Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 juli 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Helihaven-Antwerpen" op het grondgebied van de Gemeente Brussel-Stad

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022021181
pub.
27/09/2022
prom.
07/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JULI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Helihaven-Antwerpen" op het grondgebied van de Gemeente Brussel-Stad


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 1 en 258 tot 274 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het voorkooprecht sluiten houdende het voorkooprecht zoals gewijzigd door het besluit van 4 juli 2019 ;

Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2022 pub. 06/07/2022 numac 2022021040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 37 500 000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten sluiten tot goedkeuring van het programma voor stedelijke herwaardering van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" (reeks 11 van 2022 tot 2026) en tot toekenning aan de gemeente Brussel-Stad een subsidie voor de uitvoering van dat programma;

Overwegende dat het krachtens artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening mogelijk is een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden, instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de aan het voorkooprecht onderhevige perimeter op eigen initiatief kan worden bepaald of op aanvraag van een van de voorkooprechthebbende overheden bedoeld in artikel 262 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);

Overwegende dat met toepassing van de artikelen 259, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° en 9° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), het voorkooprecht door algemene nut gemotiveerd is met het oog op: 1° het creëren van openbare voorzieningen die met de competenties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeentes of het OCMW overeenkomen;2° de strijd tegen braakliggende en ongezonde woningen aangaan;4° het creëren van sociale woningen en woningen voor gemiddelde inkomens;5° de verwezenlijking toelaten van het maatschappelijk doel en van de opdrachten van de instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;6° de herwaardering bevorderen van de linten voor handelskernen, zoals gedefinieerd door en met toepassing van artikel 22 van de voorschriften van het Gewestelijk Bestemmingsplan vastgesteld op 3 mei 2001 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;7° de renovatie of de herbestemming van de niet-uitgebate bedrijfsruimten in overeenkomst met het artikel 251, 1° ;9° de bevordering van de implementering of van de uitvoering van de programma's van stedelijke herwaardering, ingevoerd door de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Overwegende dat het programma voor stedelijke herwaardering van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" bestaat uit een door de gemeenteraad van Brussel-Stad in de zitting van 21 februari 2022 goedgekeurde stedenbouwkundige, socio-economische en milieustudie van de in aanmerking komende perimeter met als doel om, uitgaande van de bestaande feitelijke en rechtstoestand, de in het kader van de stedelijke herwaardering te halen doelstellingen en prioriteiten te omschrijven;

Overwegende dat die studie o.m. de volgende kenmerken aan het licht bracht voor de perimeter van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen": - de aanwezigheid van leegstaande of onbewoonbare of verwaarloosde panden/ terreinen; - een algemene verloedering van de bebouwde omgeving in de wijk, met name in het noordelijk deel van de perimeter; - een tekort aan woningen die toegankelijk zijn voor een achtergesteld publiek, met name voor een publiek dat sterk aanwezig is in de wijk (migranten, daklozen) evenals een tekort aan grote woningen die grote gezinnen kunnen huisvesten en die voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot sociale huisvesting; - een gebrek aan voorzieningen om de bevolkingsgroei te begeleiden, met name instellingen voor kinderopvang, voorzieningen inzake kleuterscholen en lagere scholen, jeugdvoorzieningen die voorzien in de behoeften van een zeer jonge bevolking, sportvoorzieningen; - een gebrek aan veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers die deel uitmaken van een ononderbroken netwerk; - inzake openbare ruimte in het noorden een gebrek aan geschikte openbare ruimte en in het zuiden een weinig kwalitatief aanbod m.b.t. ruimtelijke ordening en sociale samenhang; - een gebrek aan groene ruimte in het noorden van de perimeter met weinig beplante ruimte en sterk gemineraliseerde gebieden en groenzones die niet erg gebruiksvriendelijk zijn in het zuiden van de perimeter.

Overwegende dat uit de diagnose van de wijk de noodzaak blijkt tot een overheidsinterventie met het oog op de stedelijke herwaardering om, o.m.: - de kwaliteit van de bebouwde omgeving te verbeteren en ongezonde huisvesting en leegstand tegen te gaan; - nieuwe woningen te creëren die aan de behoeften van de wijk zijn aangepast; - wijkvoorzieningen te creëren die voor iedereen toegankelijk zijn; - gebruiksvriendelijke openbare ruimten te creëren die de actieve vervoerwijzen veilig maken; - nieuwe groene ruimten te creëren en de kwaliteit van de bestaande groene ruimten te verbeteren.

Overwegende dat de perimeter die voor het voorkooprecht wordt voorgesteld, de eigendommen groepeert die potentieel een antwoord kunnen bieden op de problematieken en op de hierboven vermelde belangrijkste uitdagingen om zo de levensomstandigheden van de bewoners van de wijk te verbeteren.

Overwegende dat de studie licht werp op een aantal doelstellingen van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" voor de omschreven perimeter, namelijk: - De prioritaire opdrachten of reserveactiviteiten die zijn opgenomen in het programma van het basisdossier; - De begeleiding van lopende of toekomstige herdefiniëringsoperaties van het regionale stadsvernieuwingsbeleid, zoals het stadsbeleid.

