Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 november 2014
gepubliceerd op 18 december 2014

Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029792
pub.
18/12/2014
prom.
20/11/2014
ELI
eli/decreet/2014/11/20/2014029792/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 7° toegevoegd, luidend als volgt : "7° het opvoedingsproject van de inrichtende macht : het document waarin alle waarden, maatschappelijke keuzen en referenties waarop een inrichtende macht opvoedingsprojecten steunt, worden bepaald, in samenhang met het opvoedingsproject van het vertegenwoordigingsorgaan waartoe die inrichtende macht toetreedt;"; 2° er wordt een punt 8° toegevoegd, luidend als volgt : "8° het pedagogisch project van de inrichtende macht : het document dat de pedagogische doelstellingen en de methodologische keuzen bepaalt waarop de inrichtende macht steunt om zijn opvoedingsproject uit te voeren, in samenhang met het pedagogisch project van het vertegenwoordigingsorgaan waartoe die inrichtende macht toetreedt.".

Art. 2.In het opschrift van hoofdstuk II "Doelstellingen en organisatie van het Kunstonderwijs met beperkt leerplan" van hetzelfde decreet, wordt het woord "kunstonderwijs" vervangen door de woorden "kunstsecundair onderwijs".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde decreet, wordt een nieuwe afdeling 1bis ingevoegd, luidend als volgt : "Afdeling 1bis. - Pedagogisch en artistiek inrichtingsproject

Art. 3bis.Het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject bepaalt het geheel van de pedagogische en artistieke keuzen, en van de bijzondere concrete acties die de personeelsleden van de inrichting bedoeld in artikel 49 van hetzelfde decreet in het werk willen stellen, om de opvoedings- en pedagogische projecten van de inrichtende macht bedoeld in artikel 1, 7° en 8° te verwezenlijken.

Het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject wordt bepaald, rekening houdend met : 1° de leerlingen die in de inrichting ingeschreven zijn, hun zowel culturele als sociale kenmerken, hun behoeften en hun bekwaamheid in de processen inzake verwerving van de competenties en kennis;2° de wensen van de leerlingen inzake kunstopleiding, beroepslevensproject en voortzetting van de studies;3° de sociale, culturele en economische omgeving van de inrichting;4° de natuurlijke omgeving, de wijk, de stad, of het dorp waarin de inrichting gevestigd is. Het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject is een middel om de doelstellingen van het decreet te bereiken en om de vereiste competenties te verwerven.

Het bepaalt overigens de wijze waarop communicatie wordt aangemoedigd tussen leerlingen, personen die de ouderlijke macht uitoefenen of personen die een minderjarige in rechte of in feite onder hun hoede hebben, en leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel.

Art. 3ter.Elke inrichting heeft een pedagogisch en artistiek inrichtingsproject. Het wordt minstens om de vijf jaar aangepast.

Art. 3quater.Het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject en de latere wijzigingen ervan worden de inrichtende macht ter goedkeuring voorgelegd, na advies van de algemene vergadering van de Studieraad en van de plaatselijke overlegorganen.

Art. 3quinquies.De inrichtende macht deelt het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject aan de administratie mee binnen de maand die op de goedkeuring ervan volgt. Elke wijziging wordt ook volgens hetzelfde schema meegedeeld. Het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject wordt op aanvraag overgelegd.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009035074 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet type decreet prom. 23/01/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties vereist voor de uitoefening van ambten in de inrichtingen voor gewoon en gespecialiseerd voorschools, lager en secundair onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet-universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap en de internaten die van deze inrichtingen afhangen, en in de psycho-medisch-sociale centra, betreffende het verlof voor sportactiviteiten en houdende diverse dringende maatregelen inzake onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, 1°, c) van de Franse tekst, worden de woorden "visés au 3, 1° " vervangen door de woorden "visés au § 3, 1° ";2° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, a), worden de woorden "inzake opvoeding en artistieke opleiding " vervangen door de woorden "inzake kunstopvoeding en -opleiding";3° in paragraaf 3, eerste lid, 2° , a), worden de woorden "inzake opvoeding en artistieke opleiding " vervangen door de woorden "inzake kunstopvoeding en -opleiding"; 4° paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Regering stelt de lijst van de kunstvakken vast, bepaalt de criteria bedoeld in 1° en 2° en de vakken die in aanmerking komen voor de in 3° bedoelde begeleiding."; 5° in paragraaf 5, worden de woorden "en het uurrooster" geschrapt.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet, in de Franse tekst, worden de woorden "années d'étude" vervangen door de woorden "années d'études".

