Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 september 2010
gepubliceerd op 21 december 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren ter uitvoering van het Protocol nr. 312 - Forfaitaire weddeverhoging op 1 december 2010

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029641
pub.
21/12/2010
prom.
20/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/20/2010029641/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren ter uitvoering van het Protocol nr. 312 - Forfaitaire weddeverhoging op 1 december 2010


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, inzonderheid op de artikelen 31 en 38 tot 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 31 augustus 1998, 7 januari 1999, 28 juni 1999, 23 november 2000, 18 december 2001, 19 december 2002, 13 februari 2003, 17 juli 2003, 18 februari 2004 et 4 februari 2005, 10 juni 2005, 13 oktober 2006, 1 december 2006, 1 februari 2008 en 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 4 februari 2005, 18 februari 2005, 10 juni 2005, 5 september 2008 en 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2003 betreffende het statuut van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, gewijzigd bij het besluit van 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van 17 december 2003 houdende het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van 4 februari 2005 en 12 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 juni 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 juli 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op het protocol nr. 312 van het Sectorcomité XVII, afgesloten op 7 april 2004;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 15 juli 2010, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Artikel 1.De bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt gewijzigd als volgt : 1° in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 4 « Minimum », worden de bedragen van « 12.755,34 », « 13.155,93 », « 13.944,60 » en « 14.770,83 » respectievelijk vervangen door « 12.998,88 », « 13.399,47 », « 14.188,14 » en « 15.014,37 ». 2° in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 3 « Minimum », worden de bedragen van « 13.130,90 », « 13.306,15 », « 13.719,27 » en « 14.132,38 » respectievelijk vervangen door « 13.374,44 », « 13.549,69 », « 13.962,81 » en « 14.375,92 ». 3° in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 2 « Minimum », worden de bedragen van « 14.032,23 », « 14.332,38 », « 14.632,53 » en « 15.233,13 » respectievelijk vervangen door « 14.275,77 », « 14.575,92 », « 14.876,07 » en « 15.476,67 ». 4° in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 2+ « Minimum », worden de bedragen van « 15.503,50 », « 16.104,40 », « 16.717,81 » en « 17.331,23 » respectievelijk vervangen door « 15.747,04 », « 16.347,94 », « 16.961,35 » en « 17.574,77 ». 5° in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 1 « Minimum », worden de bedragen van « 21.092,74 », « 22.507,34 », « 24.159,80 » en « 25.799,74 » respectievelijk vervangen door « 21.336,28 », « 22.750,88 », « 24.403,34 » en « 26.043,28 ». 6° in de vermeldingen van de bevorderingsschalen van de schalen van niveau 1 « Minimum », worden de bedragen van « 28.804,21 », « 30.469,18 », « 36.640,87 », « 37.892,73 », « 39.620,30 », « 47.118,95 », « 49.635,20 » en « 52.151,44 » respectievelijk vervangen door « 29.047,75 », « 30.712,72 », « 36.884,41 », « 38.136,27 », « 39.863,84 », « 47.362,49 », « 49878,74 » en « 52394,98 ».

Art. 2.De vermeldingen in bijlage V van hetzelfde besluit worden vervangen door de vermeldingen in bijlage I van dit besluit.

Art. 3.In bijlage VI van hetzelfde besluit worden in de vermeldingen van de schalen « Minimum », de bedragen van « 16.359,81 », « 15.783,94 », « 15.759,81 », « 15.183,94 », « 15.183,94 », « 15.330,91 », « 16.711,23 », « 22.695,13 » en « 16.711,23 » respectievelijk vervangen door « 16.603,35 », « 16.027,48 », « 16.003,35 », « 15.427,48 », « 15.427,48 », « 15.574,45 », « 16.954,77 », « 22.938,67 » en « 16.954,77 » HOOFDSTUK II. - Bepaling tot wijziging van het besluit van de Regering van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

Art. 4.Artikel 34 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 2+ en van de schalen van niveau 1 « Minimum », worden de bedragen van « 16.683,06 », « 17.359,06 », « 18.139,15 », « 18.739,24 », « 23.668,45 », « 25.259,87 », « 27.118,89 », « 28.963,83 », « 42.568,44 » en « 43.503,57 » respectievelijk vervangen door « 16.926,60 », « 17.602,60 », « 18.382,69 », « 18.982,78 », « 23.911,99 », « 25.503,41 », « 27.362,43 », « 29.207,37 », « 42.811,98 » en « 43.747,11 ». 2° in het tweede lid, in de vermeldingen van de schalen van de ambtenaren-generaal, worden de bedragen van « 40.887,08 », « 61.087,08 », « 50.987,08 » en « 71.187,08 » respectievelijk vervangen door « 41.130,62 », « 61.330,62 », « 51.230,62 » en « 71.430,62 ». HOOFDSTUK III. - Bepaling tot wijziging van het besluit van de Regering van 3 juli 2003 betreffende het statuut van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

Art. 5.In § 1, tweede lid van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende het statuut van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, wordt het bedrag van « 365,31 euro » vervangen door « 608,85 euro ». HOOFDSTUK IV. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2003 houdende het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap

