Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 januari 2016
gepubliceerd op 14 april 2016

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 29 oktober 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de `Service francophonedes Métiers et des Qualifications' (Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties, afgekort "SFMQ"

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031283
pub.
14/04/2016
prom.
28/01/2016
ELI
eli/decreet/2016/01/28/2016031283/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 29 oktober 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de `Service francophonedes Métiers et des Qualifications' (Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties, afgekort "SFMQ"


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie die bedoeld wordt in de artikelen 127 en 128 hiervan.

Art. 2.Er wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord gesloten op 29 oktober 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de `Service francophone des Métiers et des Qualifications', afgekort "SFMQ".

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de `Service francophone des Métiers et des Qualifications' (afgekort SFMQ) Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet II van de Conseil régional wallon van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wil van het Waalse Marshall-Plan 4.0 om het menselijk kapitaal te bevorderen en om een opleidings- en oriëntatiebeleid te steunen met het oog op de versterking van de tewerkstellingsmogelijkheden, in samenwerking met de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de wil van de Franse Gemeenschapscommissie om voorrang te geven aan de ontwikkeling van opleidingsprofielen, in samenhang met het gekruist beleid tewerkstelling-opleiding;

Gelet op de aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren;

Gelet op de aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad van 18 april 2009 betreffende de invoering van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET);

Gelet op de aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad van 18 april 2009 betreffende tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (CERAQ-EQAVET);

Gelet op het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt;

Gelet op het samenwerkingsakkoord gesloten op 26 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vaststelling en het beheer van een Franstalig kwalificatiekader voor een levenslange opvoeding en vorming, afgekort « C.F.C. »;

Gelet op de noodzaak om de banden te versterken tussen de wereld van de arbeid en de professionals van de Vorming en het Kwalificerend Onderwijs;

Overwegende dat het beroep de referentie moet blijven om de leerling en de cursist een zo volledig mogelijk kwalificerend studie- en opleidingsprogramma te bieden;

Gelet op de wil om het Kwalificerend Onderwijs, de Beroepsopleiding en het Consortium validatie vaardigheden met een gezamenlijke taal en gezamenlijke referenties uit te rusten;

Overwegende dat het fundamenteel is het levenslang leren voor de burger te vergemakkelijken door een grotere leesbaarheid en samenhang in het opleidingsparkoers te garanderen, zowel in Franstalig België als in Europa;

Overwegende dat de actoren uit het Kwalificerend Onderwijs, de Beroepsopleiding en het Consortium Validatie Vaardigheden het in rekening nemen van de verworvenheden van de cursist zullen kunnen garanderen en hem de mogelijkheid kunnen bieden zijn opleidingsparkoers zonder onderbreking voort te zetten, zowel in België als in Europa;

Overwegende dat die gezamenlijke referenties het de actoren uit het Kwalificerend Onderwijs, de Beroepsopleiding en het Consortium Validatie Vaardigheden mogelijk zullen maken onderwijsprogramma's te ontwikkelen, evenals aan hun opdrachten, structuren en eigen middelen aangepaste referentiesystemen voor de vorming of de validatie van vaardigheden; dat die gezamenlijke referenties ook tot de ontwikkeling van een geharmoniseerd systeem in alle Gewesten en Gemeenschappen zullen bijdragen;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Rudy Demotte, in de persoon van haar Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kinderwelzijn, Mevr. Joëlle Milquet, en in de persoon van haar Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. Isabelle Simonis.

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Paul Magnette, en in de persoon van haar Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. Eliane Tillieux, en de Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College in de persoon van haar Voorzitster, mevrouw Fadila Laanan en in de persoon van de Minister bevoegd voor de Beroepsopleiding, de heer Didier Gosuin.

