Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 januari 2014
gepubliceerd op 06 februari 2014

Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet

bron
vlaamse overheid
numac
2014035145
pub.
06/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/decreet/2014/01/17/2014035145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomenen Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 bron ministerie van financien Wet houdende tiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998. - Secties 13 - « Ministerie van Binnenlandse Zaken », 18 - « Ministerie van Financiën » en 19 - « Ministerie van Ambtenarenzaken » type wet prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 bron ministerie van financien Wet houdende zevende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998. - Secties 13 - « Ministerie van Binnenlandse Zaken », en 18 - « Ministerie van Financiën » sluiten,wordt opgeheven, behoudens voor het personeel van de politie en de brandweer.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2205 - Nr. 1. - Verslag, 2205 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2205 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 januari 2014.

^