Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 mei 2023
gepubliceerd op 29 augustus 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2026

bron
vlaamse overheid
numac
2023042894
pub.
29/08/2023
prom.
26/05/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MEI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2026


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën type decreet prom. 29/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012091 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011720 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012343 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse Planningscommissie heeft advies gegeven op 11 december 2022 en 12 december 2022. - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 januari 2023. - De Raad van State heeft advies 73.148/VR/3 gegeven op 27 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de planning van het medisch aanbod sluiten over de planning van het medisch aanbod.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 25/01/2022 numac 2021022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel IX sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, het laatst gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, is: 1° 20 voor geneesheer specialist in de heelkunde;2° 19 voor geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde;3° 48 voor geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie;4° 5 voor geneesheer specialist in de neurochirurgie;5° 6 voor geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde;6° 4 voor arts-specialist in de klinische genetica;7° 15 voor geneesheer specialist in de röntgendiagnose;8° 4 voor geneesheer specialist in de radiotherapie-oncologie;9° 22 voor geneesheer specialist in de oftalmologie;10° 12 voor geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie;11° 17 voor geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde;12° 12 voor geneesheer specialist in de urologie;13° 11 voor geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie;14° 20 voor geneesheer specialist in de pediatrie;15° 79 voor de groep van beroepstitels bestaande uit geneesheer specialist in de dermato-venereologie, geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde, geneesheer specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, geneesheer specialist in de stomatologie en geneesheer specialist in de neurologie.

Art. 2.Het maximumaantal kandidaten dat voor het jaar 2026 kan worden toegelaten tot de opleiding tot de volgende bijzondere beroepstitels, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 25/01/2022 numac 2021022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel IX sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002, is: 1° 12 voor tandarts specialist in de orthodontie;2° 5 voor tandarts, specialist in de parodontologie.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 mei 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

^