Etaamb.openjustice.be
Erratum van 08 december 2016
gepubliceerd op 11 januari 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussel Preventie & Veiligheid. - Erratum

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031883
pub.
11/01/2017
prom.
08/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussel Preventie & Veiligheid. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 16 december 2016, pagina 87045-87046, numac 2016/31817, dient de tekst te worden vervangen door de volgende tekst in bijlage en dienen de bijlage toegevoegd te worden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, en inzonderheid op artikelen 9 en 10;

Gelet op het besluit van 1 oktober 2015 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Preventie & Veiligheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 maart 2016;

Gelet op het protocol nr. 2016/06 van het Sectorcomité XV van 1 februari 2016;

Gelet op het advies 59 119/2 van de Raad van State gegeven op 12 april 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat er personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten worden overgeheveld voor de uitvoering van de opdrachten van Brussel Preventie en Veiligheid, zoals beschreven in de artikelen 3 en 4 van de ordonnantie van 28 mei 2015;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor het openbaar ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Brussel Preventie & Veiligheid: de instelling van openbaar nut die werd opgericht via de ordonnantie van 28 mei 2015 houdende de oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht 2° De GOB: de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.§ 1. De personeelsleden waarvan de lijst als bijlage is toegevoegd, worden ambtshalve overgeheveld met behoud van hun hoedanigheid en graad of in een gelijkwaardige graad bij de diensten van Brussel Preventie & Veiligheid.

Zij behouden tenminste de bezoldiging of de wedde en de anciënniteit die zij hadden of verkregen zouden hebben indien zij op het ogenblik van hun overheveling hun functie verder hadden uitgeoefend in hun dienst van herkomst.

Ze behouden eveneens toelagen, vergoedingen, premies en andere voordelen die zij genoten vóór hun overheveling, overeenkomstig de regelgeving die op hen van toepassing was, voor zover bij Brussel Preventie & Veiligheid nog steeds is voldaan aan de daaraan verbonden toekenningsvoorwaarden. § 2. Voor de toepassing van de eerste paragraaf worden de personeelsleden die bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven, aanzien als houder van de graad die overeenstemt met de betrekking waarvoor zij zijn aangeworven of, indien de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, van de graad waaraan de weddeschaal is verbonden waarin hun bezoldiging is vastgesteld. § 3. Voor de personeelsleden bedoeld in de eerste paragraaf die belast zijn met de uitoefening van een hogere functie wordt voor de overheveling enkel rekening gehouden met hun statutaire graad. Als zij bij Brussel Preventie & Veiligheid vanaf de datum van hun overheveling en zonder onderbreking opnieuw zijn belast met de uitoefening van dezelfde hogere functie die zij uitoefenden in hun dienst van oorsprong, worden zij geacht de uitoefening van deze hogere functie voort te zetten.

Art. 3.Voor de personeelsleden die beschikken over een arbeidsovereenkomst is de overdracht onderworpen aan hun uitdrukkelijke goedkeuring en aan het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst of een bijvoegsel bij hun oorspronkelijke arbeidsovereenkomst met daarin de administratieve en geldelijke anciënniteit die ze in hun oorspronkelijke arbeidsovereenkomst hebben verworven.

Art. 4.De overgehevelde personeelsleden zijn onderworpen aan alle bepalingen van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling die gelden voor Brussel Preventie & Veiligheid.

Art. 5.De overgehevelde personeelsleden behouden de recentste beoordeling die hen is toegekend. Deze beoordeling blijft van toepassing tot hen een nieuwe beoordeling wordt toegekend. Indien het personeelslid, op de datum van zijn overheveling krachtens dit besluit, beroep had aangetekend tegen zijn beoordeling, wordt de procedure bij Brussel Preventie & Veiligheid voortgezet.

Art. 6.De personeelsleden die vóór hun overheveling naar Brussel Preventie & Veiligheid voldeden aan de voorwaarden om deel te nemen aan een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau of aan een bevorderingsproef aangekondigd door de GOB op de datum van de overheveling behouden het recht om deel te nemen aan het vergelijkend examen of aan de proef.

De personeelsleden die voorafgaand aan hun overheveling naar Brussel Preventie & Veiligheid geslaagd waren in een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau of een bevorderingsproef of aan een deel van een dergelijk vergelijkend examen of proef behouden de daaraan verbonden voordelen. Voor hun rangschikking worden de laureaten geacht deze examens en selecties afgelegd te hebben bij Brussel Preventie & Veiligheid.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 8.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 december 2016.

Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, bevoegd voor het openbaar ambt, Rudi VERVOORT

BIJLAGE LIJST VAN DE STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN OVERGEHEVELD NAAR BRUSSEL PREVENTIE & VEILIGHEID

NAAM

VOORNAAM

NIVEAU - RANG

GRAAD

ROUFFIN

Christine

A3

Directrice

FICETTE

Toria

A2

Eerste attaché

FOUBERT

Frédéric

A2

Eerste Attaché

ANDOULSI

Valérie

A1

Attaché

BAILLY

Nathanaël

A1

Attaché

THIRY

Isabelle

A1

Attaché

DISTEXHE

Aline

A1

Attaché

MILAN

Lauriane

A1

Attaché

JACKERS

Julien

B1

Assistent


LIJST VAN DE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN OVERGEHEVELD NAAR BRUSSEL PREVENTIE & VEILIGHEID

NAAM

VOORNAAM

ARAOUD

Jamil

SCHOLLIERS

Viviane

DE KOKER

Alain

MARLIERE

Jean-Luc


Gedaan om te worden aangehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 houdende de overheveling van het personeel naar Brussel Preventie & Veiligheid.

Rudi Vervoort, Minister-President

^