Overwegende dat in het basisprogramma van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" operaties voorkomen die voorzien in de creatie van plaatselijke openbare voorzieningen bestemd voor de buurtbewoners, meer bepaald de operaties voor de bouw van een crèche (operatie 1.1.A) en van een wijkcentrum (operatie 1.2.B) evenals de reserveoperatie 1;

Overwegende dat hetzelfde programma operaties voorziet in de bouw van woningen in sociale of gesubsidieerde huisvesting of woningen voor een kwetsbaar publiek meer bepaald de operaties 1.1.A, 3.1.A, 3.1.B en de reserveoperaties 1, 2 en 3;

Overwegende dat het programma eveneens de vernieuwing en de heraanleg van de openbare ruimte omvat door de operaties 1.2.A, 1.2.C, 2.1, 3.2 en de reserveoperaties 4,5 en 6;

Overwegende dat de gemeente Brussel-Stad ervoor heeft gekozen een deel van de perimeter van het duurzame wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" als voorkoopperimeter te voorzien om beter in overeenstemming te zijn met de intenties van haar programma;

Overwegende dat de mogelijkheid om grondbeheer te verwerven over de al dan niet gebouwde vastgoederen van de huidige voorkoopperimeter de mogelijkheid zou bieden de uitvoering van het programma van het duurzame wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" te begeleiden via de realisatie van gronddoelstellingen van de stedelijke herwaardering;

Overwegende dat het beroep op het voorkooprecht de mogelijkheden kan doen toenemen: - om goederen te verwerven op een deel van de perimeter van het duurzame wijkcontract "Helihaven-Antwerpen", op het grondgebied van de gemeente Brussel-Stad; - om de gronddoelstellingen van de "duurzame wijkcontracten" te halen en om de nodige tools en middelen voor de uitvoering van het programma ter beschikking te kunnen stellen; - om te interveniëren m.b.t. de belangen die bleken in de studie voor het DWC "Helihaven-Antwerpen"; - om te reageren binnen de reglementaire uitvoeringstermijnen van het DWC; - om het renovatie- en herstructureringsproces van de wijk te versnellen; - om over te gaan tot interventies ten voordele van de wijk om de kwaliteit van de beschikbare woningen en infrastructuren te verbeteren en om de gronden bestemd als groene openbare ruimte uit te breiden.

Overwegende dat de goederen waar mogelijks groene openbare ruimten, voorzieningen van openbaar nut, handelszaken en sociale woningen kunnen komen, zoals bedoeld in artikel 259, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° en 9° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, of die de aanwezigheid van verlaten of onbewoonbare gebouwen of terreinen kunnen tegengaan, zoals bedoeld in artikel 259, 2°, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, de goederen zijn op onder meer volgende adressen: - deel van het huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, Sluismeester Coggestraat, de Masuistraat, (d.w.z. blok nr. 1 op de bijgevoegde kaart); - huizenblok tussen de Groendreef, de Regattastraat, de Antwerpsesteenweg en de Roeiersstraat (d.w.z. blok nr. 2 op bijgevoegde kaart); - deel van het huizenblok tussen de Masuistraat, de Destouvellesstraat, de Koninginnelaan en de Gaucheretstraat, (d.w.z. blok nr. 3 op de bijgevoegde kaart); - huizenblok tussen de Groendreef, de Roeiersstraat, de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat en de Arbeidsstraat (d.w.z. blok nr. 4 op de bijgevoegde kaart); - deel van het huizenblok dat de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat, de Destouvellesstraat, de Jollystraat, de Helihavenlaan omvat (d.w.z. blok nr. 5 op de bijgevoegde kaart); - huizenblok tussen de Groendreef, de Arbeidsstraat en de Masuistraat (d.w.z. blok nr. 6 op de bijgevoegde kaart); - deel van het huizenblok dat de Groendreef, de Masuistraat, de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan omvat (d.w.z. blok nr. 7 op de bijgevoegde kaart); - huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Helihavenlaan, de Albert II-laan en de Gilbertstraat (d.w.z. blok nr. 8 op de bijgevoegde kaart); - huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Rogierstraat, de Albert II-laan en de Willem de Molstraat (d.w.z. blok nr. 10 op de bijgevoegde kaart).

