Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2022
gepubliceerd op 23 juni 2022

Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022041301
pub.
23/06/2022
prom.
12/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gezien het advies de Inspectie van financiën gegeven op 4 mei 2022 ;

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022.

Op het voorstel van de minister bevoegd voor personen met een Handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijftienduizend euro wordt toegekend aan : Université Saint-Louis - Bruxelles ASBL Kruidtuinlaan 43 1000 Brussel Voor de ondersteuning van de activiteiten die plaats zullen vinden in 2022 in het kader van hun project « Conférence ALTER 2022 ».

De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op bankrekening nr : BE57 3100 4670 0435.

Art. 2.De toelage voor het artikel 1 is ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 3.De in het artikel 1 vernoemde organisatie moet, te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de minister van Sociale zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 4.De minister bevoegd voor personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, K. LALIEUX

^