Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 mei 2020
gepubliceerd op 08 mei 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041230
pub.
08/05/2020
prom.
04/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/04/2020041230/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 47, vervangen bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201754 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien sluiten, 47/1 tot 47/3, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201754 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien sluiten, 56, 61, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201754 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien sluiten, 114, gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, 115, 116, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2020 en 28 april 2016, 128, gewijzigd bij de decreten van 31 januari 2013 en 20 februari 2014, 129, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201754 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien sluiten, 149, 149/17, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2018, 153/7 en 154/4, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 4 mei 2020;

Gelet op het verslag van 28 april 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de overlegvergaderingen tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale autoriteiten, in de Nationale Veiligheidsraad die sinds begin maart 2020 bijeenkomt;

Gelet op het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 12/1, 12/2, 29 à 36, 49 tot 65, 93 tot 124, 144 tot 153, 230 tot 234, 235/9 tot 235/12, 243/1 tot 246, 251 en 251/1;

Gelet op de beslissing van 18 maart 2020 waarbij de Regering instemt met de steun aan de sectoren van de gezondheid, de sociale actie en de inschakeling in de maatschappij en het beroepsleven;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle respons op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de crisis de sectoren en de regelingen inzake gezondheid, evenals de daarbij nagestreefde doelstellingen, in gevaar kan brengen;

Overwegende dat de voorziene maatregelen onontbeerlijk zijn om de tewerkstelling in deze sectoren en de instandhouding van de sociale prestaties die uit deze regelingen voortvloeien, te garanderen;

Overwegende dat het voor de inachtneming van het continuïteitsbeginsel van de dienstverlening door de overheid passend is de regels aan te passen voor de organisatie van de openbare diensten belast met de regelingen vallend onder het sociale actiebeleid met respect voor de rechten van de rechthebbenden;

Overwegende dat het passend is de toegekende subsidies vrij te stellen en het respect voor de rechten van de rechthebbenden, bepaald in het kader van de regelingen vallend onder het sociale actiebeleid, te garanderen om de onvermijdelijke gevolgen van de COVID-19-epidemie uit te vlakken en de daaruit mogelijks voortvloeiende buitenkanseffecten uit te sluiten;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit mag het bedrag van de subsidie geenszins hoger zijn dan de daadwekelijk door de begunstigde gedragen kostprijs, voor hetgeen gesubsidieerd wordt. HOOFDSTUK II. - Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsdiensten

Art. 3.In afwijking van artikel 29, eerste lid, 2°, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, hierna "het Wetboek" genoemd, is de erkende dienst, voor de toekenning van het saldo van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020, vrijgesteld van de verplichting om tussen 1 maart en 31 mei 2020 een volume activiteiten gewijd aan groepswerk van minstens negentien uur per week te moeten verantwoorden. HOOFDSTUK III. - Maatregelen betreffende de sociale contactpunten

Art. 4.In afwijking van artikel 61, tweede lid, van het Wetboek is het aantal personen die op straat leven, op veertien vastgesteld voor de bepaling van het bedrag van de subsidie van het jaar 2021 en 2022 en voor de toekenning van het saldo van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020. HOOFDSTUK IV. - Maatregelen betreffende opvangtehuizen, gemeenschapshuizen of nachtasielen

Art. 5.In afwijking van artikel 116 van het Wetboek wordt voor de bepaling van het bedrag van de subsidie van het jaar 2021 en voor de toekenning van het saldo van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020 de bezettingsgraad van een opvangtehuis of een gemeenschapshuis berekend voor het jaar 2020 exclusief de maanden maart tot mei 2020 indien het aldus verkregen resultaat hoger is dan het resultaat dat op basis van alle maanden van het jaar 2020 wordt verkregen. HOOFDSTUK V. - Maatregelen betreffende de diensten voor schuldbemiddeling

Art. 6.In afwijking van artikel 149 van het Wetboek wordt het wisselende deel van de subsidie voor het jaar 2021 betreffende de activiteit van de dienst in 2020 berekend op grond van het aantal elementen vermeld in artikel 149, exclusief de maanden maart, april en mei 2020, gedeeld door drie en vermenigvuldigd met vier indien het aldus verkregen bedrag hoger is dan het op basis van alle maanden van het jaar 2020 verkregen bedrag.

In afwijking van artikel 153, eerste lid, van hetzelfde Wetboek bedraagt het minimumaantal gebeurtenissen per jaar dat door de steungroepen voor de preventie van overmatige schuldenlast wordt uitgevoerd, voor de toekenning van het saldo van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020 drie. HOOFDSTUK VI. - Maatregelen betreffende de diensten en voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld

Art. 7.In afwijking van artikel 235/10 van het Wetboek wordt het volume activiteiten dat in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het bedrag van de subsidie van het jaar 2021 en voor de toekenning van het saldo van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020, met betrekking tot de activiteit van de dienst in 2020, berekend op basis van het aantal voor de opdrachten bestemde uren, exclusief de maanden maart, april en mei 2020, gedeeld door drie en vermenigvuldigd met vier indien het aldus verkregen bedrag groter is dan het bedrag dat op basis van alle maanden van het jaar 2020 is verkregen. HOOFDSTUK VII. - Maatregelen betreffende de Gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen

Art. 8.In afwijking van artikel 245/3 van het Wetboek worden de in artikel 245/1 bedoelde criteria voor de bepaling van de bedragen van de wisselende subsidie van het jaar 2021, met betrekking tot de activiteit van de dienst in 2020, berekend buiten de maanden maart, april en mei 2020. HOOFDSTUK VIII. - Maatregelen betreffende de plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen

Art. 9.In afwijking van artikel 251 van het Wetboek wordt het volume activiteiten dat in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020 berekend op basis van het aantal georganiseerde modules en permanenties, exclusief de maanden maart, april en mei 2020, gedeeld door drie en vermenigvuldigd met vier indien het aldus verkregen bedrag groter is dan het bedrag dat op basis van alle maanden van het jaar 2020 is verkregen.

In afwijking van artikel 251/1 van het Wetboek wordt het volume activiteiten dat in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het bedrag van de subsidie van het jaar 2020 berekend op basis van het aantal criteria vermeld in de projectenoproep, exclusief de maanden maart, april en mei 2020, gedeeld door drie en vermenigvuldigd met vier indien het aldus verkregen bedrag groter is dan het bedrag dat op basis van alle maanden van het jaar 2020 is verkregen. Subsidies die worden toegekend op basis van de begroting van het jaar 2019, waarvan de periode ten minste de maanden maart, april en mei 2020 bestrijkt, worden vrijgesteld op dezelfde wijze als subsidies die worden toegekend op basis van de begroting van het jaar 2020. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 maart 2020.

Art. 11.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 mei 2020.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^