Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019
gepubliceerd op 08 april 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019011380
pub.
08/04/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3° ;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 4;

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, artikel 72;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, artikel 26;

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, artikelen 7, § 1, zevende lid, 10, § 1, zevende lid, 12, zesde lid, en 24, tweede lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en delegatie van bevoegdheid inzake de procedures voor de rechtbanken en tot regeling van de ondertekening der akten van het Verenigd College;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van Iriscare, gegeven op 14 februari 2019;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en het Beleid inzake Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt vervangen als volgt : "Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare".

Art. 2.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "leidend ambtenaar" en de woorden "is er eveneens toegemachtigd".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "de adjunct leidend ambtenaar" en de woorden "die gezamenlijk optreden";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "de adjunct-leidend ambtenaar" en de woorden "ontvangen eveneens".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "leidend ambtenaar" en de woorden "informeert minimaal".

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "de leidend ambtenaar" en de woorden "verklaart voor eensluidend".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" worden ingevoegd tussen de woorden "de leidend ambtenaar" en de woorden "is ertoe gemachtigd";2° er wordt een tweede lid ingevoegd, luidende als volgt : "De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd te ondertekenen : 1° het "goed voor afdruk" voor het Belgisch Staatsblad, voor wat de publicatie van de teksten betreft die tot de bevoegdheid van Iriscare behoren; 2° de bij Iriscare aangeboden aangetekende stukken die gericht zijn aan de Leden van het Verenigd College."

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "leidend ambtenaar" en de woorden "is ertoe gemachtigd".

Art. 8.Er wordt een artikel 8bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 8bis.De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd de adviesaanvragen voor de Inspectie van Financiën te ondertekenen."

Art. 9.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art. 10 § 1. De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College is ertoe gemachtigd om namens de Ministers te ondertekenen : 1° de verlengingen van de voorlopige erkenning van de inrichtingen en diensten, bedoeld in artikel 72 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en in artikel 26 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, of van de voorlopige werkingsvergunning van de centra voor algemeen welzijnswerk, voor wat betreft, in voorkomend geval, de opdracht van sociale opvang, bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, die tot de bevoegdheid van de Ministers behoren;2° de door de ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;3° de door de medisch-sociale inrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;4° de door derden georganiseerde vormingen, voor de personeelsleden van de onder 3° bedoelde inrichtingen;5° de bekendmaking aan de aanvragers van gedetailleerde gegevens betreffende de berekeningsnormen van de in artikel 24, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen bedoelde subsidies;6° de hypothecaire mandaten, verleend aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie door de inrichtingen, centra en diensten, bedoeld bij de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, in het kader van de leningen die zij waarborgt. § 2. De leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde is ertoe gemachtigd te ondertekenen, in naam van de Ministers, binnen de perken van de bevoegdheden van Iriscare : 1° de ontvangstberichten van de aanvragen bedoeld in de artikelen 7, § 1, derde lid, 10, § 1, derde lid, en 12, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen;2° de verlengingen van de voorlopige werkingsvergunning van de diensten voor thuiszorg, de centra voor algemeen welzijnswerk, voor wat betreft, in voorkomend geval, de opdracht van planning, de centra en diensten voor personen met een handicap en de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, bedoeld in, respectievelijk, artikel 8 van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, en artikel 13, tweede lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, die tot de bevoegdheid van de Ministers behoren;3° de door de gezondheidsinrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;4° de door de medisch-sociale inrichtingen voor hun personeelsleden georganiseerde vormingen;5° de door derden georganiseerde vormingen, voor de personeelsleden van de onder 4° bedoelde inrichtingen;6° de bekendmaking aan de aanvragers van gedetailleerde gegevens betreffende de programmatie bedoeld in artikel 5, derde lid, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen.

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "leidend ambtenaar" en de woorden "is ertoe gemachtigd".

Art. 11.Er wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 11bis.Binnen de perken opgelegd door artikel 6, § 1, VI., vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, wordt het de leidend ambtenaar van Iriscare, of zijn afgevaardigde, toegelaten om, in naam van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, aan wie het Verenigd College zijn bevoegdheid delegeert, en volgens de door hen gegeven instructies, de beslissing te ondertekenen tot bepaling van de prijs die wordt gevraagd aan de bewoners in de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de rusthuizen, de centra voor dagopvang, de centra voor nachtopvang en de centra voor kortverblijf voor bejaarde personen."

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "De leidend ambtenaar is ertoe gemachtigd" vervangen door de woorden "De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College en de leidend ambtenaar van Iriscare of zijn afgevaardigde zijn ertoe gemachtigd".

Art. 13.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "van de leidend ambtenaar" en de woorden "zullen de door dit besluit toegekende bevoegdheden";2° In het tweede lid worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "van de adjunct-leidend ambtenaar" en de woorden "worden zij uitgeoefend".

Art. 14.In artikel 13bis van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Diensten van het Verenigd College" ingevoegd tussen de woorden "de Leidend Ambtenaar" en de woorden "kan de hem verleende bevoegdheden".

Art. 15.Dit besluit heft het ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen op.

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 17.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en het Beleid inzake Bijstand aan Personen worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor het Verenigd College : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën en de Begroting, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, P. SMET

^