Hieronder deelgenoten in het akkoord genoemd, zijn overeengekomen het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2009 betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" op te heffen en te vervangen door een nieuw samenwerkingsakkoord, luidend als volgt : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving en toepassingsgebied Artikel 1 De actoren uit het Kwalificerend Onderwijs, de Beroepsopleiding en het Consortium Validatie Vaardigheden gebruiken een gemeenschappelijke taal waarvan de fundamentele begrippen die hun activiteiten bepalen, als volgt worden omschreven : 1° "Kwalificerend onderwijs" : gewoon secundair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs van vormen 3 en 4, secundair onderwijs van sociale bevordering;2° "beroep" : samenhangend geheel van beroepsactiviteiten, uitgevoerd door een persoon in het kader van een productieproces; 3° "Cluster van beroepen" : gestructureerde opsomming van de reeks beroepen die verbonden worden door éénzelfde type productie en diensten die het bereik van een beroep nader trachten te bepalen ten opzichte van verwante beroepen, die de eventuele raakvlakken tussen beroepen trachten te bepalen, die de beroepen in de cluster hiërarchisch trachten te rangschikken in functie van de verschillende criteria (relatieve zelfstandigheid, complexiteit van de activiteiten en contexten, intersectorale aspecten...), die een zone van beroepsmobiliteit trachten af te bakenen en de onderwijs- en opleidingsoperatoren toelaten om vooruit te lopen op de opleidingstrajecten; in de cluster wordt ook de stengel aangegeven waarmee het beroep vastgeklonken is aan het Operationeel Repertorium van Beroepen en Functies (ROME V3), gemeenschappelijk repertorium met de andere regio's van België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg; 4° "Vak-referentielijst" : het document waarin het beroep in termen van verwachte producties, opdrachten en diensten, omschreven wordt, waarin de aansluiting op verwante beroepen op vlak van verantwoordelijkheid en specialisatie opgelijst zijn;het herneemt de benaming van het beroep en de synonieme betekenisdragers, evenals de vertaling van de benaming van het beoogde beroep in het Nederlands, het Duits en het Engels; 5° "referentielijst van de vaardigheden" : het document dat de sleutelactiviteiten van het beoogde beroep en de daaraan verbonden beroepsvaardigheden oplijst;6° "Vakprofiel" : het document waarin hernomen wordt : a) de cluster van beroepen waarin het beoogde beroep ingebed is;b) de vak-referentielijst;c) de referentielijst van de vaardigheden;7° "Vormingsprofiel" : het document dat de eenheden van leerresultaten verbonden aan de beroepssleutelactiviteiten omschrijft, dat eveneens is samengesteld uit een evaluatieprofiel en een uitrustingsprofiel; het vormingsprofiel herneemt ook een vertaling van de benaming van het beoogde beroep in het Nederlands, het Duits en het Engels; 8° "Leerresultaten" : de uiteenzetting van hetgeen de cursist weet, begrijpt en in staat is te realiseren aan het einde van een leerproces;9° "Eenheid leerresultaat" : het samenhangend geheel van leerresultaten dat geëvalueerd of gevalideerd kan worden;10° "Sleutelactiviteiten" : de noodzakelijke activiteiten voor het vervullen van de opdrachten die de werknemer in het kader van zijn vak worden toevertrouwd (ze beantwoorden over het algemeen aan de diensten die van de werknemer verwacht worden); 11° "Evaluatieprofiel" : het profiel dat voor elke leereenheid een evaluatiekader bepaalt waarbij de elementen verstrekt worden, nodig voor de opstelling van proeven (evaluatiesituatie, taken, uitvoeringsvoorwaarden...) en evaluatieroosters (criteria, globaliserende indicatoren, slaagvoorwaarden); dat kader bepaalt dus voor elke leereenheid de gemeenschappelijke kenmerken voor de proeven uitgewerkt door de verschillende operatoren uit het onderwijs, het opleidings- en het valideringswezen; 12° "Uitrustingsprofiel" : het profiel dat de uitrusting en de infrastructuur bepaalt die voldoende zijn voor de uitvoering van het opleidingsprofiel in een opleidings- en onderwijsperspectief.De uitrusting kan ofwel op school ofwel in het opleidingscentrum of bij een partner geplaatst worden, en meer bepaald, in een kenniscentrum, een referentiecentrum of in een centrum voor geavanceerde technologieën, een bedrijf; 13° "Bevoegde overheid" : de overheden die certificeringen uitreiken voor erkende en gevalideerde opleidingen door openbare overheden, namelijk de openbare onderwijsinstellingen, de gesubsidieerde onderwijsinstellingen die opdrachten van openbaar nut vervullen, de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut (ION) belast met de beroepsopleiding en de validering van competenties en de Regering van de Franse Gemeenschap voor wat betreft de certificeringen die opleidingen bekronen in sportberoepen, georganiseerd overeenkomstig het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap;14° "Kwalificatie" : formeel resultaat van een evaluatie- en validatieproces dat verkregen wordt wanneer een bevoegde overheid vaststelt dat een individu, na afloop van een onderrichtings-, opleidingsproces of proces van bekrachtiging van de vaardigheden, de leerresultaten bezit overeenstemmend met een gegeven norm;15° "Onderwijskwalificatie" : kwalificatie gevormd door een samenhangend en significant geheel van leerresultaten met het oog op de persoonlijke ontwikkeling, de voortzetting van de studies of de opleiding, de toegang tot een beroepsleven;16° "Beroepskwalificatie" : kwalificatie gevormd door een samenhangend en significant geheel van leerresultaten met het oog op de voortzetting van de opleiding, de inschakeling of het behoud op de arbeidsmarkt of de beroepsspecialisatie;de beroepskwalificatie kan in voorkomend geval de voortzetting of de hervatting van studies mogelijk maken mits de bekrachtiging, door het onderwijs, van de in de beroepsopleiding gekwalificeerde competenties; 17° "Certificaat-supplement van het certificaat Europass" : het document dat uitgereikt wordt aan de houders van een onderwijs- of beroepsopleidingskwalificatie met het oog op de aanvulling van de informatie die vermeld staat in het officiële certificaat en op een makkelijker begrijpen ervan, in het bijzonder voor werkgevers of organisaties gelegen in het buitenland;dit document wordt verstrekt door de overheden die het oorspronkelijk onderwijs- of beroepsopleidingscertificaat om de waarachtigheid van het oorspronkelijk document te waarborgen; 18° "Kwalificatieprofiel" : het referentiedocument dat het verband legt tussen enerzijds een gegroepeerde basisoptie of een opleiding van het kwalificerend onderwijs of een beroepsopleiding of een referentiedocument voor de validering van de competenties en anderzijds één of meerdere opleidingsprofielen uitgewerkt door SFMQ en behoorlijk goedgekeurd door de Regeringen en het College;19° "Franstalig kwalificatiekader (Franse afkorting "CFC")" : kader opgericht overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, hiernavolgend « CFC-samenwerkingsakkoord » genoemd;20° "ARES" : de Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs, zoals bepaald in artikel 20 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies. HOOFDSTUK II. - "Le Service francophone des Métiers et des Qualifications" Artikel 2 § 1. - De Regeringen en het College richten een "Service francophone des Métiers et des Qualifications" op, belast met het organiseren van de Vakprofielen en de Vormingsprofielen, hierna "SFMQ" genoemd.

