° Toepassingsregels De verstrekkingen 101135 en 101990 gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook.De arts ontmoet de patiënt niet in persoon.

De verstrekkingen 101135 en 101990 omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden.

De verstrekkingen 101135 en 101990 kunnen aangerekend worden door elke arts.

De verstrekkingen 101135 en 101990 mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 101135 en 101990 mogen niet samengevoegd worden op dezelfde dag door dezelfde verstrekker.

De verstrekking 101135 mag per patiënt per arts slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

De verstrekking 101990 kan slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.

Art. 3.Er is geen persoonlijk aandeel verschuldigd door de rechthebbenden voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 2.

Art. 4.De verstrekkingen bedoeld in artikel 2 worden beschouwd als verleend zijnde in het kader van een georganiseerde wachtdienst.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 maart 2020 tot en met een datum nader te bepalen door de minister bevoegd voor Sociale Zaken.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^