Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2023
gepubliceerd op 05 juni 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023042241
pub.
05/06/2023
prom.
07/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 13, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 6 juli 2022, 8 juli 2022, 14 september 2022 en 21 september 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 december 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee, worden de woorden ", volgens het als bijlage III bij dit besluit gevoegde model" vervangen door de woorden "zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende het aanstellingsbewijs van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee sluiten, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage II vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt bijlage III opgeheven.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Defensie en de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Th. DERMINE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^