Art. 6.In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "lid 1" vervangen door de woorden "artikel 8, § 1, 1° en 3° ".

Art. 7.In artikel 12, paragraaf 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009035074 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet type decreet prom. 23/01/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties vereist voor de uitoefening van ambten in de inrichtingen voor gewoon en gespecialiseerd voorschools, lager en secundair onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet-universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap en de internaten die van deze inrichtingen afhangen, en in de psycho-medisch-sociale centra, betreffende het verlof voor sportactiviteiten en houdende diverse dringende maatregelen inzake onderwijs sluiten, worden, in de Franse tekst, de woorden "artistique secondaire" vervangen door de woorden "secondaire artistique".

Art. 8.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de punten 1° tot 4° vervangen door de nieuwe punten 1° tot 4°, luidend als volgt : "1° de naam van de inrichting; 2° het betrokken gebied;3° de benaming van de basisleergang en van de gevolgde aanvullende leergang(en); 4° de betrokken filière van het onderwijs.".

Art. 9.In artikel 20 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "De algemene vergadering verzamelt al de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de inrichting en brengt advies uit aan de Inrichtende Macht over : " vervangen door de woorden "De algemene vergadering wordt voorgezeten door het inrichtingshoofd of zijn afgevaardigde.Ze bestaat uit alle personeelsleden van de in artikel 49 van dit decreet vermelde inrichting en brengt advies uit aan de inrichtende macht over :" 2° in het eerste lid, wordt een 5° toegevoegd, luidend als volgt : "5° het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject."; 3° na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "De algemene vergadering komt minstens één keer gedurende het schooljaar bijeen.Ze wordt door de inrichtende macht of het inrichtingshoofd minstens acht kalenderdagen vóór de bijeenkomst bijeengeroepen. Bij de oproepingsbrief wordt een agenda gevoegd."; 4° het laatste lid wordt vervangen als volgt : "Indien het vereiste quorum niet bereikt is, wordt een tweede vergadering binnen de veertien kalenderdagen georganiseerd, met dezelfde agenda als de voorafgaande vergadering.Daartoe stuurt de inrichtende macht of het inrichtingshoofd minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering een oproepingsbrief. Ongeacht het aantal aanwezige personeelsleden, wordt een geldig advies gegeven.".

Art. 10.In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "ten minste" geschrapt;2° in het tweede lid, worden de woorden : "In naleving van het specifiek karakter van het educatief projekt" vervangen door de woorden "Met inachtneming van het specifieke karakter van de educatieve en pedagogische projecten van de inrichtende macht bedoeld in artikel 1, 7° en 8°, en van het pedagogisch en artistiek inrichtingsproject bedoeld in artikel 3bis,".

Art. 11.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten, worden de punten 1°, 2° en 3° vervangen door de nieuwe punten 1°, 2° en 3°, luidend als volgt : "1° de nadere regels en de criteria voor de evaluatie; 2° de verhoudingswaarde van de evaluaties en, in voorkomend geval, van de proeven waaruit deze bestaan, bij de vaststelling van het eindresultaat; 3° de regels voor de werking van de algemene vergadering, voor de beraadslaging van de klassenraden en voor de toelating;".

Art. 12.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "origineel educatief projekt" vervangen door de woorden "bijzonder pedagogisch en artistiek inrichtingsproject".

