Etaamb.openjustice.be
Decreet van 24 april 2014
gepubliceerd op 02 juli 2019

Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019013542
pub.
02/07/2019
prom.
24/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/24/2019013542/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Onderhavig decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend aan het Samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten.

Art. 3.Dit samenwerkingsakkoord wordt bij dit decreet gevoegd.

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten Gelet op de artikelen 1, 24, 38, 39, 127, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij bijzondere wet van 16 juli 1993;

Overwegende dat het onontbeerlijk is terug te kunnen vallen op een kadaster dat een overzicht biedt van de trajecten van de leerlingen en studenten, zowel die binnen als die buiten het onderwijs op de arbeidsmarkt en in de sector van de beroepsopleiding, om de overheid in staat te stellen de impact van het gevolgde onderwijs en de verstrekte opleidingen op het leven en het traject van de leerlingen en studenten nauwkeuriger te beoordelen en beter richting te geven aan ons educatief systeem en de beroepsopleiding;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, Rudy Demotte, de Minister bevoegd voor Hoger Onderwijs, Jean-Claude Marcourt, en de Minister bevoegd voor Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Marie-Martine Schyns;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, Rudy Demotte, en de Minister bevoegd voor Arbeid en Beroepsopleiding, André Antoine;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van zijn Minister-President, Rudi Vervoort, en de Minister van Economie en Tewerkstelling, Céline Fremault;

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van haar Minister-President, Christos Doulkeridis, de Minister bevoegd voor Beroepsopleiding, Rachid Madrane, en de Minister bevoegd voor de Beroepsopleiding van de Middenstand, Céline Fremault;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, Karl-Heinz Lambertz, en de Minister van Onderwijs, Opleiding en Werk, Oliver Paasch, zijn overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder : 1. ACTIRIS: de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling geregeld door de ordonnantie van 18 januari 2001;2. ADG: Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, opgericht bij decreet van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap;3. AGERS: de Algemene Administratie Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;4. ARES: Academie onderzoek en hoger onderwijs, opgericht bij decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten;5. « Pilot database »: de database met individuele statistische gegevens van de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, gegevens afkomstig van het tellingsbestand van de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs;6. Bruxelles Formation: het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, opgericht bij decreet van 17 maart 1994;7. ETNIC: het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën, opgericht bij decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten;8. 8.FOREM: de Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling, opgericht bij decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999027666 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer type decreet prom. 06/05/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999027638 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het globale samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend te Eupen op 26 november 1998 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 sluiten; 9. 9.IAWM : het Institut für Aus und Weiterbildung im Mittelstand, opgericht bij decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's; 10. BISA: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse - Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;11. IFAPME: het Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, opgericht bij decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200774 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 juni 2003 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het aanhangsel tot wijziging van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht op het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003031400 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het oprichten van een apart beheerde dienst belast met het beheer en de promotie van de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen te Brussel type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap sluiten;12. IWEPS: het Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek, opgericht bij decreet van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027785 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de oprichting van het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (1) type decreet prom. 04/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003031615 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de diensten voor opdrachten inzake bijstand aan de slachtoffers en aan hun naasten, enerzijds, en aan de verdachten en in vrijheid gestelde veroordeelden en aan ex-gedetineerden en aan hun naasten, anderzijds sluiten betreffende de oprichting van het Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek;13. « Saturn »: de voor statistische, historische en wetenschappelijke doeleinden bestemde gegevensbank met de studenten uit het hoger onderwijs buiten de universiteit, uitgaande van de voor statistische doeleinden bestemde inzameling van gegevens « Saturn », verricht bij de instellingen voor hoger onderwijs;14. SFPME: de Dienst KMO-Opleiding, opgericht bij decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200774 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 juni 2003 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het aanhangsel tot wijziging van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht op het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003031400 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het oprichten van een apart beheerde dienst belast met het beheer en de promotie van de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen te Brussel type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap sluiten van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het oprichten van een apart beheerde dienst belast met het beheer en de promotie van de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen te Brussel;15. « Secretariaat-generaal »: het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;16. Derde vertrouwenspartij: de intermediaire organisatie zoals omschreven in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens sluiten ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 2.Dit samenwerkingsakkoord beoogt een kadaster in het leven te roepen, een geïntegreerd statistisch instrument voor de follow-up van de leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs dat tot doel heeft : 1. de stromen van het gewoon en bijzonder secundair onderwijs naar het hoger onderwijs te analyseren;2. de stromen binnen het gewoon en bijzonder secundair onderwijs te analyseren;3. de stromen binnen het hoger onderwijs te analyseren;4. de stromen van het secundair en hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt en/of naar de voorzieningen voor beroepsopleiding te analyseren;5. de opvolging te waarborgen van alle trajecten van opeenvolgende groepen schoolverlaters en dit over een periode van 10 jaar. Dit instrument moet toelaten om analyses uit te voeren voor het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en meer afgelijnde gebieden zoals de levensbekkens Onderwijs - Opleiding - Werk.