Art. 6.Artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.De schaal van elke graad wordt vastgesteld in functie van de rang en volgens de hierna bepaalde nadere regels : Rang A 1° Attaché : 21.332,95 - 3 jaarlijkse verhogingen van 691,13 - 11 tweejaarlijkse verhogingen van 1.293,08 2° Assistent : 26.237,77 - 3 jaarlijkse verhogingen van 624,26 - 10 tweejaarlijkse verhogingen van 1.092,43 3° Eerste assistent : 29.358,99 - 3 jaarlijkse verhogingen van 624,26 - 9 tweejaarlijkse verhogingen van 1.092,43 Rang B Werkleider : 30.206,10 - 11 tweejaarlijkse verhogingen van 1.293,08 Rang C Geaggregeerde werkleider : 30.696,55 - 14 tweejaarlijkse verhogingen van 1.337,72 »

Art. 7.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.De schaal van elk leidend ambt wordt vastgesteld in functie van de hoedanigheid : Directeur : 40.431,78 - 6 driejaarlijkse verhogingen van 3.344,15 Wetenschappelijk directeur : 34.561,55 - 8 driejaarlijkse verhogingen van 2.452,35 »

Art. 8.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 26.De ambtenaren die vóór 1 oktober 1982 aangewezen of benoemd werden, en die in dienst getreden zijn vóór deze datum, blijven de volgende weddeschalen genieten : Attaché : 23.324,58 - 3 jaarlijkse verhogingen van 624,26 - 8 tweejaarlijkse verhogingen van 958,70 Assistent : 26.237,77 - 3 jaarlijkse verhogingen van 624,26 - 8 tweejaarlijkse verhogingen van 1.092,43 » HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2010.

Art. 10.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2010.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Bijlage I Overgangsweddeschalen aan 100 %

1. Schaal 14/1

Minimum :

31.146,04

Trappen :

14 (2) x 1.357,77

2. Schaal 12/1

Minimum :

26.620,36

Trappen :

3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

3. Schaal 11/3

Minimum :

23.452,33

Trappen :

3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

4. Schaal 29/5

Minimum :

22.883,98

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

5. Schaal 29/4

Minimum :

21.794,72

Trappen :

3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

6. Schaal 29/3

Minimum :

22.637,29

Trappen :

1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

7. Schaal 29/2

Minimum :

21.976,18

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,46

1 (2) x 363,07

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

8. Schaal 29/1

Minimum :

21.522,28

Trappen :

1 (1) x 317,71

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

9. Schaal 28/9

Minimum :

19.025,69

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

10. Schaal 28/8

Minimum :

19.661,19

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

11. Schaal 28/7

Minimum :

19.131,72

Trappen :

3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

12. Schaal 28/5

Minimum :

21.022,98

Trappen :

1 (1) x 317,62

2 (1) x 544,71

12 (2) x 590,11

13. Schaal 28/4

Minimum :

20.796,03

Trappen :

1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,74

10 (2) x 544,74

2 (2) x 544,69

14. Schaal 28/3

Minimum :

20.523,59

Trappen :

3 (1) x 317,68

12 (2) x 544,74

15. Schaal 28/2

Minimum :

19.479,64

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

16. Schaal 28/1

Minimum :

18.753,33

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50


17. Schaal 27/3

Minimum :

18.647,42

Trappen :

3 (1) x 317,68

1 (2) x 544,66

11 (2) x 544,74

18. Schaal 27/2

Minimum :

17.391,63

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

19. Schaal 26/8

Minimum :

16.166,07

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

20. Schaal 26/7

Minimum :

17.391,63

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

21. Schaal 26/4

Minimum :

16.256,82

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

22. Schaal 25/6

Minimum :

21.794,72

Trappen :

3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

23. Schaal 25/3

Minimum :

22.883,98

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

24. Schaal 25/2

Minimum :

21.976,18

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

25. Schaal 25/1

Minimum :

20.972,99

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

26. Schaal 24/8

Minimum :

19.131,72

Trappen :

3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

27. Schaal 24/C

Minimum :

19.706,58

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

28. Schaal 24/3

Minimum :

19.479,64

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

29. Schaal 24/2

Minimum :

19.025,69

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

30. Schaal 24/1

Minimum :

18.753,33

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

31. Schaal 23/2

Minimum :

17.981,74

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

32. Schaal 23/1

Minimum :

17.391,63

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

33. Schaal 22/4

Minimum :

16.256,82

Trappen :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

34. Schaal 35/2

Minimum :

19.424,39

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

35. Schaal 35/1

Minimum :

16.407,22

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

36. Schaal 34/5

Minimum :

17.387,80

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

37. Schaal 34/4

Minimum :

16.754,19

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

38. Schaal 34/C

Minimum :

16.482,61

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

9 (2) x 362,04

39. Schaal 34/3

Minimum :

16.120,57

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

40. Schaal 34/2

Minimum :

15.486,97

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

41. Schaal 34/1

Minimum :

14.853,39

Trappen :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

42. Schaal 44/3

Minimum :

14.786,31

Trappen :

3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

43. Schaal 44/1

Minimum :

14.484,61

Trappen :

3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

44. Schaal 43/5

Minimum :

13.654,90

Trappen :

3 (1) x 164,65

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92


Gezien om te worden gevoegd als bijlage I bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren ter uitvoering van het Protocol nr. 312 - Forfaitaire weddeverhoging op 1 december 2010.

De Minister van Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^