Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2021
gepubliceerd op 06 mei 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201088
pub.
06/05/2021
prom.
02/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" (FBZ-SAP Textiel) dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pen-sioen voor de Textielnijverheid" (FBZ-SAP Textiel) dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 Oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" (FBZ-SAP Textiel) dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (Overeenkomst geregistreerd op 11 maart 2020 onder het nummer 157625/CO/120)

Artikel 1.§ 1. Er wordt, met ingang van 12 februari 2020 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" (FBZ-SAP Textiel), waarvan de statuten worden vastgesteld en als bijlage worden aangehecht aan deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Het FBZ-SAP Textiel is een multi-sectorale inrichter, in de zin van artikel 3, 5°, a) van de WAP en treedt met ingang van 1 januari 2021 op voor het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) als inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders en voor het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) als inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden. § 3. De in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde statuten van het FBZ-SAP Textiel maken integraal deel uit van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en de arbeiders die zij tewerkstellen, met uitzondering van : - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01); - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in jute of in vervangingsmaterialen; - de ondernemingen die overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120).

Art. 3.§ 1. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. Het FBZ-SAP Textiel wordt bijgevolg eveneens voor onbepaalde duur opgericht. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 12 februari 2020 en is voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan op verzoek van één van de ondertekenende partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden, per aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120).

Art. 4.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" (FBZ-SAP Textiel) dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten Statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel en doel

Artikel 1.Met ingang van 12 februari 2020 wordt door het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid", hierna genoemd "FBZ-SAP Textiel".

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het FBZ-SAP Textiel is gevestigd te Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), gerechtelijk arrondissement Gent. De zetel kan bij gezamenlijke beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

Art. 3.§ 1. Het FBZ-SAP Textiel is een multi-sectorale inrichter in de zin van artikel 3, 5°, a), 1 van de WAP en treedt met ingang van 1 januari 2021 op voor : - het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) als inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders (hierna "SAP PC 120"); en - het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) als inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden (hierna "SAP PC 214"). § 2. Het FBZ-SAP Textiel heeft, overeenkomstig artikel 3, 5°, a), 1 van de WAP als uitsluitend doel de opbouw van aanvullende pensioenen.

De opdracht als inrichter omvat : - de invoering, wijziging of opheffing van het SAP PC 120 en het SAP PC 214; - de financiering van het SAP PC 120 en het SAP PC 214, door het innen of in zijn naam en voor zijn rekening laten innen van de bijdragen overeenkomstig de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214); - het instellen of het in zijn naam en voor zijn rekening laten instellen van vorderingen in het kader van de niet-betaling van de bijdragen ter financiering van het SAP PC 120 en het SAP PC 214, alsook elke andere vordering inzake de niet-naleving van wettelijke en/of contractuele verplichtingen verband houdende met (het beheer en de uitvoering van) het SAP PC 120 en het SAP PC 214; - het aanzuiveren van de tekorten in de individuele reserves van de aangeslotenen in het kader van de WAP-rendementsgarantie via de daartoe aangelegde buffer binnen de reserves van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid" en het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid; - het aanzuiveren van de verschuldigde beheers- en werkingskosten aan de pensioeninstelling; - het uitvoeren of in zijn naam en voor zijn rekening laten uitvoeren van alle noodzakelijke mededelingen naar de pensioeninstelling, de solidariteitsinstelling, de werkgevers, de aangeslotenen, de begunstigden, de FSMA en andere belanghebbende partijen of overheidsinstellingen; - het uitvoeren of in zijn naam en voor zijn rekening laten uitvoeren van elke verplichting opgelegd door de toepasselijke wetgeving en haar uitvoeringsbesluiten. § 3. Het FBZ-SAP Textiel kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met zijn doel en kan ervoor opteren om één of meerdere aspecten hiervan aan derden uit te besteden. In het kader van de verplichte externalisatie opgelegd door de WAP, wordt het beheer en de uitvoering van de pensioentoezegging voorzien in het SAP PC 120 en het SAP PC 214 in ieder geval toevertrouwd aan een pensioeninstelling en zal het FBZ-SAP Textiel hier niet zelf voor instaan. Het beheer en de uitvoering van de solidariteitstoezegging voorzien in het SAP PC 120 en het SAP PC 214 zal worden toevertrouwd aan een solidariteitsinstelling. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 4.Deze statuten zijn van toepassing op : - De werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en de arbeiders die zij tewerkstellen, met uitzondering van : - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01); - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03); - de ondernemingen die overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van het SAP PC 120; - De werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214), met uitzondering van : - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde bedienden die, wat hun arbeiders betreft, onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01); - de ondernemingen en de erin tewerkgestelde bedienden die, wat hun arbeiders betreft, onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03); - de ondernemingen die overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van het SAP PC 214. HOOFDSTUK III. - Voordelen