Art. 3.§ 1. - Met het oog op de invoering van het in artikel 2 bedoelde instrument is het nodig om verschillende gegevensbronnen uit de onderwijs-, sociale zekerheids- en beroepsopleidingssector met elkaar te koppelen. In het instrument moeten gegevens van diverse oorsprong worden geïntegreerd. Deze zijn hieronder bepaald. Om de analyse te verfijnen en de stromen beter in kaart te brengen, kunnen zij aangevuld worden met complementaire gegevens. § 2. - De gegevens met betrekking tot het onderwijs die nodig zijn om vorm te geven aan het instrument, zijn afkomstig van: 1. de « pilot » database, waarvoor de gegevensverwerking berust bij de algemene administratie onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.Deze omvat tevens de pilot key, die toelaat de nodige gegevens te integreren voor het identificeren van de leerlingen, waardoor de derde vertrouwenspartij een koppeling tot stand kan brengen met de andere gegevensbanken; 2. de gegevensbank « Saturn », waarvoor de gegevensverwerking berust bij de algemene administratie onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze omvat tevens de "identifying key", die toelaat de nodige gegevens te integreren voor het identificeren van de leerlingen, waardoor de derde vertrouwenspartij een koppeling tot stand kan brengen met de andere gegevensbanken; 3. de gegevensbank van de ARES met de studenten uit het universitair onderwijs, waarvoor de gegevensverwerking berust bij de ARES;4. de gegevens met betrekking tot de studenten uit het onderwijs voor sociale promotie, waarvoor de gegevensverwerking berust bij de algemene administratie onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;5. de gegevens met betrekking tot het gewoon en bijzonder secundair onderwijs en het hoger onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap, waarvoor de gegevensverwerking berust bij het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. § 3. - De administratieve gegevens die geen verband houden met het onderwijs en nodig zijn om het instrument vorm te geven, zijn afkomstig van: 1. de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, voor wat het traject op de arbeidsmarkt betreft;2. de gegevensbanken van FOREM (met inbegrip van de gegevens betreffende de buurtregieën, MIRE, EFT/OISP en AWIPH, waar FOREM bij overeenkomst over beschikt), Bruxelles Formation, het IFAPME, de SFPME, het ADG en het IAWM, voor wat het opleidingstraject betreft.