Art. 13.In artikel 31, paragraaf 4, vierde streepje, van hetzelfde decreet, worden de woorden "het schoolproject" vervangen door de woorden "het in artikel 3bis bedoelde pedagogisch en artistiek inrichtingsproject".

Art. 14.In artikel 38bis, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de woorden "het pedagogisch project van de inrichting" vervangen door de woorden "het in artikel 3bis bedoelde pedagogisch en artistiek inrichtingsproject".

Art. 15.In artikel 41bis, punt 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van de inspectiedienst van de Franse Gemeenschap voor het gewoon kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs en het gewoon basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bespoediging van de benoemingen van de personeelsleden uit het onderwijs van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs en secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan sluiten en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de woorden "artistiek pedagogisch project" vervangen door de woorden " in artikel 3bis bedoeld pedagogisch en artistiek inrichtingsproject,".

Art. 16.In artikel 45, paragraaf 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, wordt punt b) vervangen door een nieuw punt b), luidend als volgt : "b) het uitbouwen van een pedagogisch project in rechtstreeks verband met het in artikel 3bis bedoelde pedagogisch en artistiek inrichtingsproject en met de educatieve projecten van de betrokken gemeenten;".

Art. 17.Artikel 46 van hetzelfde decreet wordt vervangen door een nieuw artikel 46, luidend als volgt : "

Art. 46.Elk onderwijsgebied van een inrichting dat vanaf het schooljaar 1998-1999 de bij artikel 40 bedoelde norm voor rationalisatie op 31 januari van het lopende schooljaar niet bereikt, wordt aangegeven als bedreigd met sluiting.

Elk onderwijsgebied dat gedurende twee opeenvolgende schooljaren de voormelde rationalisatienorm niet bereikt, wordt als definitief gesloten beschouwd.".

Art. 18.In artikel 51 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten, het decreet van 23 januari 2008 en het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het derde lid afgeschaft;2° in paragraaf 2, 3°, f), worden de woorden "instandhouding en" geschrapt;3° in paragraaf 2, 7°, worden de woorden "voor elk van de volgende specialiteiten : a) tapijtkunst;b) weverij; c) modeontwerpen, sieraden en maskers d) kantwerk; geschrapt; 4° in paragraaf 2, wordt een punt 7° bis ingevoegd, luidend als volgt : "7° bis leraar modeontwerpen, sieraden en maskers"; 5° in paragraaf 3, 6°, wordt o) vervangen als volgt : "o) trompet, bugel, kornet;"; 6° in paragraaf 3, wordt punt 7° aangevuld als volgt : "i) barokcello;"; 7° in paragraaf 5, wordt een punt 3° bis ingevoegd, luidend als volgt : "3° bis leraar traditionele dans;"; 8° in paragraaf 5, wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt : "6° leraar belast met de begeleiding van de leergangen traditionele dans .".

Art. 19.In artikel 56 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 februari 1999 en 17 juli 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De betrekkingen met onvolledige dagtaak met minder dan drie wekelijkse lestijden die voor subsidiëring in aanmerking komen, kunnen uitsluitend tijdelijk worden gecreëerd.Het personeelslid dat tijdelijk in een ambt wordt aangesteld of aangeworven, kan slechts in vast verband aangesteld of aangeworven worden als minstens drie lestijden die in het betrokken ambt definitief vacant zijn geworden, hem kunnen worden toegekend met inachtneming van de voorrangsregels." 2° na het tweede lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "Die lestijden worden als vacant verklaard na drie jaar organisatie. Zo niet, dan geeft de inrichtende macht de reden aan waarom de betrekking niet vacant kan worden verklaard en legt ze die motivatie aan het bevoegde overlegorgaan voor."; 3° het huidige lid 7, dat het achtste lid wordt, wordt vervangen als volgt : "In een inrichting die geen vermindering van de lestijdendotatie op een bepaald gebied ondergaat, worden de betrekkingen van de personeelsleden die een gedeeltelijk opdrachtverlies ondergaan of die terbeschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, opgeteld ten laste van de dotaties van de inrichting vanaf het tweede schooljaar, indien deze betrekkingen op dat ogenblik niet het voorwerp uitmaken van een reaffectatie, een voorlopige terugroeping in actieve dienst of een wedertewerkstelling, binnen de perken van de jaarlijkse dotaties bedoeld in het eerste lid van het betrokken gebied."

