Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007131
pub.
30/04/2014
prom.
14/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/14/2014007131/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 5 juni 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Pensioenen, d.d. 16 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 23 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 6 november 2013;

Gelet op het advies Nr 55.157/4 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage A bij het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van de bijlage wordt vervangen als volgt: "Bijlage A bij het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.Deze bijlage bevat 20 tabellen, genummerd 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, 12 en 13."; 2° in het opschrift van tabel 1 worden de woorden "(anderen dan degenen bedoeld in de tabellen 2, 3, 4 en 5)" vervangen door de woorden "niet bedoeld in een andere tabel";3° tabel 1ter van de bijlage bij dit besluit wordt ingevoegd tussen de tabellen 1bis en 2;4° het opschrift van tabel 3 wordt vervangen als volgt: "TABEL 3 - Officieren (anderen dan degenen bedoeld in tabel 4) gesproten uit de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, of behorend tot de bijzondere of laterale werving, houders van het diploma burgerlijk ingenieur en aangeworven op basis van dit specifieke diploma, of houders van het diploma van burgerlijk ingenieur die promotie op diploma hebben gedaan op basis van dit specifieke diploma";5° het opschrift van tabel 3bis wordt vervangen als volgt: "TABEL 3bis - Officieren (anderen dan degenen bedoeld in tabel 4bis), bedoeld in artikel 14, gesproten uit de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, of behorend tot de bijzondere of laterale werving, houders van het diploma burgerlijk ingenieur en aangeworven op basis van dit specifieke diploma, of houders van het diploma van burgerlijk ingenieur die promotie op diploma hebben gedaan op basis van dit specifieke diploma ";6° het opschrift van tabel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "TABEL 4 - Officieren van het gebrevetteerd varend en van het reserve varend personeel die gesproten zijn uit de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, of behorend tot de bijzondere of laterale werving, houders van het diploma van burgerlijk ingenieur en aangeworven op basis van dit specifieke diploma, of houders van het diploma van burgerlijk ingenieur die promotie op diploma hebben gedaan op basis van dit specifieke diploma ";7° het opschrift van tabel 4bis, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: " TABEL 4bis - Officieren, bedoeld in artikel 14, van het gebrevetteerd varend en van het reserve varend personeel die gesproten zijn uit de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, of behorend tot de bijzondere of laterale werving, houders van het diploma van burgerlijk ingenieur en aangeworven op basis van dit specifieke diploma, of houders van het diploma van burgerlijk ingenieur die promotie op diploma hebben gedaan op basis van dit specifieke diploma ";8° in het opschrift van tabel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten, worden de woorden "(anderen dan degenen bedoeld bij tabellen 8, 9, 10 en 11)" vervangen door de woorden "niet bedoeld in een andere tabel";9° het opschrift van tabel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2005 en 16 februari 2006, wordt vervangen als volgt: " TABEL 10 - Onderofficieren van niveau B (anderen dan degenen bedoeld bij de tabellen 10bis en 11), houders van een diploma bachelor (of gelijkwaardig), behorend tot de normale, bijzondere of aanvullende werving, of houders van een diploma van bachelor (of gelijkwaardig) die promotie op diploma hebben gedaan";10° tabel 10bis van de bijlage bij dit besluit wordt ingevoegd tussen de tabellen 10 en 11;11° het opschrift van tabel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten, wordt vervangen als volgt: " TABEL 11 - Onderofficieren van het gebrevetteerd varend personeel van niveau B, houders van een diploma bachelor (of gelijkwaardig), behorend tot de normale, bijzondere of aanvullende werving, of houders van een diploma van bachelor (of gelijkwaardig) die promotie op diploma hebben gedaan".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2013, met uitzondering van artikel 1, eerste lid, 3°, dat in werking treedt op de eerste dag van maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier TABEL 1ter Officieren van niveau B en officieren EVMI

Minimumwedde Traitement minimum

Maximumwedde Traitement maximum

Tussentijdse verhogingen Augmentations intercalaires

Onderluitenant

20.600,00

26.100,00

52 x 1.100,00

Sous-lieutenant


Luitenant

20.600,00

30.875,00

62 x 1.100,00

Lieutenant

72 x 525,00

Kapitein

21.800,00

32.775,00

62 x 1.100,00

Capitaine

32 x 525,00

42 x 700,00

Kapitein-commandant

23.300,00

34.275,00

62 x 1.100,00

Capitaine-commandant

32 x 525,00

42 x 700,00


TABEL 10bis Onderofficieren muzikanten aangeworven na 1 januari 2004 of die vrijgesteld van of geslaagd zijn in het examen voor de overgang naar niveau B bedoeld in artikel 56 van de wet van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging sluiten betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging

Minimumwedde Traitement minimum

Maximumwedde Traitement maximum

Tussentijdse verhogingen Augmentations intercalaires

Sergeant

18.900,00

23.700,00

11 x 400,00

Sergent

112 x 400,00

1e sergeant

19.300,00

24.100,00

11 x 400,00

1er sergent

112 x 400,00

1e sergeant-chef

19.700,00

25.210,00

11 x 400,00

1er sergent-chef

42 x 400,00

92 x 390,00

1e sergeant-majoor

20.600,00

26.100,00

52 x 1.100,00

1er sergent-major


Adjudant

20.600,00

30.875,00

62 x 1.100,00

Adjudant

72 x 525,00

Adjudant-chef

21.800,00

32.775,00

62 x 1.100,00

Adjudant-chef

32 x 525,00

42 x 700,00

Adjudant-majoor

23.300,00

34.275,00

62 x 1.100,00

Adjudant-major

32 x 525,00

42 x 700,00


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 maart 2014 tot wijziging van besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^