Art. 4.§ 1. - In akkoord met het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt de informatica-operator ETNIC er in de hoedanigheid van onderaannemer voor elk jaar vanaf 2005 mee belast: 1. de derde vertrouwenspartij, samen met het rijksregisternummer en de tellingssleutel, de variabelen te verstrekken die door de in artikel 5, § 5, bepaalde werkgroep zijn vastgelegd voor de schoolverlaters uit de pilot database;2. de derde vertrouwenspartij, samen met de identificatiegegevens en de Saturn-sleutel, de variabelen te verstrekken die door de in artikel 5, § 5, bepaalde werkgroep zijn vastgelegd voor de studenten uit de Saturn-gegevensbank;3. de derde vertrouwenspartij, samen met de identificatiegegevens en de Saturn-sleutel, de variabelen te verstrekken die door de in artikel 5, § 5, bepaalde werkgroep zijn vastgelegd voor de schoolverlaters uit de Saturn-gegevensbank. § 2. - De informatica-operator ETNIC wordt er in het licht van zijn opdrachten die voortvloeien uit de op 8 oktober 2009 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het kader van de versterking van de samenwerkingsverbanden inzake statistiek mee belast om voor elk jaar vanaf 2005: 1. de gegevens met betrekking tot de schoolverlaters ter beschikking te stellen van het BISA, het IWEPS, FOREM, het IFAPME, de SFPME, het IAWM, het ADG, de AGERS, het Secretariaat-generaal, het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris, de studiedienst van Bruxelles Formation en de studiedienst van het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;2. deze gegevens in te laden in een datawarehouse;3. binnen de perken van de beschikbare budgettaire kredieten, een instrument voor de exploitatie en de opvolging van alle verzamelde gegevens ter beschikking te stellen van het BISA, het IWEPS, FOREM, het IFAPME, de SFPME, het IAWM, het ADG, de AGERS, het Secretariaat-generaal, het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris, de studiedienst van Bruxelles Formation en de studiedienst van het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.Dit moet gebeuren op grond van modaliteiten en prioriteiten die bepaald zullen worden door het Sturingscomité; 4. individuele gegevens te verstrekken, enkel op verzoek van het Sturingscomité en volgens modaliteiten die geval per geval door het Comité worden bepaald.Indien het niet-anonieme gegevens betreft, moeten deze worden doorgestuurd naar de derde vertrouwenspartij, die zal overgaan tot de verschillende gewenste koppelingen van de gegevensbanken en tot de codering ervan. § 3. - De operator ARES wordt ermee belast om voor elk jaar vanaf 2005 de derde vertrouwenspartij samen met de identificatiegegevens: 1. in het bezit te stellen van de elementen van de gegevensbank met de universiteitsstudenten op basis waarvan hun traject in het universitair onderwijs kan worden gereconstrueerd;2. de schoolverlaters die opgenomen zijn in de gegevensbank van de ARES, mee te delen. § 4. - Het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft wordt ermee belast om voor elk beschikbaar jaar vanaf 2005 de derde vertrouwenspartij samen met de identificatiegegevens: 1. in het bezit te stellen van de gegevens van de leerlingen uit het gewoon en bijzonder secundair onderwijs op basis waarvan hun studietraject gereconstrueerd kan worden;2. de schoolverlaters die opgenomen zijn in de gegevensbank met de leerlingen uit het gewoon en bijzonder secundair onderwijs, mee te delen;3. in het bezit te stellen van de gegevens van de studenten uit het hoger onderwijs op basis waarvan hun studietraject gereconstrueerd kan worden;4. de schoolverlaters die opgenomen zijn in de gegevensbank met de studenten uit het hoger onderwijs, mee te delen. § 5. - De beroepsopleidingsoperatoren: Forem, Bruxelles Formation, het IFAPME, de SFPME, het ADG en het IAWM worden ermee belast om voor elk jaar vanaf 2005 indien de gegevens beschikbaar zijn, de derde vertrouwenspartij in het bezit te stellen van de gegevens afkomstig uit hun gegevensbank en van de identificatiegegevens die nodig zijn voor het reconstrueren van het opleidingstraject van de leerlingen die uit het onderwijssysteem gestapt zijn. § 6. - De derde vertrouwenspartij wordt ermee belast: 1. de individuele gegevens uit de verschillende gegevensbanken onderling te koppelen;2. de gegevens te coderen overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en in het daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001;3. de individuele gegevens en de schikking der variabelen te verstrekken die vastgelegd zijn door de in artikel 5, § 5, bepaalde werkgroep en afkomstig zijn van de verschillende bij het ETNIC gekoppelde en gecodeerde gegevensbronnen.