Door de gelijktijdige aanneming van besluiten met een identieke inhoud wordt door de Regeringen en het College het kader vastgesteld, nodig voor de werking van de dienst en de productie van het aantal gewenste vormingsprofielen en het aantal personen dat elke akkoordsluitende partij ter beschikking stelt.

Om het kader aan te vullen, kan een beroep worden gedaan op aanvullende financieringen, met inbegrip van de ESF-fondsen. § 2. - De leden van de Dienst kunnen : 1° gedetacheerde personeelsleden zijn van de Diensten van de Regeringen en het College, evenals van de openbare instellingen van het Waalse Gewest of van de Franse Gemeenschapscommissie;2° personeelsleden zijn aan wie om redenen van een opdracht een verlof wordt toegekend, overeenkomstig het decreet van 24 juni 1996 houdende regeling van de opdrachten, verloven wegens opdracht en terbeschikkingstelling wegens opdracht in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;3° personeelsleden zijn die aangeworven zijn onder een arbeidscontract. § 3. - Onverminderd artikel 24 worden de leden van de Dienst aangeworven op voordracht van een selectiecomité, voorgezeten door de directie van de dienst na een oproep tot de kandidaten en op grond van een functieprofiel dat overeenstemt met de in te vullen betrekking, vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de "Chambre d'Agrément et de Concertation", bedoeld in hoofdstuk V. De samenstelling van het selectiecomité wordt bepaald door de "Chambre d'Agrément et de Concertation". Ze telt minstens twee vertegenwoordigers uit het onderwijs en twee vertegenwoordigers uit de beroepsopleiding.

Op grond van de voorstellen van het Selectiecomité bedoeld in lid 1, 1° worden de opdrachthouders uit het onderwijs aangewezen door de Minister bevoegd voor het secundair leerplichtonderwijs; laatstgenoemde waakt erover, het evenwicht per karakter te waarborgen; 2° worden de vertegenwoordigers uit de beroepsopleiding aangewezen door de Ministers bevoegd voor de beroepsopleiding overeenkomstig de bepalingen die hun statuten regelen. Artikel 3 De Dienst zal de vorm aannemen van een administratieve Dienst met afzonderlijk boekhoudkundig beheer zoals bedoeld bij titel X van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) sluiten houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, met de mogelijkheid van ontvangsten afkomstig van een ander machtsniveau. De zetel ervan wordt vastgelegd door de Regeringen en het College.

Artikel 4 De Dienst bestaat uit drie vaste kamers : één "Chambre des Métiers", één "Chambre Enseignement-Formation", één "Chambre de Concertation et d'Agrément", en een uitvoerende cel. HOOFDSTUK III. - De "Chambre des Métiers" Artikel 5 Er wordt een "Chambre des Métiers du Service francophone des Métiers et des Qualifications" opgericht, hierna de "Chambre des Métiers" (afgekort CHaM) genoemd. Afdeling 1. - Opdrachten en samenstelling van de "Chambre des Métiers"

Artikel 6 De "Chambre des Métiers" is samengesteld uit : 1° acht vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;2° acht vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;3° één vertegenwoordiger van de Waalse openbare dienst voor tewerkstelling, voorgedragen door FOREm. Daarnaast kan Actiris voorstellen dat één van zijn vertegenwoordigers lid van de Kamer is.

Voor elk gewoon lid wordt één plaatsvervanger aangewezen, die enkel zetelt in afwezigheid van een gewoon lid van de delegatie waarvan hij afkomstig is.

Alle leden hebben stemrecht.

De vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers en van de werkgevers bedoeld in 1° en 2° worden door de Regeringen en het College benoemd op de voordracht van hun organisaties. Onder deze vertegenwoordigers zijn minstens twee vertegenwoordigers afkomstig uit de Brusselse representatieve organisaties van de werknemers en zijn minstens twee vertegenwoordigers afkomstig uit de Brusselse representatieve organisaties van de werkgevers.

De vertegenwoordigers van de openbare diensten voor tewerkstelling bedoeld in lid 1, 3°, en lid 2 worden benoemd door de Regeringen en het College.

Artikel 7 De "Chambre des Métiers" is belast met het opmaken en het actualiseren van de vakprofielen en de boomstructuur van de beroepen.

