Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 juli 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking in het kader van de oprichting van een school voor gespecialiseerd basisonderwijs van het type 4 in Sint-Jans-Molenbeek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014773
pub.
03/10/2019
prom.
03/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JULI 2019. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking in het kader van de oprichting van een school voor gespecialiseerd basisonderwijs van het type 4 in Sint-Jans-Molenbeek


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 24, § 2, 13° ;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten tot organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid de artikelen 189, § 5, 1°, d), en 195, § 1;

Overwegende het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs van 4 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juni 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 juni 2019;

Gelet op de "gendertest" van 24 juni 2019, uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleiden van de Franse Gemeenschap;

Overwegende het verzoek van de inrichtende macht van de Nicolas Smelten-inrichting om deze op te splitsen in twee scholen;

Overwegende dat de nieuwe school, Arnaud Fraiteur, enkel plaats zal bieden aan kinderen in het onderwijs van het type 4 en dat de oprichting ervan dus het voorwerp moet uitmaken van een verzoek tot afwijking bij de Regering;

Overwegende dat beide gebouwen reeds bestaan en functioneren als twee afzonderlijke entiteiten, zelfs met een gemeenschappelijke directie;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering staat overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en overeenkomstig de artikelen 189, § 5, 1°, d), en 195, § 1, van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten tot organisatie van het buitengewoon onderwijs, de oprichting toe van een gespecialiseerde school voor basisonderwijs van het type 4, gevestigd in de Kindvriendelijk Huisstraat, 2, te 1080 Brussel.

De toestemming wordt verleend op voorwaarde dat de normen van voornoemd besluit van 3 maart 2004 in acht worden genomen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het gespecialiseerd onderwijs wordt belast met de uitwerking van dit besluit.

Brussel, 3 juli 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van onderwijs, M.-M. SCHYNS

^