Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 mei 2019 van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203970
pub.
03/09/2019
prom.
18/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/18/2019203970/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg sluiten van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg sluiten tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg, inzonderheid op de artikelen 2, § 2, 4, 5, § 2, lid 2, 7, 8, 9, 13, § 1, lid 3, 14;

Gelet op het rapport van 5 juli 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2° van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies A.1378 van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest), gegeven op 27 juli 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juli 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2018;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Gelet op advies 66.317/2 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Union des classes moyennes", gegeven op 18 juli 2018;

Gelet op het advies van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op het advies van vzw Powalco, gegeven op 1 oktober 2018;

Gelet op het advies van de "Union des villes et communes de Wallonie" (Unie van steden en gemeenten van Wallonië), gegeven op 11 september 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg sluiten tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg;2° de Minister : de Minister bevoegd voor Economie;3° de app : de beveiligde mobiele app voor het aanvragen en het administratief beheer van de aanvragen voor compensatievergoedingen, toegankelijk volgens de nadere regels bepaald door de Minister;4° de vergoeding : de compensatievergoeding bepaald in artikel 4 van het decreet;5° de administratie : de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek.

Art. 2.Werkzaamheden belemmeren, in de zin van artikel 2 van het decreet, de activiteit van de bedrijfssite van een onderneming indien wegens deze werkzaamheden : 1° ofwel de toegang voor voetgangers tot de bedrijfssite ernstig is aangetast;2° ofwel de specifieke parkeerplaatsen van de bedrijfssite of de parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de bedrijfssite die doorgaans door het kliënteel worden gebruikt, ontoegankelijk zijn.

Art. 3.§ 1. Te rekenen van de eerste dag van de belemmering wordt de vergoedingsaanvraag via de app ingediend. De onderneming wordt via de app geauthentificeerd. § 2. De vergoedingsaanvraag bevat minstens volgende informatie: 1° een identificatie van de persoon, gemachtigd om de aanvraag in opdracht van de onderneming in te dienen : voornaam, naam, Rijksregisternummer, telefoonnummer, hoedanigheid;2° het ondernemingsnummer wanneer de onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is;3° het adres van de bedrijfssite van de onderneming;4° de gegevens die administratie in staat stellen om de onderneming te contacteren: telefoonnummer en e-mail;5° het rekeningnummer, geopend in België, waarop de vergoeding gestort wordt en de identificatie van de rekeninghouder;6° een verklaring op erewoord dat de toekenning van het maximumbedrag van de vergoeding geen overschrijding inhoudt van de maxima berekend overeenkomstig de samenvoegingsregels van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de app van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun; 7° een verklaring op erewoord dat de activiteit van de onderneming een contact met het kliënteel in de zin van artikel 2 van het decreet vereist;8° een verklaring op erewoord dat de onderneming minder dan tien werknemers telt;9° een verklaring op erewoord van de onderneming dat ze zich niet in één van de situaties van uitsluiting bedoeld in artikel 3 van het decreet bevindt;10° een verklaring op erewoord dat onderneming niet het voorwerp uitmaakt van een bevel tot terugvordering volgend op een beslissing van de Europese Commissie waarbij de steun die zij geïnd heeft ontwettelijk en onverenigbaar is verklaard met de de minimis-verordening bedoeld in artikel 5 van het decreet;11° een van datum- en locatiegegevens voorziene foto van de aankondiging van de werf, gemaakt overeenkomstig artikel 6 van het decreet;12° een identificatie van de ondervonden belemmering krachtens artikel 2 van het decreet en een bewijs dat de belemmering reëel is overeenkomstig artikel 4 van dit besluit. De Minister kan de opsomming van lid 1 verder aanvullen. § 3. De onderneming licht de administratie in over iedere verandering die zich na de indiening van de aanvraag heeft voorgedaan en die van invloed is op de invulling van de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingsaanvraag.

