Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 oktober 2014
gepubliceerd op 12 januari 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, voor wat betreft het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

bron
vlaamse overheid
numac
2014036830
pub.
12/01/2015
prom.
17/10/2014
ELI
eli/besluit/2014/10/17/2014036830/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs sluiten betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, voor wat betreft het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 77, eerste lid;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 51, eerste lid;

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 21, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten;

Gelet op het decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs-V, artikel 57;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142;

Gelet op de Codex hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs sluiten betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op protocol nr. 811 van 4 juli 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 579 van 4 juli 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 62 van 16 mei 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in de Codex hoger onderwijs;

Gelet op advies 56.583/1/V van de Raad van State, gegeven op 15 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte

Artikel 1.In artikel 2, 2°, en artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, wordt het woord "controle-organisme" telkens vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 2.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte sluiten, wordt het woord "controle-organisme" telkens vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 3.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, wordt het woord "controle-organisme" vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 en 24 november 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2 en 4 wordt het woord "controle-organisme" vervangen door het woord "controleorgaan";2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "controleorganisme" vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 5.In artikel 12 en 16 van hetzelfde besluit wordt het woord "controle-organisme" vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 6.In artikel 15, § 1, vijfde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte sluiten, wordt het woord "controleorganisme" vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 7.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 27 oktober 1998, 24 november 1998, 15 februari 2008 en 21 oktober 2011, wordt een hoofdstuk V/1, dat bestaat uit artikel 20/4 tot en met artikel 20/7, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk V/1. - Toekenning van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Art. 20/4.Het personeelslid, vermeld in artikel 1, dat een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, zoals vermeld in hoofdstuk III/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wil opnemen, stuurt zijn aanvraag, samen met een geneeskundig verslag, opgemaakt door de geneesheer-specialist, naar het controleorgaan. In het geneeskundig verslag vermeldt de geneesheer-specialist : 1° de omstandige motivering waarom een volledige hervatting van de opdracht die het personeelslid had voor de afwezigheid wegens ziekte, niet meer mogelijk is;2° een voorstel voor het volume van de nog te verrichten prestaties.

Art. 20/5.De aanvraag voor het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt door de controlearts 1° toegestaan;2° toegestaan maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties;3° geweigerd.

Art. 20/6.Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan de betrokkene.

Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen weigert of als hij de aanvraag toestaat maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties, deelt hij dat onmiddellijk mee aan de betrokkene. De weigering of de aanpassing van het percentage wordt ten aanzien van het personeelslid schriftelijk gemotiveerd.

Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, kan er na een overleg tussen de geneesheer-specialist en de controlearts eventueel een aangepaste aanvraag worden ingediend. De controlearts deelt zijn beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid.

Als de geneesheer-specialist niet akkoord gaat met die laatste beslissing van de controlearts en ze binnen vijf werkdagen geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de geneesheer-specialist beroep aantekenen tegen die beslissing. Ze stellen dan in gezamenlijk overleg een andere arts van het controleorgaan als scheidsrechter aan.

De scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek uit en deelt op het einde van dat onderzoek zijn bindende beslissing mee aan het personeelslid. Hij doet dat met een document dat voor ontvangst wordt ondertekend.

De directeur wordt binnen 24 uur schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing van de controlearts of van de scheidsrechterlijke beslissing.

Art. 20/7.De kosten die verbonden zijn aan de onderzoeken door het controleorgaan zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten die verbonden zijn aan de beroepsprocedures die voortvloeien uit de controleonderzoeken, zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Als het volume van de nog te verrichten prestaties voorgesteld door de scheidsrechter een volume is dat ligt tussen de door de geneesheer-specialist en de controlearts voorgestelde volumes, dan worden de kosten evenredig verdeeld over beide partijen.".

Art. 8.In artikel 20bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte sluiten, wordt het woord "controleorganisme" telkens vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 9.In artikel 20ter, eerste lid, en artikel 20quater, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995, wordt het woord "controle-organisme" vervangen door het woord "controleorgaan".

Art. 10.In artikel 20quinquies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte sluiten, wordt het woord "controleorganisme" vervangen door het woord "controleorgaan". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs sluiten betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs

Art. 11.Aan artikel 3, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs sluiten betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt de volgende zin toegevoegd : "In afwijking daarvan kan het verlof om een mandaat uit te oefenen worden toegekend voor een halftijdse opdracht aan een personeelslid dat het mandaat van directeur uitoefent ter vervanging van een personeelslid dat een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Art. 12.In artikel 8, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de woorden "dertig kalenderdagen" vervangen door de woorden "vier maanden". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 13.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wordt vervangen door wat volgt : " Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding".

Art. 14.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, wordt een hoofdstuk III/1, dat bestaat uit artikel 28/2 tot en met artikel 28/14, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk III/1. - Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Art. 28/2.Dit hoofdstuk is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 1, § 1, als ze minstens voor vijftig percent van een voltijdse opdracht vast benoemd of tot de proeftijd toegelaten zijn.

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die aangesteld zijn in een mandaat.

Art. 28/3.Het personeelslid, vermeld in artikel 28/2, dat om medische redenen zijn ambt niet meer kan uitoefenen voor de omvang van zijn aanstelling en/of benoeming op het moment van de aanvraag, kan gemachtigd worden om onmiddellijk aansluitend op een periode van afwezigheid, als vermeld in artikel 28/4, vanwege een ernstige of langdurige ziekte zijn ambt of ambten met verminderde prestaties uit te oefenen in de vorm van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. Dat verlof kan alleen toegestaan worden aan een personeelslid voor wie een volledige herneming van de opdracht waarvoor hij is aangesteld of benoemd op het moment van de aanvraag, niet meer mogelijk is.