Art. 5.De voordelen toegekend door het FBZ-SAP Textiel bestaan uit : - de pensioen- en solidariteitstoezegging voorzien in het SAP PC 120, die voorwerp uitmaken van één of meerdere bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) die vaststellen welke personen hiervan genieten, alsook de aard en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten vastleggen; - de pensioen- en solidariteitstoezegging voorzien in het SAP PC 214, die voorwerp uitmaken van één of meerdere bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) die vaststellen welke personen hiervan genieten, alsook de aard en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten vastleggen. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 6.§ 1. De bijdragen ter financiering van SAP PC 120 worden uitsluitend vastgelegd in een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120). Deze bijdragen worden voor naam en voor rekening van het FBZ-SAP Textiel geïnd door of in opdracht van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid".

De statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid", zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2000 tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid" of in enige latere collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging hiervan, zijn in dit verband van toepassing wat betreft de vervaltermijnen, intresten en eventuele boetes.

Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten tussen het FBZ-SAP Textiel en het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid", waarin de afspraken omtrent de inning en doorstorting worden vastgelegd. § 2. De bijdragen ter financiering van het SAP PC 214 worden uitsluitend vastgelegd in een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214). Deze bijdragen worden voor naam en voor rekening van het FBZ-SAP Textiel geïnd door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid".

De statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1981 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" en vaststelling van zijn statuten, of in enige latere collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging hiervan, zijn in dit verband van toepassing wat betreft de vervaltermijnen, intresten en eventuele boetes.

Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten tussen het FBZ-SAP Textiel en het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid", waarin de afspraken omtrent de inning en doorstorting worden vastgelegd. § 3. De bijdragen ter financiering van het SAP PC 120 (en de eventuele opbrengsten ervan) en de bijdragen ter financiering van het SAP PC 214 (en de eventuele opbrengsten ervan) worden afzonderlijk beheerd door het FBZ-SAP Textiel. Er bestaat geen solidariteit tussen het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) inzake de financiering van SAP PC 120 en SAP PC 214 (met inbegrip van de beheer- en werkingskosten van de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling), noch met betrekking tot het aanzuiveren van de tekorten in de individuele reserves van de aangeslotenen in het kader van de WAP-rendementsgarantie. § 4. Inzake de betaling van de bijdragen bestaat er geen solidariteit tussen de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten. § 5. De uitkering van de voordelen krachtens het SAP PC 120 en het SAP PC 214 (conform artikel 5) door de pensioen- en of de solidariteitsinstelling zal in geen geval afhankelijk gesteld worden van de betaling van de verschuldigde bijdragen door de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 7.§ 1. Het FBZ-SAP Textiel wordt bestuurd door een paritair samengestelde raad van beheer die bestaat uit 10 leden, hetzij : - 5 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité van de textielnijverheid (PC 120) en de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214);en - 5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité van de textielnijverheid (PC 120) en de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214). § 2. De leden van de raad van beheer worden, conform § 1 van dit artikel, gezamenlijk aangeduid door het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) onder de gewone of de plaatsvervangende leden van deze paritaire comités.

Hun mandaat eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) respectievelijk het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214). In dat geval worden zij vervangen door een lid van het desbetreffende paritair comité, behorend tot dezelfde organisatie als het lid waarvan het mandaat een einde nam, na goedkeuring door het desbetreffende paritair comité.

Art. 8.§ 1. Ieder jaar duidt de raad van beheer in zijn schoot een voorzitter en twee ondervoorzitters aan. § 2. Er zal voor het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap een beurtregeling worden toegepast onder de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers. De tweede ondervoorzitter behoort steeds tot de groep van werknemersvertegenwoordigers.

