Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juli 2011
gepubliceerd op 27 juli 2011

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betreffende de terugvordering van een vakbondspremie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022247
pub.
27/07/2011
prom.
06/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/06/2011022247/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg sluiten houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betreffende de terugvordering van een vakbondspremie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg sluiten houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, artikel 54;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 september 2010;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 september 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 januari 2011;

Gelet op het advies 49.560/2 van de Raad van State gegeven op 16 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wordt belast met de terugvordering van de bedragen en de interesten voor een bedrag van 0,05 euro per tussenkomst, die met uitvoering van artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, aan de verzekeringsinstellingen wordt aangerekend als vakbondspremie die de instellingen bedoeld in artikel 34, 11° en 12° van diezelfde wet, aan de Deposito- en Consignatiekas hebben gestort voor de periode van 1992 tot 2002.

Art. 2.Binnen de zestig dagen na publicatie van dit besluit zal de Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie van de thesaurie - Deposito- en Consignatiekas : a) een overzicht overmaken aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Dienst Geneeskundige Verzorging, Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel, met vermelding van de identificatie van de instellingen zoals bedoeld in artikel 1, van de bedragen die door deze instellingen in bewaring werden gegeven en de intresten die daarmee overeenstemmen;b) een overzicht overmaken aan de hiervoor bedoelde Dienst, met vermelding van de identificatie van de instellingen, van de datum en de bedragen die intussen door de Deposito- en Consignatiekas werden teruggestort aan deze instellingen;c) op het rekeningnummer IBAN BE 84 6790 2621 5359 (BIC PCHQ BE BB) van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 211 Tervurenlaan, 1150 Brussel, de storting uitvoeren van de bedragen die door deze instellingen in bewaring werden gegeven en nog niet werden teruggestort, verhoogd met de intresten die daarmee overeenstemmen, met vermelding « Vakbondspremie.Wet van 19/12/2008 ».

Art. 3.De hierboven bedoelde Dienst vordert de bedragen en intresten terug bij de instellingen waaraan de Deposito- en Consignatiekas de in artikel 1 bedoelde bedragen en intresten reeds heeft teruggestort, eventueel verhoogd met de intresten die van toepassing zijn bij de Deposito- en Consignatiekas en berekend op het bedrag tussen de datum van terugstorting door de Deposito- en Consignatiekas en de datum van terugvordering door de Dienst. Daarbij zal deze Dienst zich baseren op de gegevens die zijn bedoeld in het overzicht dat is voorzien in artikel 2, b), Indien het gaat om een terugvordering bij een instelling die intussen is overgenomen door een andere instelling of die is gefuseerd met een andere instelling, zal de terugvordering van deze bedragen gebeuren bij de instelling die heeft overgenomen of bij de instelling waarmee is gefuseerd.

De bovenvermelde Dienst stuurt aan deze instellingen een ter post aangetekende brief, waarin hun de bedragen en de interesten worden meegedeeld die ze moeten terugbetalen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, alsook het rekeningnummer waarop ze de betaling kunnen uitvoeren binnen een termijn van drie maanden.

Als na afloop van die termijn geen enkele betaling is uitgevoerd, vordert de Dienst de verschuldigde bedragen terug via een compensatie op de bedragen die hij aan de betrokken instelling moet storten met toepassing van het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten, genomen met uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^