De opdrachten van de "Chambre des Métiers" zijn : 1° de lijst van de beroepen vastleggen die het voorwerp uit zal maken van de werkzaamheden van de « Chambre Enseignement - Formation » op grond van : a) aanbevelingen van des Minister bevoegd voor Vorming, Onderwijs en Tewerkstelling;b) aanbevelingen van de vertegenwoordigers van de beroepssectoren;c) voorstellen van de Openbare tewerkstellingsdiensten;d) voorstellen van de "Chambre Enseignement-Formation". Er wordt prioritaire aandacht besteed aan de aanbevelingen van de Ministers bedoeld onder a).

Deze aanbevelingen en voorstellen houden rekening met : de arbeidsmarkttoestand, de gewestelijke plannen, de gemeenschappelijke thema's omschreven door de regio-instanties Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Tewerkstelling, de zgn. Opkomende beroepen en, in voorkomend geval, het volume van de personen betrokken bij de georganiseerde vormingen; die aanbevelingen en voorstellen worden uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de beleidsnota bedoeld in artikel 17, 3°, opgesteld wordt, medegedeeld aan de SFMQ. De "Chambre des Métiers" kan te allen tijde de lijst van de beroepen aanpassen om in te spelen op vragen en noden die op het ogenblik van de aanneming van de lijst nog niet gekend waren; 2° vakprofielen actualiseren en opmaken met inachtneming van het door de "Chambre de Concertation et d'Agrément" goedgekeurd methodologisch kader;3° het overzicht bewaren over de wettelijke en regelgevende bepalingen inzake toegang tot het beroep en er de Regeringen en het College over inlichten;4° bij de "Chambre de Concertation et d'Agrément" verslag uitbrengen over de geschiktheid om in een boomstructuur van beroepen die de SFMQ uitgewerkt heeft of zal uitwerken, een beroep dat het voorwerp uitmaakt van een vak-referentielijst opgesteld door een onderwijs- of opleidingenverstrekker in te voeren overeenkomstig artikel 15, § 2, lid 2, van het samenwerkingsakkoord « CFC ». Afdeling 2. - Het voorzitterschap van de Chambre des Métiers"

Artikel 8 De "Chambre des Métiers" wijst, onder haar leden, een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan. Het voorzitterschap wordt beurtelings verzekerd door een vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties, de eerste helft van het mandaat, en door een vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties, de tweede helft van het mandaat. Het mandaat van de Voorzitter en van de Ondervoorzitter duurt vijf jaar.

Artikel 9 Naast het voorzitterschap zijn de Voorzitter en de Ondervoorzitter belast, in overleg met de leiding van de Dienst, met het aanduiden van de vertegenwoordigers van de sector(en), op voorstel van de organisaties, die betrokken zijn bij de uitwerking van het vakprofiel. HOOFDSTUK IV. - De "Chambre Enseignement-Formation" Artikel 10 Er wordt een "Chambre Enseignement-Formation du Service francophone des Métiers et des Qualifications" opgericht, hierna de "Chambre Enseignement-Formation" genoemd (afgekort ChaEF). Afdeling 1. - Opdrachten en samenstelling van de "Chambre

Enseignement-Formation" Artikel 11 De "Chambre Enseignement-Formation" is samengesteld uit : 1° vier vertegenwoordigers van de inrichtende machten op voorstel van de Algemene Overlegraad van het gewoon secundair onderwijs (twee per karakter);2° één vertegenwoordiger van het algemeen onderwijsbestuur;3° één vertegenwoordiger van de Stuurcommissie;4° drie vertegenwoordigers van de Algemene Raad van het Onderwijs van sociale promotie, waaronder één vertegenwoordiger van de het vrije niet-confessionele onderwijs;5° twee vertegenwoordigers van de Algemene Raad van het gespecialiseerd onderwijs (één per karakter); 6° twee vertegenwoordigers van het "I.F.A.P.M.E."; 7° één vertegenwoordiger van de S.F.P.M.E.; 8° twee vertegenwoordigers van FOREm, vertegenwoordigd door zijn Algemene Directie Vorming;9° één vertegenwoordiger van het "Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle", hierna "Bruxelles Formation" genoemd;10° één vertegenwoordiger van de sector van de prekwalificatie, vertegenwoordigd door de "Interfédération des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle";11° een vertegenwoordiger van de instellingen voor sociaal-professionele inschakeling, erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de Brusselse federatie voor instellingen voor sociaal-professionele inschakeling. Voor elk gewoon lid wordt één plaatsvervanger aangewezen, die enkel zetelt in afwezigheid van een gewoon lid van de delegatie waarvan hij afkomstig is.

De in 1°, 4° tot 11° bedoelde leden zijn stemgerechtigd; de in 2° en3° bedoelde leden hebben raadgevende stem. Deze leden, evenals hun plaatsvervangers, worden gezamenlijk benoemd door de Regeringen, op voorstel van hun instanties. Elke van die instanties kan, op eigen initiatief, de partijen in het akkoord de vervanging voorstellen van een lid dat zij oorspronkelijk heeft voorgesteld. Dit lid wordt hiervan behoorlijk op de hoogte gebracht.