Art. 4.De onderneming stelt de duur en de continuïteit van de belemmering vast door haar aanvraag aan te vullen met van datum- en locatiegegevens voorziene foto's, gemaakt via de app.

De eerste foto bepaalt het begin van de belemmering. Per belemmeringsperiode van vijf opeenvolgende dagen neemt de onderneming minstens drie foto's van de belemmering op verschillende datums. In de eerste periode van vijf opeenvolgende dagen is de eerste dag van belemmering inbegrepen.

Art. 5.Binnen de dertig dagen van de indiening van de aanvraag geeft de administratie, via de app, kennis van haar beslissing tot toekenning of weigering van de vergoeding aan de onderneming.

Er wordt door de administratie een voorschot, overeenstemmend met een vergoeding berekend op grond van twintig belemmeringsdagen, gestort wanneer de beslissing tot toekenning van de vergoeding is medegedeeld.

Het voorschot wordt niet uitbetaald als de onderneming het voorwerp uitmaakt van een bevel tot terugvordering volgend op een beslissing van de Europese Commissie waarbij de steun die zij geïnd heeft ontwettelijk en onverenigbaar is verklaard met de de minimis-verordening bedoeld in artikel 5 van het decreet.

Art. 6.§ 1. De laatste foto van de belemmering, gemaakt volgens de nadere regels van artikel 4, via de app, geldt als laatste datum voor de berekening van het aantal dagen die vergoed worden, en waarop de onderneming overeenkomstig artikel 4 van het decreet aanpraak kan maken. § 2. Er wordt via de app een beslissing betreffende de eindafrekening van de vergoeding naar de onderneming gestuurd. Het bedrag van de eindafrekening stemt overeen met het verschil tussen de totale vergoeding en het voorschot, geïnd als bedoeld in artikel 5, lid 3.

Te rekenen van het versturen van de beslissing betreffende de eindafrekening van de vergoeding, verricht de administratie de betaling van het bedrag van de eindafrekening.

De compensatievergoeding wordt niet uitbetaald als de onderneming het voorwerp uitmaakt van een bevel tot terugvordering volgend op een beslissing van de Europese Commissie waarbij de steun die zij geïnd heeft ontwettelijk en onverenigbaar is verklaard met de de minimis-verordening bedoeld in artikel 5 van het decreet. Als bovendien in gelijk welk stadium van de procedure blijkt dat de onderneming al dan niet moedwillig onjuiste of onvolledige informatie over de door haar over de drie laatste belastingjaren geïnde de minimis-steun heeft verstrekt, wordt de uitbetaling van de vergoeding en van ieder voorschot daarop opgeschort totdat in het licht van iedere beschikbare informatie de verenigbaarheid daarvan met de verordening is nagegaan, onverminderd iedere procedure tot terugvordering van de onwettelijk toegekende steun.

Voor éénzelfde werf kan een onderneming verschillende vergoedingen krijgen voor zover zij aantoont dat een nieuwe belemmeringsperiode van twintig opeenvolgende dagen is ingegaan, met een maximum van zestig belemmeringsdagen per werf, overeenkomstig artikel 4 van het decreet.

Art. 7.Het bedrag bedoeld in artikel 4 van het decreet bedraagt 100 euro.

Art. 8.De administratie is belast met de opdracht bepaald in artikel 5, § 2, lid 1, van het decreet.

Art. 9.De administratie kan iedere vordering instellen om de onverschuldigd aan de onderneming gestorte sommen, in de zin van artikel 9 van het decreet, terug te vorderen.

Als iedere stap die de administratie onderneemt vruchteloos is, wordt de terugvordering in de zin van artikel 9 van het decreet door de terugvorderingsadministratie uitgevoerd.

De terugvorderingsadministratie is de Directie Externe Terugvorderingen van het Departement Inningen en Terugvorderingen van de Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit.

Art. 10.De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 13, § 1, lid 3, van het decreet is de Waalse Overheidsdienst.

Art. 11.Het decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg en dit besluit treden in werking op 1 september 2019.

Art. 12.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET

^