Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2016
gepubliceerd op 08 juli 2016

Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Ticton » te Terhulpen en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027218
pub.
08/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/23/2016027218/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Ticton » te Terhulpen en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 december 1989, op de artikelen 21 en 22, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984 en op de artikelen 23 en 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende vaststelling van het beheersreglement der bosreservaten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 en bij het decreet van 27 oktober 2001, inzonderheid op artikel 64;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 15 december 2015;

Overwegende dat de kadastrale percelen van het bosreservaat deel uitmaken van het domaniale Zoniënwoud;

Gelet op het ontwerp van bosinrichtingsplan van het Zoniënwoud, dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen tussen 11 februari 2015 en 27 maart 2015 door de gemeenten Terhulpan en Waterloo, en dat het voorwerp heeft uitgemaakt van bezwaren die de beheersmaatregelen aanbevolen binnen de gebieden voorgedragen als bosreservaat niet in twijfel trekken;

Gelet op het gunstig geacht advies van het provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant;

Gelet op het belang om opmerkelijke uitzichten van opstanden met inheemse houtsoorten in stand te houden en er de gaafheid van de bodem en van het milieu te vrijwaren en in het bijzonder om er de veroudering van het bos en de uitdrukking van de natuurlijke dynamiek mogelijk te maken;

Overwegende dat het domaniale Zoniënwoud bij de koninklijke besluiten van 2 december 1959 en 25 november 1971 als landschap beschermd is, en op de lijst van het buitengewoon patrimonium van het Waalse Gewest wordt opgenomen;

Overwegende dat het bosreservaat onder de Natura 2000-omtrek BE 31002 van de « Vallée de l'Argentine et de la Lasnes » valt;

Overwegende dat het bosinrichtingsplan van het Zoniënwoud de seriedoelstelling « integraal biologisch reservaat » aan de gebieden voorgesteld als bosreservaat oplegt;

Overwegende dat, in het kader van de indiening van het erkenningsdossier van het Zoniënwoud bij de UNESCO, een sterk wettelijk statuut dient te worden toegekend aan de seriedoelstelling « integraal biologisch reservaat » in het bosinrichtingsplan van het Zoniënwoud;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bosreservaat « Le Ticton » beslaat de 22 ha 29 a grond die aan het Waalse Gewest toebehoren en kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Veldnaam

Perceel

Oppervlakte (ha)

Terhulpen

Terhulpen

E

Triage de Ticton

9h6 (pie)

8,31

Terhulpen

Terhulpen

E

Triage de Ticton

9v10 (pie)

13,98

22,29


Het bosreservaat staat afgebakend op de in bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Art. 2.De percelen zullen worden beheerd overeenkomstig het bijzonder beheerplan dat als bijlage gaat. De punten in verband met het bosreservaat van het inrichtingsplan van het domaniale Zoniënwoud worden samengevat in het beheerplan.

Dit plan ligt ter inzage bij de houtvesterij van het Departement Natuur en Bossen waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 3.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juni 2016.

De Minister-Predident, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^