De opdrachten van de "Chambre Enseignement-Formation" zijn : 1° vormingsprofielen actualiseren en opmaken met inachtneming van het door de "Chambre de Concertation et d'Agrément" goedgekeurd methodologisch kader;2° bij de « Chambre d'Agrément et de Concertation », op grond van de analyse van de uitvoerende cel, advies uitbrengen over de positionering in het Franstalig kwalificatiekader verbonden aan de vormingsprofielen van SFMQ;3° de "Chambre des Métiers" een lijst van beroepen voorstellen die het voorwerp van haar werkzaamheden zouden kunnen zijn. Afdeling 2. - Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de

"Chambre Enseignement-Formation" Artikel 12 De "Chambre Enseignement - Formation" duidt, onder haar leden, een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan. Het Voorzitterschap en het Ondervoorzitterschap worden beurtelings verzekerd door een vertegenwoordiger van het Onderwijs bedoeld in de punten 1°, 4° en 5° van artikel 11, de eerste helft van het mandaat, en door een vertegenwoordiger van de Beroepsvorming bedoeld in de punten 6° tot 9° van artikel 11, de tweede helft van het mandaat. Het mandaat van de Voorzitter en van de Ondervoorzitter duurt vijf jaar.

Artikel 13 Naast de aan het voorzitterschap verbonden opdrachten, wijzen de Voorzitter en de Ondervoorzitter belast, in overleg met de directie van de Dienst, de vertegenwoordigers aan van het Kwalificerend Onderwijs en de Vorming die betrokken zijn bij de uitwerking van het vakprofiel, op de voordracht van de organisaties. HOOFDSTUK V. - De "Chambre de Concertation et d'Agrément" Artikel 14 Er wordt een "Chambre de Concertation et d'Agrément du Service francophone des Métiers et des Qualifications" opgericht, hierna de "Chambre de Concertation et d'Agrément" (afgekort ChaCA) genoemd. Afdeling 1. - De "Chambre de Concertation et d'Agrément"

Artikel 15 De "Chambre de Concertation et d'Agrément" is een overleg- en evocatieplaats waar het geheel van de in de voorziening betrokken actoren samenkomen om de opdrachten van de voorziening te organiseren, om de doeltreffendheid ervan te verzekeren en om de erkenningen te nemen die zich opdringen.

Artikel 16 De "Chambre de Concertation et d'Agrément" is samengesteld uit : 1° de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de "Chambre des métiers";2° de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de "Chambre Enseignement-Formation";3° de directie van de Dienst;4° de Directeur van de uitvoerende cel van het Consortium Validatie Vaardigheden;5° een vertegenwoordiger van elke partij in het akkoord. Bij het onderzoeken van de vakprofielen en de vormingsprofielen kan de "Chambre de Concertation et d'Agrément" een beroep doen op de expertise van de methodologist die de commissie heeft begeleid, belast met het uitwerken van die profielen. De in onderhavig artikel, 1° en 2°, aangeduide leden hebben stemrecht.

De in onderhavig artikel 3° tot 5°, aangeduide leden hebben raadgevende stem.