Art. 9.§ 1. De raad van beheer heeft tot opdracht het FBZ-SAP Textiel te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor zijn goede werking. Het bezit de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van het FBZ-SAP Textiel. § 2. De raad van beheer kan bijzondere bevoegdheden aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden overdragen. § 3. Voor al de andere handelingen dan die waarvoor door de raad van beheer bijzondere opdrachten werden gegeven, volstaat, opdat het FBZ-SAP Textiel geldig vertegenwoordigd zou zijn tegenover derden, de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, één uit de groep van de werkgeversvertegenwoordigers en één uit de groep van de werknemersvertegenwoordigers, zonder dat deze beheerders van enige beraadslaging of machtiging moeten laten blijken. § 4. De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten gevolge van hun beheer, ten opzichte van de verbintenissen van het FBZ-SAP Textiel.

Art. 10.§ 1. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden ten minste ieder semester en telkens wanneer ten minste twee leden van de raad van beheer erom verzoeken de raad bijeen te roepen. § 2. De oproepingen vermelden de agenda. § 3. De notulen van de vergaderingen worden binnen de twee maanden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door de raad van beheer, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten. § 4. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. § 5. De stemming is geldig indien eraan deelgenomen wordt door ten minste één werkgeversvertegenwoordiger en één werknemersvertegenwoordiger en op voorwaarde dat het ter stemming gebrachte punt duidelijk vermeld werd op de agenda van de bijeenroeping van de vergadering. HOOFDSTUK VI. - Begroting, jaarrekening en toezicht

Art. 11.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december.

Art. 12.Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en aan het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214).

Art. 13.§ 1. De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid sluiten betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot fondsen voor bestaanszekerheid. § 2. De controle en het toezicht gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid sluiten. § 3. De raad van beheer, alsook de revisor die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214), brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar. § 4. De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de revisor dienen uiterlijk tijdens de maand juni ter goedkeuring aan Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) voorgelegd te worden. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding en vereffening

Art. 14.FBZ-SAP Textiel kan enkel ontbonden worden bij een eenparige beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214).

Art. 15.§ 1. Indien er ingeval van ontbinding van het FBZ-SAP Textiel gelden beschikbaar blijven, wijzen het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) gezamenlijk de vereffenaars aan en bepalen ze hun bevoegdheden en bezoldiging. § 2. Aan het desgevallend overblijvend vermogen van het FBZ-SAP Textiel zal een bestemming worden gegeven welke zoveel mogelijk het doel benadert met het oog waarop het FBZ-SAP Textiel werd opgericht, met name aanvullende pensioenopbouw. Hierbij zal rekening worden gehouden met het afgescheiden beheer zoals bepaald in artikel 6, § 3 van deze statuten en zullen de bijdragen geïnd ter financiering van het SAP PC 120 (en de eventuele opbrengsten ervan) worden aangewend in het kader van aanvullende pensioenopbouw voor de arbeiders van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en de bijdragen geïnd ter financiering van het SAP PC 214 (en de eventuele opbrengsten ervan) worden aangewend in het kader van aanvullende pensioenopbouw voor de bedienden van het Paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214). HOOFDSTUK VIII. - Uittreding van een van de paritaire comités

Art. 16.§ 1. Het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) kunnen elk afzonderlijk beslissen dat het FBZ-SAP Textiel niet langer zal optreden als inrichter van hun resp.sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Hiertoe dient een éénparige beslissing te worden genomen door het betrokken paritair comité, die vervolgens per aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 6 maanden ter kennis wordt gebracht van de voorzitter van het andere paritair comité. § 2. In geval van uittreding van één van beide paritaire comités zal het FBZ-SAP Textiel niet langer optreden als multi-sectorale inrichter en zullen de statuten door het overblijvend paritaire comité via een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst worden aangepast. § 3. Rekening houdend met het afgescheiden beheer zoals bepaald in artikel 6, § 3 van deze statuten, zullen de bijdragen geïnd ter financiering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel van het uittredend paritair comité (en de eventuele opbrengsten ervan) worden toegewezen aan dat paritair comité dat ertoe gehouden is dit aan te wenden in het kader van de aanvullende pensioenopbouw voor de werknemers van dit uittredend paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^