Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 11 oktober 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000658
pub.
11/10/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/17/2013000658/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013, eerste editie, werd het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gepubliceerd. Dit besluit maakte het voorwerp uit van het advies nr. 53.642/2/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2013.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierna het betreffende advies van de Raad van State alsnog gepubliceerd.

ADVIES 53.642/2/V VAN 24 JULI 2013 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede vakantiekamer, op 25 juni 2013 door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen', heeft het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot volgende opmerking.

In artikel 8 van het ontworpen besluit behoort niet aangegeven te worden dat het besluit in werking treedt op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, aangezien dat de gangbare termijn van inwerkingtreding is die vastgesteld is bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1991 `betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen'.

Artikel 8 moet derhalve worden weggelaten.

De kamer was samengesteld uit : De heren Y. Kreins en J. Vanhaeverbeek, kamervoorzitters;

Mevr. M. Baguet, staatsraad;

De heer J. Englebert, assessor;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door L. Vancrayebeck, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

De griffier, B. Vigneron De voorzitter, Y. Kreins

^