Art. 20.In artikel 57, paragraaf 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Elke betrekking bedoeld in de artikelen 55, 56 en 60 omvat een wekelijkse lestijdenopdracht die door het personeelslid wordt gepresteerd volgens een uurrooster dat door het inrichtingshoofd wordt opgemaakt."; 2° in het tweede lid, worden de woorden "of van zijn gemachtigde" geschrapt.

Art. 21.In artikel 59, paragraaf 2, van hetzelfde decreet, wordt een laatst lid ingevoegd, luidend als volgt : "Voor het in deze paragraaf bedoelde ambt, is een lestijd een onderwijsactiviteit die vijftig minuten duurt."

Art. 22.In artikel 60 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, met inbegrip van de punten 1° tot 5°, wordt vervangen als volgt : "Voor de inrichting(en) voor kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan die door één zelfde inrichtende macht worden georganiseerd, kunnen de betrekkingen van studiemeester-opvoeder worden gecreëerd en behouden in verhouding tot één betrekking van een vierde werktijd (9 lestijden) voor elke aangesneden schijf van 350 regelmatige leerlingen."; 2° er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : "Het totaal aantal lestijden van studiemeester-opvoeder die worden bekomen door een inrichtende macht, bedoeld in het eerste lid, kan worden verdeeld over één of meer betrekkingen van een vierde werktijd, halftijds, drie vierde werktijd of voltijds."; 3° het huidige tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt vervangen als volgt : "De betrekkingen van een vierde werktijd (9 lestijden) bedoeld in het eerste lid kunnen niet worden verdeeld over verschillende personeelsleden."

Art. 23.Artikel 80 van hetzelfde decreet wordt vervangen door hetgeen volgt : "Worden niet beschouwd als in aanmerking komende diensten, de diensten die het personeelslid na 1 september 1998 heeft gepresteerd als titularis van een bijambt.".

Art. 24.In artikel 84, paragraaf 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden : "uitgezonderd de wedde van de maand december die de eerste werkdag van de maand januari van het volgend jaar wordt uitbetaald." geschrapt.

Art. 25.In artikel 100 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, laatste streepje, worden de woorden "van het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten" geschrapt;2° in paragraaf 3, worden de woorden "van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden en" geschrapt en worden "of van artikel 43 van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten" ingevoegd na de woorden "het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften";3° in paragraaf 5, wordt het derde lid afgeschaft.

Art. 26.Het eerste lid van artikel 101 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 februari 1999 en 1 juli 2005, wordt afgeschaft.

Art. 27.In artikel 104, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de punten 2°, 3° en 4° afgeschaft.

Art. 28.Na artikel 104bis, wordt een nieuw artikel 104ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 104ter.Voor de toepassing van de artikelen 105, 106 en 107, moet rekening worden gehouden tussen de vroegere academische graden en de nieuwe academische graden die worden uitgereikt door de inrichtingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan, zoals bepaald bij het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, inzonderheid artikel 184.".

Art. 29.In artikel 105 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2003, 25 april 2008 en 30 april 2009, in punt 3°, a), 9e streepje, worden de woorden "een bekendheid" vervangen door de woorden "de bekendheid in de specialiteit".