Art. 28/4.§ 1. Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen kan aanvangen na een periode van ten minste dertig dagen ononderbroken afwezigheid door : 1° ziekteverlof;2° terbeschikkingstelling wegens ziekte;3° verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval;4° wederaanpassing met een halve dagtaak. § 2. In afwijking van paragraaf 1 kunnen personeelsleden die op de vooravond van de aanvraag van het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen minstens halftijds werken en daarnaast een dienstonderbreking hebben opgenomen, overstappen naar het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. In dat geval eindigt de dienstonderbreking op het ogenblik dat het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen ingaat.

Art. 28/5.Het personeelslid dat een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen krijgt, neemt zijn ambt of ambten opnieuw op voor het volume dat goedgekeurd is door de arts van het controleorgaan. Het aantal nog te verrichten prestaties bedraagt ten minste 50 % en maximaal 75 % van het aantal prestatie-eenheden die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

Met het volume van de nog te verrichten prestaties wordt de verhouding bedoeld, uitgedrukt in procenten, tussen het aantal nog te verrichten prestatie-eenheden en het aantal prestatie-eenheden die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

In afwijking van het eerste lid neemt een personeelslid dat vast benoemd is in een ambt dat slechts kan toegewezen worden aan één personeelslid of aan twee personeelsleden die elk met een halve opdracht worden belasten dat een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen krijgt, zijn ambt opnieuw voor 50 % op.

De nog te verrichten prestaties worden altijd afgerond naar de hogere eenheid, naargelang het geval, op een volledige lestijd, een volledig lesuur, een volledig uur of op een volledige schijf van 10 % voor een ambt met volledige prestaties voor wat de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding betreft.

Het volume van de nog te verrichten prestaties blijft ongewijzigd gedurende de volledige periode, vermeld in artikel 28/6, tweede lid.

In afwijking van het vorige lid kan het personeelslid, als zijn gezondheidstoestand achteruitgaat, tijdens een lopende periode van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen een nieuw onderzoek aanvragen bij het controleorgaan om het percentage van de werkhervatting te verminderen. In dat geval wordt bij de aanvraag opnieuw een omstandig geneeskundig verslag gevoegd van een geneesheer-specialist, die ook een voorstel voor een aangepast percentage doet. Die aanvraag gebeurt dan voor een periode zoals bepaald in artikel 28/6, tweede lid.

De prestaties, verricht door personeelsleden die belast zijn met een opdracht aan een hogeschool, als vermeld in artikel V.80, 21°, van de Codex Hoger Onderwijs, komen alleen in aanmerking om het volume te bepalen van de nog te verrichten prestaties.

De prestaties, verricht door de personeelsleden van de centra voor basiseducatie, vermeld in artikel 127, § 1, 1° van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs komen alleen in aanmerking om het volume te bepalen van de nog te verrichten prestaties.

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen kan alleen worden genomen voor de opdrachten waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten is.

Art. 28/6.Het personeelslid stuurt zijn aanvraag volgens de bepalingen van artikel 20/4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte naar het controleorgaan.

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt toegekend tot 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin het verlof een aanvang heeft genomen.

Art. 28/7.De aanvraag voor het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt door de controlearts 1° toegestaan;2° toegestaan maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties;3° geweigerd.

Art. 28/8.Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen kan pas aanvangen na de voorafgaande goedkeuring door de controlearts of de arts-scheidsrechter ingeval van een beroepsprocedure.

Art. 28/9.Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen kan meermaals worden verlengd, telkens voor een periode van twaalf maanden. In dat geval moet telkens een nieuwe aanvraag ingediend worden bij het controleorgaan.

Art. 28/10.Aan het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt een einde gesteld in de volgende gevallen : 1° als niet meer voldaan is aan het volume van de werkhervatting, vermeld in artikel 28/5;2° als de duur van de goedgekeurde periode van het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen verstrijkt;3° als de controlearts bij een aanvraag zoals vermeld in artikel 28/5, zesde lid, beslist dat het personeelslid niet meer in aanmerking komt voor langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen;

Art. 28/11.Een dienstonderbreking waarvoor het personeelslid een salaris of wachtgeld ontvangt, maakt geen einde aan het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt geschorst zodra het personeelslid, een dienstonderbreking opneemt waarvoor het personeelslid geen salaris of wachtgeld ontvangt.

Art. 28/12.Een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking maakt geen einde aan het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt eerst genomen op de opdracht waarvoor een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking wordt uitgesproken en waarvoor het personeelslid niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is.

Art. 28/13.Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen wordt niet aangerekend op het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof waarop het personeelslid nog recht heeft.

Art. 28/14.Tijdens het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen heeft het personeelslid recht op een salaris of salaristoelage voor de uitgeoefende prestaties. Voor de niet-verrichte prestaties waarvoor het personeelslid het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt, ontvangt het personeelslid 60 % van zijn salaris of salaristoelage.

Het personeelslid heeft geen recht op salaris of salaristoelage voor opdrachten of delen van opdrachten die het ambt met volledige prestaties overschrijden.". HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van artikel 12.

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 oktober 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^