Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2017
gepubliceerd op 03 oktober 2017

Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031255
pub.
03/10/2017
prom.
14/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/14/2017031255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 66, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 8 mei 2014 en artikel 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie sluiten;

Gelet op de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, artikel 143/1, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Opheffen van koninklijk besluiten tot vaststelling van een bijzonder reglement

Artikel 1.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 5 februari 1991 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;2° het koninklijk besluit van 23 januari 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Veurne, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1987;3° het koninklijk besluit van 23 januari 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Kortrijk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1987;4° het koninklijk besluit van 23 januari 1986 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Ieper, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1987. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

Art. 2.In de bijlage van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016, wordt de tabel tot vaststelling van de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten onder de titel "Provincie Luxemburg." opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

Art. 3.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk sluiten tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor hoven en rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 august 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, wordt de bepaling onder 40° opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 4.Artikel 1, 1° heeft uitwerking met ingang van 21 april 2016.

Artikel 1, 2° tot 4°, heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 12 juni 2016.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^