Artikel 17 De opdrachten van de "Chambre de Concertation et d'Agrément" zijn : 1° de operationele definities preciseren die nodig zijn voor de coherente werking van de Dienst en zijn onderdelen;2° het huishoudelijk reglement van de Dienst evalueren en valideren en het overmaken aan de akkoordsluitende partijen die het goedkeuren;3° de strategische oriëntatienota doen opstellen door de uitvoerende cel op basis van de aanbevelingen van de Regeringen en het College, bedoeld in artikel 7, die uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar worden medegedeeld, van de voorstellen van de openbare tewerkstellingsdiensten, van de sectorale vertegenwoordigers (Chambre des métiers), van het Kwalificerend Onderwijs en de Vorming (Chambre Enseignement-Formation). De beleidsnota geeft o.a. een nadere omschrijving van de algemene en operationele doelstellingen van de Dienst, omschrijft de doelstellingen inzake productie van profielen, analyse van de resultaten die bereikt zijn ten opzichte van de taken vooropgezet door de voorgaande beleidsnota vanaf resultaat- en financieringsindicatoren; 4° de beleidsnota van de uitvoerende cel goedkeuren en ter goedkeuring voorleggen aan de akkoordsluitende partijen, uiterlijk op 30 september van het jaar waarin deze nota opgesteld werd;5° de door de Regeringen goedgekeurde strategische oriëntatienota uiterlijk op 15 oktober van het lopend jaar aan de uitvoerende cel overmaken die belast is met de uitvoering ervan;6° de methodologie voor de uitwerking van de vakprofielen, de vormingsprofielen en de erkenningsmethodologie evalueren en valideren en ze vervolgens aan de partijen in het akkoord overmaken die ze goedkeuren;7° kwaliteitsbewakingsprocedures voor de Dienst invoeren : evaluatie van de personeelsleden, van de methodologie, van de producten, van de werking, van de productietermijnen;8° het tweejaarlijks verslag van de SFMQ evalueren en valideren en het, uiterlijk op 15 april, overmaken aan de akkoordsluitende partijen, die het goedkeuren;9° de overeenstemming van de vakprofielen met de vormingsprofielen erkennen op basis van het advies van de "Chambre des métiers" en ze overmaken aan de akkoordsluitende partijen, die ze goedkeuren;10° a) de procedure vastleggen voor het uitbrengen van de conformiteitsadviezen bedoeld in punt b) hieronder en de conformiteitscriteria omschrijven, na overleg met de « Chambre des Métiers » en de « Chambre Enseignement - Formation »;b) op grond van de analyse uitgevoerd door de uitvoerende cel binnen een maximumtermijn van drie maanden te rekenen van de ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 30 een conformiteitsadvies uitbrengen voor het aannemen van een vormingsprofiel of een referentielijst voor de validering van vaardigheden door de onderwijs-, vormings- of valideringsverstrekkers op grond van de overeenstemming van de certificeringsprofielen voorgelegd door genoemde operatoren, evenals op grond van het certificaat-supplement van het Europass-certificaat;11° jaarlijks de Regeringen en het college tegen uiterlijk 15 juni een staat van de producties van SFMQ het volgende voorleggen;a) de overzichtslijst van de vormingsprofielen, goedgekeurd door de Regeringen en het College sinds de oprichting van SFMQ;b) de lijst van de vormingsprofielen die nog niet de Regeringen en het College zijn goedgekeurd waarvan de « Chambre de concertation et d'agrément" de overeenstemming met de beroepsprofilen heeft erkend;c) de lijst van de in uitvoering zijnde vormingsprofielen die aan de partijen overgemaakt zullen kunnen worden voor goedkeuring in het eerstvolgende jaar;d) de lijst van de in ontwerp zijnde vormingsprofielen die in het eerstvolgende jaar nog niet klaar zullen zijn;e) de lijst van de afgewerkte, in uitvoering of in ontwerp zijnde beroepsprofielen;12° na overleg met de « Chambre Enseignement - Formation » overeenkomstig artikel 6 van het samenwerkingsakkoord « CFC » de gewone en plaatsvervangende vertegenwoordigers van SFMQ voordragen voor het Directiecomité van de stuur- en positioneringsinstantie CFC; 13° met inachtneming van de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications », afgekort C.F.C., en op grond van de analyse van de uitvoerende cel en van het advies van de « Chambre Enseignement - Formation », een niveau van positionering voorleggen aan het CFC voor de certificaties die aan een nieuw vormingsprofiel, opgesteld door de Dienst, verbonden zullen worden; 14° het volgende uitbrengen : a) op grond van werkzaamheden van de uitvoerende cel, een advies over de positionering van de certificeringen op niveau 5 voorgesteld door ARES overeenkomstig artikel 15, § 1, lid 3, van het samenwerkingsakkoord "CFC";b) op grond van het adies voorgelegd door de "Chambre des Métiers" bedoeld in hoofdstuk III, een advies over de geschiktheid om in een boomstructuur van beroepen die de SFMQ uitgewerkt heeft of zal uitwerken, een beroep dat het voorwerp uitmaakt van een vak-referentielijst opgesteld door een onderwijs- of opleidingenverstrekker in te voeren overeenkomstig artikel 15, § 2, lid 2, van het samenwerkingsakkoord « CFC »;c) op grond van werkzaamheden van de uitvoerende cel, een advies over de positionering van de certificeringen die niet aanleunen bij een vormingsprofiel opgesteld door SFMQ overeenkomstig artikel 15, § 2, lid 4, van het samenwerkingsakkoord "CFC";15° in voorkomend geval, in beroep uitspraken doen overeenkomstig artikel 16 van het samenwerkingsakkoord « CFC ». Afdeling 2. - Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de

"Chambre de Concertation et d'Agrément" Artikel 18 Het Voorzitterschap van de "Chambre de Concertation et d'Agrément" wordt beurtelings verzekerd door de Voorzitter van de "Chambre des métiers" en door de Voorzitter van de "Chambre Enseignement-Formation". Het mandaat duurt een jaar.

Het ondervoorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van de « Chambre » die het voorzitterschap van de « Chambre de Concertation et d'Agrément » niet voorzit. HOOFDSTUK VI. - De uitvoerende Cel Artikel 19 Er wordt een uitvoerende cel van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" opgericht, hierna de "uitvoerende cel" genoemd. Afdeling 1. - Opdrachten en samenstelling van de uitvoerende Cel

Artikel 20 De uitvoerende cel is de coördinatieplaats van de vak- en de vormingsprofielen. De uitvoerende cel is ook een orgaan dat voor aansluiting zorgt met andere regelingen van het kwalificerend onderwijs, van de beroepsvorming en van het Consortium voor de validering van de vaardigheden.

De uitvoerende cel is belast met de goede werking van de Dienst. Zij beschikt over het nodige personeel.

