Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 16 mei 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2017 en 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206599
pub.
16/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2017 en 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2017 en 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 Loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2017 en 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140936/CO/133) Preambule Gelet op collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 (geratificeerd door het koninklijk besluit van 13 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017010026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017200895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de arbeidsduur sluiten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2017) en gelet op het intern ontwerpakkoord gesloten op 19 juni 2017 tussen de sociale partners, is het volgende overeengekomen : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van het tabaksbedrijf in de subsectoren van de sigaren/cigarillo's en van de rook-, pruim- en snuiftabak.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 2.§ 1. Op 1 juli 2017 worden zowel de bruto minimumuurlonen als de werkelijk betaalde uurlonen verhoogd met 0,18 EUR. § 2. Het bruto dagbedrag van de bestaanszekerheidsvergoeding bij werkloosheid, betaald door de werkgever, bedraagt vanaf 1 juli 2017 : - 1 uurloon van categorie V voor de sigaren en cigarillo's; - 1 uurloon van categorie III voor de rook-, pruim- en snuiftabak.

Paritaire commentaar Ter verduidelijking zijn de bedragen per 1 juli 2017 als volgt : - 14,6340 EUR voor de sigaren/cigarillo's; - 13,3570 EUR voor de rook-, pruim- en snuiftabak. HOOFDSTUK III. - Jubileumpremie

Art. 3.Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de jubileumpremie toegekend aan de arbeiders : - Bij 25 jaar anciënniteit : 500 EUR; - Bij 35 jaar anciënniteit : 700 EUR. Dit artikel is niet van toepassing op de ondernemingen die een hogere jubileumpremie toekennen. HOOFDSTUK IV. - Harmonisering subsectoren sigaren/cigarillo's en rook-, pruim- en snuiftabak

Art. 4.De afscheidspremie in de subsector rook-, pruim- en snuiftabak wordt vanaf 1 juli 2017 gedurende dezelfde periode betaald als in de subsector sigaren en cigarillo's, met name 25 dagen per jaar anciënniteit, met een maximum van 625 dagen. HOOFDSTUK V. - Begeleidende maatregelen in het kader van langer werken

Art. 5.In het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 hebben de arbeiders vanaf 1 januari 2017 per jaar recht op 1 dag verlof op basis van leeftijd vanaf het kalenderjaar waarin zij 58 jaar worden. De leeftijdsdag wordt proportioneel toegepast volgens het arbeidsregime waarin de werknemer is tewerkgesteld op datum van opname van het anciënniteitsverlof.

Art. 6.Bij ontslag van een arbeider in landingsbaan wordt de verbrekingsvergoeding berekend pro rata de verschillende periodes van tewerkstelling op basis van enerzijds het arbeidsregime vóór de landingsbaan en anderzijds het arbeidsregime tijdens de landingsbaan.

Paritaire commentaar Bijvoorbeeld 10 jaar voltijds gewerkt en 2 jaar 1/2 landingsbaan = verbreking berekend op 10 jaar voltijds en 2 jaar halftijds en niet berekend op 12 jaar halftijds. HOOFDSTUK VI. - Tweede pijler

Art. 7.Per 1 januari 2017 wordt de werkgeversbijdrage in de extralegale pensioenverzekering (tweede pijler) verhoogd met 125 EUR per jaar volgens de geldende voorwaarden. Deze verhoging kan onder bepaalde voorwaarden zoals bepaald in de vorige sector-collectieve arbeidsovereenkomsten, worden vervangen door een gelijkwaardig voordeel.

Paritaire commentaar Dit brengt de totale inspanning vanuit de sectorale afspraken op minimaal 625 EUR per jaar voor een voltijdse werknemer. HOOFDSTUK VII. - Vorming

Art. 8.De partijen bevestigen de vormingsinspanningen die in het vorige sectorakkoord werden overeengekomen.

Het recht op individuele vorming wordt vanaf 2017 verhoogd van 1 dag naar 2 dagen per jaar. De individuele vormingsdagen die niet worden opgenomen, zullen op niveau van de onderneming worden gecollectiviseerd en worden opgebruikt en kunnen niet worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. HOOFDSTUK VIII. - Aanvullende ziekteverzekering

Art. 9.Er wordt een paritaire werkgroep georganiseerd in september 2017 in aanwezigheid van de betrokken verzekeringsmakelaar met de bedoeling een stand van zaken op te maken en de huidige regeling te evalueren. HOOFDSTUK IX. - Andere bepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Tijdens deze duurtijd zal de sociale vrede gerespecteerd worden. Partijen engageren zich om na de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten inzake SWT, tijdskrediet en landingsbaan maximaal te verlengen volgens de wettelijke mogelijkheden op dat ogenblik van toepassing.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^