Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 augustus 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010 tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029567
pub.
14/10/2010
prom.
30/08/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » sluiten tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 8, 7° en artikel 14, 4e lid;

Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten sluiten tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » sluiten tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège », Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 7°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » sluiten tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » wordt vervangen door de woorden : « 7° De heer Maurice Olivier, vertegenwoordiger van de Beheersraad van de Management School bedoeld bij artikel 4, § 7, van de voornoemde wet van 28 april 1953. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2010.

Brussel, 30 augustus 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Hoger onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^