Artikel 21 De uitvoerende cel bestaat uit : 1° de directie van de Dienst;2° de methodologisch deskundigen;3° de leden belast met het secretariaat van de commissies bedoeld in afdeling 3;4° de administratieve assistent;5° het personeelslid belast met de boekhouding. Artikel 22 De opdrachten van de uitvoerende cel zijn de volgende : 1° het secretariaat waarnemen van de "Chambre des Métiers", de "Chambre Enseignement-Formation" en van de "Chambre de Concertation et d'Agrément";2° het huishoudelijk reglement opstellen en dit ter goedkeuring voorleggen aan de "Chambre de Concertation et d'Agrément".Dit huishoudelijk reglement moet met name voorzien in : a) de regels betreffende het bijeenroepen van de "Chambre des Métiers", de "Chambre Enseignement-Formation en de "Chambre de Concertation et d'Agrément", evenals de termijn voor het overmaken van de documenten;b) de regels betreffende de inschrijving van de agendapunten van de werkzaamheden van elke kamer;c) de regels betreffende de beurtwisseling van de functies van Voorzitter en van Ondervoorzitter van de "Chambre des Métiers", van de "Chambre Enseignement-Formation" en van de "Chambre de Concertation et d'Agrément" evenals de regels bij afwezigheid of verhindering van de Voorzitter of de Ondervoorzitter;d) de quorum-regels om de goede werking van de drie vaste kamers van de SFMQ te verzekeren evenals de stemmodaliteiten;e) de samenwerkingsregels met het oog op de informatie en harmonisering met de openbare instellingen voor Onderwijs, Vorming, Validatie van de vaardigheden en Sturing van de Beurtwisseling;3° de beleidsnota van de SFMQ ten uitvoer brengen, waarin het werkprogramma en de in cijfers vertaalde doelstellingen omschreven zijn en die ter goedkeuring voorleggen aan de "Chambre de Concertation et d'Agrément";4° om de twee jaar een activiteitenverslag van SFMQ en de lijsten bedoeld in artikel 17, 11°, voorleggen en ze ter goedkeuring voorleggen aan de « Chambre de Concertation et d'Agrément »;5° de algemene beheersopdracht van de SFMQ verzekeren;6° de algemene opdracht van organisatie van de werkzaamheden van de "Chambres Métiers, Enseignement-Formation et de Concertation et d'Agrément" verzekeren, evenals van de Commissies van de vak-referentielijsten en van de Commissies van de vormings-referentielijsten door de informatie-uitwisseling tussen de verscheidene instanties te bevorderen;7° de werkzaamheden van andere werkgroepen die nuttig geacht worden of bij SFMQ aangevraagd worden door één van de « Chambres » of door een van de Regeringen of het College;8° na overleg met de "Chambre des Métiers" en de "Chambre Enseignement-Formation" de methodologie bepalen voor het uitwerken van de vakprofielen, van de opleidingsprofielen evenals van hun erkenning en die ter goedkeuring voorleggen aan de "Chambre de Concertation et d'Agrément";9° de naleving van het vakprofiel garanderen in zijn ombuiging tot vormingsprofiel;10° het vakprofiel, en bijgevolg het vormingsprofiel laten actualiseren in functie van de behoeften;11° de aansluiting waarborgen van de vakprofielen op de vormingsprofielen uitgewerkt door SFMQ en op de werkzaamheden van het Consortium voor de validering van de competenties, met in begrip van de modaliteiten voor de evaluatie en de validering van de leerresultaten;12° het conformiteitsadvies bedoeld in artikel 17, 10°, voorbereiden;13° ten behoeve van de « Chambre de Concertation et d'Agrément » een voorstel bewerken voor de positionering in het Franstalig kwalificatiekader voor de kwalificaties die verband houden met een nieuw vormingsprofiel;14° bij de sturings- en positioneringsinstantie CFC bedoeld in artikel 4 van het samenwerkingsakkoord « CFC » als het voorstel bedoeld in artikel 17, 12°, aangenomen is door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » de aanvragen voor de positionering van de kwalifiacties die aanleunen bij een vormingsprofiel van SFMQ indienen;15° de adviesaanvragen bedoeld in artikel 17, 13°, a) en c), behandelen ten behoeve van de "Chambre de Concertation et d'Agrément";16° de opdrachten inzake representatie en promotie van onderhavig akkoord verzekeren. Het huishoudelijk reglement van de Dienst, de strategische beleidsnota van de Dienst, het tweejaarlijks verslag van de Dienst, de lijsten bedoeld in artikel 17, 11°, de methodologie voor de uitwerking van de vakprofielen en van de vormingsprofielen evenals hun erkenning, de vakprofielen en de vormingsprofielen, de procedure en de conformiteitscriteria bedoeld in artikel 17, 10°, a) zullen voor goedkeuring worden overgemaakt aan de akkoordsluitende partijen. Afdeling 2. - De directie van de Dienst

Artikel 23 De directie van de Dienst wordt door de Regeringen en het College gekozen voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar op basis van een oproep tot kandidaten en van een door de contracterende partijen goedgekeurd functieprofiel.

Artikel 24 De directie van de Dienst is verantwoordelijk tegenover de "Chambre de Concertation et d'Agrément" en tegenover de Regeringen en het College voor de handelingen van dagelijks beheer van de Dienst en voor de aan de uitvoerende cel toegewezen opdrachten zoals opgenomen in artikel 22.