Art. 30.In artikel 107 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 februari 1999, 17 juli 2003, 11 mei 2007, 23 januari 2009 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, wordt a) vervangen als volgt : "a) vereiste bekwaamheidsbewijzen : - diploma van het hoger kunstonderwijs voordrachtkunst, aangevuld met het bewijs van pedagogische bekwaamheid; - diploma van het hoger kunstonderwijs van de 3e graad, uitgereikt in de specialiteit "toneelkunst", aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid; - diploma van het hoger kunstonderwijs van het korte type, uitgereikt in de specialiteit "toneelvertolking", aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid; - diploma van licentiaat of master van de domeinen van het toneel en woordkunsten, optie redekunsten of optie toneelkunst, aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid; - diploma van licentiaat of master van de domeinen van de vertoningskunsten en de techniek voor de verspreiding en de communicatie, optie dramatische vertolking of toneel en communicatietechnieken, aangevuld met de erkenning van de nuttige ervaring en een bewijs van pedagogische bekwaamheid; - diploma van didactische master van de domeinen van het toneel en de woordkunsten, optie redekunst of optie toneelkunst; - diploma van didactische master van de domeinen van de vertoningskunsten en de techniek voor de verspreiding en de communicatie, optie dramatische vertolking of toneel en communicatietechnieken."; 2° in punt 3°, a), 5e streepje, worden de woorden "optie toneelkunst," geschrapt.

Art. 31.In artikel 108 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2003, 25 april 2008 en 30 april 20009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 3° bis ingevoegd, luidend als volgt : "3° bis leraar hedendaagse dans : a) vereist bekwaamheidsbewijs : de erkenning van de nuttige ervaring, aangevuld met het bewijs van pedagogische bekwaamheid;b) als voldoend geacht bekwaamheidsbewijs : de erkenning van de nuttige ervaring; c) bewijs van pedagogische bekwaamheid voor het onderwijs : getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het onderwijs traditionele dans."; 2° er wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt : "6° leraar belast met de begeleiding van de leergangen traditionele dans : a) vereist bekwaamheidsbewijs : de erkenning van de nuttige ervaring, aangevuld met het bewijs van pedagogische bekwaamheid;b) als voldoend geacht bekwaamheidsbewijs : de erkenning van de nuttige ervaring; c) bewijs van pedagogische bekwaamheid voor het onderwijs : getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het onderwijs traditionele dans.".

Art. 32.Artikel 110 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met het nieuwe tweede en derde lid, luidend als volgt : "Op beslissing van twee of meer inrichtende machten die al dan niet tot één zelfde net behoren, kunnen proeven betreffende de pedagogische bekwaamheid voor het onderwijs worden gegroepeerd in één enkele zittijd, die onder de verantwoordelijkheid staat van één van die, die daartoe gemachtigd is.

De afspraken tussen inrichtende machten worden vastgesteld door een overeenkomst waarvan de duur beperkt is tot de betrokken proef.".

Art. 33.In artikel 111 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kandidaten" wordt vervangen door de woorden "personeelsleden";2° de woorden ", dat bij de artikelen 105 tot 108 is bepaald" worden geschrapt.

Art. 34.In artikel 112 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009035074 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet type decreet prom. 23/01/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties vereist voor de uitoefening van ambten in de inrichtingen voor gewoon en gespecialiseerd voorschools, lager en secundair onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet-universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap en de internaten die van deze inrichtingen afhangen, en in de psycho-medisch-sociale centra, betreffende het verlof voor sportactiviteiten en houdende diverse dringende maatregelen inzake onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, wordt het woord "kunstonderwijs" vervangen door de woorden "kunstsecundair onderwijs";2° in punt 2°, worden de woorden "de inspecteur van het kunstonderwijs met beperkt leerplan verantwoordelijk voor het gebied waarmee de te begeven betrekking verband houdt" vervangen door de woorden "een inspecteur van het kunstonderwijs";3° punt 3° wordt vervangen door een nieuw punt 3°, luidend als volgt : "3° zes werkende leden en vier plaatsvervangende leden, gekozen uit de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het kunstonderwijs, in vast verband benoemd of aangeworven, de leden van de inspectiedienst van het kunstonderwijs en de titularissen van een universitair diploma in de psychopedagogie of in de opvoedingswetenschappen. Drie werkende leden en twee plaatsvervangende leden worden door de inrichtende macht aangesteld; drie werkende leden en twee plaatsvervangende leden worden door de Regering of haar gemachtigde aangesteld op de voordracht van de inspectiedienst van het kunstonderwijs.

