Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 juli 2018
gepubliceerd op 07 september 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 maart 2006 tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu

bron
vlaamse overheid
numac
2018013405
pub.
07/09/2018
prom.
13/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/13/2018013405/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 30, § 2, artikel 39, 51 en 55;

Gelet op het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2018;

Gelet op advies 63.572/3 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en 12 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : "1° Agentschap Zorg en Gezondheid : het Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap "Zorg en Gezondheid;"; 2° er wordt een punt 1° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt : "1° /0 beheerder : de natuurlijke of rechtspersoon die een publiek toegankelijk gebouw of delen ervan functioneel openstelt voor het publiek;"; 3° er wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "1° /1 bevoegde dienst : de personeelsleden van het Agentschap Zorg en Gezondheid die ervoor bevoegd zijn een gezonde leefstijl te bevorderen en ziektes en aandoeningen die gerelateerd zijn aan het milieu, te voorkomen;"; 4° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : "2° binnenmilieu : de omgeving binnen in woningen en publiek toegankelijke gebouwen die bepaald wordt door chemische, fysische of biotische factoren;"; 5° er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "3° /1 blootstellingswaarde : een niveau van een chemische, fysische of biotische factor waar personen langdurig aan blootgesteld worden;"; 6° er wordt een punt 6° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "6° /1 gebruikers : personen die, niet-werkgerelateerd, verschillende dagen per week gedurende meerdere uren per dag aanwezig zijn of verblijven in een publiek toegankelijk gebouw;"; 7° punt 10° wordt vervangen door wat volgt : "10° interventiewaarde : de meetbare blootstellingswaarde van een chemische, fysische of biotische factor, waarbij een actie vereist is als ze bereikt of overschreden wordt, omdat het blootstellingsniveau een gezondheidsrisico kan inhouden;"; 8° in punt 16° wordt de zinsnede "zoals, en in eerste instantie scholen, kinderdagverblijven, buurtcentra" opgeheven;9° punt 17° wordt vervangen door wat volgt : "17° richtwaarde : de meetbare blootstellingswaarde van een chemische, fysische of biotische factor, die overeenkomt met een kwaliteitsniveau van het binnenmilieu dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd.Voor chemische factoren komt dat kwaliteitsniveau overeen met een blootstellingsniveau dat geen nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt;"; 10° aan punt 18° worden de woorden "of te verminderen" toegevoegd;11° punt 19° wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat volgt : "De Vlaamse Regering kan, op basis van wetenschappelijke gegevens, de bijlage vervolledigen of aanpassen, na het advies te hebben ingewonnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid." .

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 4 worden de woorden "de Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord "burgers" en het woord "over" de zinsnede ", en andere groepen of personen als de medisch milieukundigen bij de Logo's en het Agentschap Zorg en Gezondheid oordelen dat die er baat bij hebben," ingevoegd;2° in paragraaf 3 en 5 worden de woorden "De Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "De bevoegde dienst";3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "de analyse, bedoeld in § 3, of op basis van geobjectiveerde ernstige bedreigingen van het binnenmilieu" vervangen door de zinsnede "ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in paragraaf 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn,";4° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 6.De bevoegde dienst kan op basis van ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in paragraaf 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, een verzoek tot onbewoonbaarverklaring indienen bij de burgemeester van de plaats waar de woning ligt.".

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 6, § 2 en § 4, de woorden "de Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst";2° paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 7, § 1, tweede lid, en § 2, artikel 8, § 1, eerste lid, en artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst".

Art. 6.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 9.De aanvrager, de beheerder en de bewoner ontvangen een rapport met de resultaten van het onderzoek en met gemotiveerde voorstellen van saneringsmaatregelen om de gezondheidsrisico's te beperken of uit te sluiten.".

Art. 7.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 11.Als in een woning een richtwaarde is overschreden of als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, is bereikt, bezorgt de bevoegde dienst de bewoner een rapport met de resultaten van het onderzoek en met gemotiveerde voorstellen van saneringsmaatregelen om de gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen.

De bevoegde dienst kan op basis van ernstige bedreigingen van het binnenmilieu die vastgesteld worden door een analyse als vermeld in artikel 5, § 3, of die op een andere wijze geobjectiveerd worden, als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, bereikt is en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, een verzoek tot onbewoonbaarverklaring indienen bij de burgemeester van de plaats waar de woning ligt.".

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede ", bezorgt de medisch milieukundige bij de Logo's of de Vlaamse Gezondheidsinspectie aan de beheerder een rapport met gemotiveerde aanbevelingen om de gezondheidsrisico's te beperken of uit te sluiten" vervangen door de zinsnede " bezorgt een medisch milieukundige bij de Logo's of de bevoegde dienst aan de beheerder en de aanvrager een rapport met gemotiveerde aanbevelingen om de gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen";2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.Als in een publiek toegankelijk gebouw een ernstige bedreiging van het binnenmilieu wordt vastgesteld door een analyse als vermeld in artikel 5, § 3, als die bedreiging op een andere wijze wordt geobjectiveerd, of als een interventiewaarde als vermeld in de bijlage bij dit besluit, is bereikt en als bronnen in het binnenmilieu de oorzaak zijn, bezorgt de bevoegde dienst aan de beheerder en de aanvrager een rapport. Dat rapport kwalificeert een publiek toegankelijk gebouw als ongeschikt voor verder publiek gebruik of bevat de expliciete opdracht om saneringsmaatregelen uit te voeren binnen de termijn, vermeld in de opdracht, om de objectief vastgestelde gezondheidsrisico's weg te nemen of te verminderen."; 3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "een termijn die" vervangen door de woorden "de termijn die de bevoegde dienst oplegt, en die";4° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "een rapport of opdracht, mee aan de Vlaamse Gezondheidsinspectie binnen vijf werkdagen nadat ze is genomen" vervangen door de zinsnede "het rapport dat hem bezorgd is, vermeld in paragraaf 3, mee aan de bevoegde dienst binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2";5° in paragraaf 5 worden de woorden "de Vlaamse Gezondheidsinspectie" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde dienst".

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "medisch milieukundige bij de Logo's bezorgt" vervangen door de woorden "medisch milieukundigen bij de Logo's bezorgen" en worden de woorden "de Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "De Vlaamse Gezondheidsinspectie" vervangen door de woorden "De bevoegde dienst".

Art. 10.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11.Het ministerieel besluit van 16 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu wordt opgeheven.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^