Artikel 25 De organisatie van de commissies bedoeld in afdeling 3, van de eventuele werkgroepen en van het secretariaat vallen onder het gezag van de directie van de Dienst. Afdeling 3. - De Commissies

Artikel 26 § 1. - Er worden commissies van twee types opgericht : 1° commissies voor vak-referentielijsten (« COREF »);2° commissies voor vormingsprofielen (« COPROFOR »). § 2. - De « COREF » -commissies stellen de beroepsprofielen op die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de « Chambre des métiers ». Ze zijn met inachtneming van het huishoudelijk reglement samengesteld uit de vertegenwoordigers van de sector(en) bedoeld in artikel 9. Ze worden ondersteund door een commissiesecretaris en staan onder het toezicht van een methodologisch deskundige. § 3. - De « COPROFOR » -commissies stellen de vorminsgprofielen op, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de « Chambre Enseignement-Formation ». Ze zijn met inachtneming van het huishoudelijk reglement samengesteld uit de vertegenwoordigers van kwalificerend onderwijs en de vorming bedoeld in artikel 13. Ze worden ondersteund door een commissiesecretaris en staan onder het toezicht van een methodologisch deskundige. § 4. - De directie van de Dienst zorgt voor de samenhang in de werkzaamheden van de verschillende commissies en regelt het goede verloop van de productie van de documenten in de verschillende « Chambres » en commissies, met naleving van de vastgelegde procedures in de methodologie bedoeld in het artikel 22, lid 1, 8°. Afdeling 4. - Methodologisch deskundigen

Artikel 27 De methodologisch deskundigen worden door de directie aangewezen uit de leden van de Dienst onder verwijzing naar het omschreven specifiek functieprofiel.

Artikel 28 De methodologisch deskundigen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden in de commissies voor vak-referentielijsten en de commissies voor vormingsprofielen. HOOFDSTUK VII. -- Het gebruik van de profielen Artikel 29 Minstens één keer per jaar en hoe dan ook voor 1 oktober van elk jaar worden door de Regeringen en het College bij samenvallende besluiten met identieke inhoud : 1° de vormingsprofielen uitgewerkt door de Dienst goedgekeurd;2° de maximumtermijn voor de uitvoering door de operatoren van de goedgekeurde vormingsprofielen vastgesteld. Artikel 30 Om de samenhang tussen de vormingsprofielen en de kwalificatieprofielen bedoeld in artikel 1,18°, te garanderen, verzoeken de operatoren de SFMQ om het conformiteitsadvies bedoeld in artikel 17, 10°.

Artikel 31 Na de termijn bedoeld in artikel 29, 2°, gebruiken de operatoren de benamingen van de beroepen die vastgesteld zijn in de vormingsprofielen opgesteld door SFMQ enkel voor opties, vormingen of kwalificaties waarvoor het conformiteitsadvies bedoeld in artikel 17, 10°, gekregen is.

Artikel 32 De Regeringen en het College zijn gemachtigd om bij gezamenlijke en gelijktijdige besluiten één of meerdere gemeenschappelijke modellen van documenten vast te leggen waarmee de beheersing van de kennis, vaardigheden of competenties voor een beroep van één en/of meerdere en/of van alle leereenheden van een vormingsprofiel aangetoond of gecertificeerd worden. HOOFDSTUK VIII.-- Financiering Artikel 33 De jaarlijkse begroting van SFMQ wordt vastgesteld op grond van de strategische beleidsnota goedgekeurd door de Regeringen en het College.

Artikel 34 De Regeringen en het College leggen bij samenvallende besluiten met een identieke inhoud vast : 1° de globale begroting van SFMQ;2° het aantal voltijds equivalenten nodig voor de werking van de dienst overeenkomstig het kader bedoeld in artikel 2, § 1, lid 2;3° de bijdrage, financieel en/of in personeel en/of in lokalen en materiaal van elke partij;4° de andere middelen nodig voor de werking van de dienst. Artikel 35 De Regeringen en het College beschikken over de mogelijkheid om « Chambre de concertation et d'agrément » te vragen advies uit te brengen of een projectgroep op te richten voor de beoordeling en de validering van een bijzondere regeling die niet opgenomen is in de opdrachten van SFMQ. De aanvraag geeft de budgetaire impact over meerdere jaren in voorkomend geval nauwkeurig aan. Als de « Chambre » de aanvraag ontvankelijk en gegrond verklaart overeenkomstig de regels vastgelegd in het huishoudelijk reglement, worden alle kosten aangerekend aan de aanvraag indienende partij.

Brussel, 29 oktober 2015, opgemaakt in drie originele exemplaren.

Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister bevoegd voor Opvoeding, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie, Mevr. I. SIMONIS Voor het Waals Gewest : De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX Voor de Franse Gemeenschapscommissie : De Minister-Presidente bevoegd voor het Onderwijs, Mevr. F. LAANAN De Minister bevoegd voor de Beroepsopleiding, D. GOSUIN Brussel, 22 januari 2016.

De Voorzitster, De Secretaris, De Griffier, Brussel, 28 januari 2016.

Voor de Brusselse Franstalige Regering : Mevr. F. LAANAN, Minister-Presidente van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor de Begroting, het Onderwijs, het Schooltransport, de Kinderopvang, Sport en Cultuur R. VERVOORT, Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor de sociale Cohesie en het Toerisme Mevr. C. JODOGNE, Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor het openbaar Ambt, het Gezondheidsbeleid D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor de Beroepsopleiding Mevr. C. FREMAULT, Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor het Hulpbeleid voor personen met een handicap, de sociale Actie, het Gezin en Internationale Betrekkingen .

^