Uit die tien leden worden hoogstens één lid van het kunstonderwijs en hoogstens één titularis van een universitair diploma in de psychopedagogie of in de opvoedingswetenschappen aangesteld.".

Art. 35.In artikel 113 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, worden de woorden "op de zes" geschrapt; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "De Commissie is definitief samengesteld vanaf de voorbereidende vergadering bedoeld in artikel 116.".

Art. 36.In artikel 114 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidend als volgt; "Minstens twee maanden vóór de datum van het examen, vraagt de inrichtende macht de Minister bevoegd voor het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan haar de namen en persoonlijke gegevens van de afgevaardigde van de Franse Gemeenschap en de door deze gekozen leden mee te delen. Zij deelt gelijktijdig de lijst mee van de ingeschreven kandidaten en van de leden van de examencommissie die ze heeft gekozen."; 2° het tweede lid wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidend als volgt : "Minstens één maand vóór de datum van het examen, brengt de inrichtende macht iedere kandidaat op de hoogte van de datum voor de organisatie van de proeven, en deelt, in voorkomend geval, uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de datum van het examen, de lijst van de documenten en geschreven werken die aan de voorzitter van de examencommissie moeten worden voorgelegd mee, in zoveel exemplaren als er leden van de examencommissie zijn."; 3° het derde lid en het vierde lid worden afgeschaft.

Art. 37.In artikel 115, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "de nadere regels voor de beoordeling" vervangen door de woorden "de verhoudingswaarde".

Art. 38.In artikel 119 van hetzelfde decreet, wordt het woord "kunstonderwijs" vervangen door de woorden "kunstsecundair onderwijs". HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 39.§ 1. Op het gebied van de beeldende, visuele en ruimtekunsten : 1° worden de leden van het onderwijzend personeel die, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, tijdelijk aangesteld zijn of in vast verband benoemd zijn in het ambt van leraar kunstberoepen voor de specialiteit "instandhouding en restauratie van kunstwerken en -voorwerpen", geacht tijdelijk aangesteld of in vast verband benoemd te zijn in het ambt van leraar kunstberoepen voor de specialiteit "instandhouding en restauratie van kunstwerken en -voorwerpen" op de datum van inwerkingtreding van dit decreet;2° worden de leden van het onderwijzend personeel die, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, tijdelijk aangesteld zijn of in vast verband benoemd zijn in het ambt van leraar textielcreatie voor de specialiteiten "tapijtwerk", "weverij" of "kantwerk", geacht tijdelijk aangesteld of in vast verband benoemd te zijn in het ambt van leraar textielcreatie op de datum van inwerkingtreding van dit decreet;3° worden de leden van het onderwijzend personeel die, vóór de inwerkingtreding van dit decreet, tijdelijk aangesteld zijn of in vast verband benoemd zijn in het ambt van leraar textielcreatie voor de specialiteit "modeontwerpen, sieraden en maskers", geacht tijdelijk aangesteld of in vast verband benoemd te zijn in het ambt van leraar "modeontwerpen, sieraden en maskers" op de datum van inwerkingtreding van dit decreet. § 2. De diensten die door de in § 1 bedoelde leden van het onderwijzend personeel werden gepresteerd in een ambt waarvan de benaming door dit decreet werd gewijzigd, worden, op de datum van inwerkingtreding van dit decreet, geacht in het nieuwe ambt te zijn gepresteerd.

Art. 40.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS _______ Nota (1) Buitengewone zitting 2014. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 10-1. - Commissieamendement, nr. 10-2. - Verslag, nr. 10-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 19 november 2014.

^