Art. 5.§ 1. - Om de nodige samenwerking rond de in artikel 2 beoogde doelstellingen te optimaliseren, wordt een Sturingscomité opgericht. § 2. - Het Sturingscomité wordt samengesteld uit de volgende leden : 1. Voor de Franse Gemeenschap : a) de secretaris-generaal van het MFWB of diens vertegenwoordiger;b) de directeur van de directie onderzoek van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of diens vertegenwoordiger;c) de administrateur-generaal van de AGERS of diens vertegenwoordiger;d) een lid van de algemene dienst voor de sturing van het onderwijssysteem;e) de administrateur-generaal van de ARES of diens vertegenwoordiger;f) de Minister bevoegd voor secundair onderwijs of diens vertegenwoordiger;g) de Minister bevoegd voor hoger onderwijs of diens vertegenwoordiger;h) de Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie of diens vertegenwoordiger;i) de Minister bevoegd voor statistiek of diens vertegenwoordiger;j) de administrateur-generaal van het ETNIC of diens vertegenwoordiger;2. Voor de Duitstalige Gemeenschap: a) de Minister bevoegd voor onderwijs of diens vertegenwoordiger;b) de verantwoordelijke van het ministerie belast met opleiding of diens vertegenwoordiger.3. Voor het Waalse Gewest: a) de Minister bevoegd voor beroepsopleiding of diens vertegenwoordiger;b) de Minister bevoegd voor tewerkstelling of diens vertegenwoordiger;c) de administrateur-generaal van het IWEPS of diens vertegenwoordiger;d) de administrateur-generaal van Forem of diens vertegenwoordiger;e) de administrateur-generaal van het IFAPME of diens vertegenwoordiger;f) een vertegenwoordiger van de Interfederatie van de EFT/OISP.4. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: a) de Minister bevoegd voor statistiek of diens vertegenwoordiger;b) de Minister bevoegd voor tewerkstelling of diens vertegenwoordiger;c) de directeur van het BISA of diens vertegenwoordiger;d) de directeur van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid of diens vertegenwoordiger.e) een vertegenwoordiger van FEBISP.5. Voor de Franse Gemeenschapscommissie: a) de Minister bevoegd voor beroepsopleiding of diens vertegenwoordiger;b) de directeur van Bruxelles Formation of diens vertegenwoordiger;c) de Minister bevoegd voor opleiding van de middenstand of diens vertegenwoordiger;d) de directeur van de SFPME of diens vertegenwoordiger. § 3. - De Ministers van onderwijs, tewerkstelling en beroepsopleiding van de Vlaamse Gemeenschap of hun vertegenwoordiger worden uitgenodigd om als waarnemer met raadgevende stem deel te nemen aan de bijeenkomsten van het Sturingscomité. § 4. - Het Sturingscomité heeft als opdracht : 1. de derde vertrouwenspartij, zoals gedefinieerd in artikel 1, 15°, aan te wijzen;2. adviezen voor te bereiden en/of uit te brengen over de operationele, financiële, technische en administratieve uitvoeringsmodaliteiten die samenhangen met de tenuitvoerbrenging van dit samenwerkingsakkoord;3. alle mogelijke maatregelen voor te stellen met het oog op een vlottere koppeling van de gegevensbanken die nodig zijn voor de samenstelling van het in artikel 2 bedoelde kadaster en de nodige samenwerkingsprotocollen op te maken voor de wederzijdse terbeschikkingstelling van gegevens met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens;4. alle studies, analyses en toekomstverwachtingen die uitgevoerd worden op basis van de gegevens van het in artikel 2 bedoelde kadaster toe te vertrouwen, te bestellen, te begeleiden, te evalueren en te valoriseren.Alle studies, analyses en onderzoeken die op basis van deze gegevens worden voortgebracht, worden bezorgd aan de leden van het Sturingscomité; 5. uitspraak te doen over alle gegroepeerde of individuele gegevensaanvragen uit het in artikel 2 bedoelde kadaster;6. de ondertekenende regeringen aanbevelingen overmaken om het instrument te verbeteren, op basis van een verslag dat wordt opgemaakt door de algemene dienst voor de sturing van het onderwijssysteem, het Observatorium voor het hoger onderwijs, het IWEPS en het BISA en elk lid van het Sturingscomité dat bij de opmaak betrokken wenst te worden.Deze aanbevelingen kunnen onder meer betrekking hebben op een uitbreiding van het instrument tot de analyse en de opvolging van de stromen tussen de voorzieningen voor beroepsopleiding in het licht van de evolutie naar socio-professionele inschakeling. Om dit verslag te onderbouwen, sturen alle leden van het Sturingscomité desgevallend hun opmerkingen, suggesties en voorstellen door naar de auteurs van het verslag; 7. maatregelen te nemen om het in artikel 2 bedoelde kadaster te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen in samenhang met de gelijkaardige instrumenten die ontwikkeld zijn door de Vlaamse Gemeenschap om eventueel gegevens uit te wisselen over het traject van leerlingen en studenten die overstappen van het onderwijssysteem van de ene Gemeenschap naar dat van de andere Gemeenschap;8. samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met de buurlanden om eventueel gegevens uit te wisselen over het traject van studenten die verder gaan studeren in het buitenland of over het traject van studenten die uit het buitenland komen;9. de Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest, de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vergadering van de Sturingsinstanties voor de levensbekkens regelmatig op de hoogte te houden van de studies, analyses en prospecties die uitgevoerd worden op basis van de gegevens afkomstig van het in artikel 2 bedoelde kadaster. § 5. - Het Voorzitterschap van het Sturingscomité wordt waargenomen door de secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of diens vertegenwoordiger. § 6. - Op voorstel van de vertegenwoordiger van het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap stelt het Sturingscomité een huishoudelijk reglement op dat onder meer de besluitvormingsprocedures vastlegt.

Er wordt een technisch comité, « werkgroep » genoemd, ingesteld door het Sturingscomité. Deze werkgroep wordt belast met de technische uitvoering van het kadaster bedoeld in artikel 2 en zal in dat verband instaan voor : - het technische opvolgen van de beslissingen die door het Sturingscomité worden genomen; - het voorleggen van beslissingsvoorstellen aan het Sturingscomité; - het bepalen en regelmatig opvolgen van de werkzaamheden die in het kader van het in artikel 2 bedoelde kadaster worden uitgevoerd door de in artikel 6 bedoelde personeelsleden; - en het uitoefenen van alle andere opdrachten die in het huishoudelijk reglement worden bepaald.

Art. 6.Het IWEPS zet de twee voltijds equivalente wetenschappelijke attachés die in het kader van de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 8 oktober 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het kader van de versterking van de samenwerkingsverbanden inzake statistieken bezoldigd worden door de Franse Gemeenschap voor een deel van hun werktijd in om nuttige analyses te verrichten voor de sturing van het verplicht en niet-verplicht onderwijs.

De Franse Gemeenschap mobiliseert specifiek een bij de AGERS tewerkgesteld voltijds equivalent medewerker van niveau 1 om nuttige analyses te verrichten voor de sturing van het verplicht onderwijs en het niet-verplicht onderwijs.

Art. 7.§ 1. - Na de inwerkingtreding van dit akkoord wordt een zogenaamde overgangsperiode van twee jaar ingesteld om vorm te geven aan de informaticatools en de onderlinge koppelingen tussen de verschillende gegevensbanken tot stand te brengen. § 2. - Tijdens deze overgangsperiode kunnen alle of een deel van de gegevens onderling gekoppeld worden en kunnen gedeeltelijke analyses worden uitgevoerd.

Het is de taak van het Sturingscomité om te beslissen over de sectorale, geografische en chronologische prioriteiten.

Art. 8.De tenuitvoerbrenging en de ontwikkeling van het kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten worden twee jaar na de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord geëvalueerd. Deze evaluatie wordt verricht door het in artikel 5 bedoelde Sturingscomité en bekendgemaakt aan alle ondertekenende regeringen.

Op basis van deze evaluatie en afhankelijk van de vordering van het kadaster zullen de ondertekenende regeringen de Regering van de Vlaamse Gemeenschap verzoeken te overwegen een systeem op te zetten voor het uitwisselen van gegevens over de trajecten van de leerlingen en studenten die overstappen van het onderwijssysteem van de ene Gemeenschap naar dat van de andere Gemeenschap.

Deze evaluatie wordt ter informatie overgemaakt aan de Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest en de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 9.De gegevens van het in artikel 2 bedoelde kadaster zullen het IWEPS (in het kader van het Observatoire wallon de l'Emploi) in staat stellen, in samenwerking meer bepaald met het AMEF en het IFAPME, een geïntegreerd statistisch instrument te ontwikkelen voor de opvolging van de Franstalige cursisten en stagiairs die een beroepsopleiding volgen in het Waals Gewest en de stromen tussen de beroepsopleidingsvoorzieningen te analyseren in het licht van de evolutie naar de socio-professionele inschakeling.

Art. 10.Dit samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Art. 11.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag dat de laatste instemmingsakte van de overeenkomstsluitende partijen bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 maart 2014.

Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister bevoegd voor hoger onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister bevoegd voor leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, M.-M. SCHYNS Voor het Waalse Gewest : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister bevoegd voor werk en beroepsopleiding, A. ANTOINE Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President, R. VERVOORT De Minister van Economie en Tewerkstelling, C. FREMAULT Voor de Franse Gemeenschapscommissie : De Minister-President, Ch. DOULKERIDIS De Minister bevoegd voor beroepsopleiding, R. MADRANE De Minister bevoegd voor de beroepsopleiding van de middenstand, C. FREMAULT Voor de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werk, O. PAASCH Brussel, 10 april 2014.

De Voorzitter, De Secretaris, De Griffier, Brussel, 24 april 2014.

De Minister-President, Ch. DOULKERIDIS

^