Overwegende dat moet worden opgemerkt dat bepaalde goederen en percelen aan meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden - het is dan ook van strategisch belang dat deze goederen verworven kunnen worden in de context van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen"; dat deze percelen ook vlot tegemoet kunnen komen aan de doelstellingen, de opdrachten en het maatschappelijke doel van de instellingen van openbaar nut en vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de stedelijke herwaardering als doel heeft om een stedelijke perimeter volledig of ten dele te herstructureren om zijn stedelijke, economische, maatschappelijke en milieugebonden stadsfuncties te ontwikkelen of te bevorderen, desgevallend door de opwaardering van zijn architecturale en culturele kenmerken, binnen de duurzame ontwikkeling;

Dat de stedelijke herwaardering een opdracht is van openbare dienstverlening;

Dat zij wordt uitgevoerd door middel van herwaarderingsprogramma's en -operaties, waaronder de duurzame wijkcontracten;

Overwegende derhalve dat de gemeente alle middelen en instrumenten behoort in te zetten die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van dit programma;

Overwegende dat de gemeente Brussel-Stad handelend voor zichzelf of voor haar OCMW de voorkopende instantie is die het best geplaatst is om onroerend goed te verwerven op haar eigen grondgebied met het oog op deze stedelijke herwaardering doorheen vastgoedoperatie die strekken tot de creatie van openbare voorzieningen, handelszaken, met sociale woningen gelijkgestelde woningen of transitwoningen, of begroende openbare ruimten;

Dat in bijkomende orde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, handelend voor zichzelf of voor een gewestelijke instelling van openbaar nut die ervan afhangt, dezelfde soort operaties zou kunnen uitvoeren, rekening houdend met zijn middelen en opdrachten;

Dat in zeer bijkomende orde de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB/Citydev) dezelfde soort operaties zou kunnen uitvoeren, rekening houdend met zijn middelen en opdrachten;

Dat in nog meer bijkomende orde de Brusselse Huisvestingsmaatschappij (BGHM) dezelfde soort operaties zou kunnen uitvoeren, rekening houdend met zijn middelen en opdrachten;

Dat in nog meer bijkomende orde het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dezelfde soort operaties zou kunnen uitvoeren, rekening houdend met zijn middelen en opdrachten;

Dat in nog veel meer bijkomende orde Leefmilieu Brussel operaties zou kunnen uitvoeren die verband houden met de aanleg van parken of groene ruimten;

Dat in nog veel meer bijkomende orde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI) dezelfde soort operaties zou kunnen uitvoeren, rekening houdend met zijn middelen en opdrachten;

Overwegende dat de perimeter aansluit bij de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) zoals bepaald bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2019;

Overwegende dat het opportuun zou zijn om gebruik te maken van deze dynamiek om andere infrastructuren, andere openbare ruimtes en groene ruimtes en andere woningen te voorzien in de perimeter van het duurzaam wijkcontract "Helihaven-Antwerpen";

Overwegende dat andere aankopen herverkavelingen mogelijk kunnen maken met het oog op de ontwikkeling van gemengde woonprojecten, voorzieningen en economische activiteiten;

Overwegende dat dit gedeeltelijk zou aansluiten bij de opdracht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) belast met sociale huisvesting;

Dat het voorkooprecht van de percelen van de vooropgestelde perimeter het bouw- en renovatieproces in de wijk zou versnellen ten gunste van de sociale huisvesting zou bewerkstelligen;

Overwegende dat volgens de bepalingen van de art. 27 § 1 van de ordonnantie van 6 oktober 2016, de uitvoering van de duurzame wijkcontracten vijftig maanden duurt en dat binnen die termijn, de gemeente in bezit moet treden van de goederen, de overheidsopdrachten voor de diensten en de werken moet organiseren en toekennen alsmede de procedures voor de terbeschikkingstelling;

Overwegende dat de duur van de uitvoeringsfase van de projecten in verband met het duurzaam wijkcontract " Helihaven-Antwerpen" op 1 juli 2022 aanvangt;

Overwegende dat het de bedoeling is om de uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor de wijk "Helihaven-Antwerpen" mogelijk te maken;

Overwegende de termijn van 7 jaar vastgelegd in artikel 261 van het BWRO;

Op voorstel van de Minister-President bevoegd voor Stadsvernieuwing ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aan voorkoop onderhevige perimeter op het grondgebied van de gemeente Brussel-Stad, omvat de volgende percelen, die gekadastreerd zijn of het zijn geweest: 13e afdeling (21813), sectie D - huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Rogierstraat, de Albert II-laan en de Willem de Molstraat (d.w.z. blok nr. 10 op de kaart) 508T 530B 531A - huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Helihavenlaan, de Albert II-laan en de Gilbertstraat (d.w.z. blok nr. 8 op de kaart) 521B3 - deel van het huizenblok dat de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat, de Destouvellesstraat, de Jollystraat, de Helihavenlaan omvat (d.w.z. blok nr. 5 op de kaart) 521C3 521E3 521L2 521V2 522C6 522F6 522G6 522H5 522L6 523B16 523B20 523F20 523G18 523K18 523L19 523M18 523M19 523N18 523P16 523R17 523R18 523S17 523T16 523T17 523T19 - deel van het huizenblok tussen de Masuistraat, de Destouvellesstraat, de Koninginnelaan en de Gaucheretstraat, (d.w.z. blok nr. 3 op de kaart) 523C19 - deel van het huizenblok dat de Groendreef, de Masuistraat, de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan omvat (d.w.z. blok nr. 7 op de kaart) 432F15 432N15 432E13 432T15 432K4 432T12 432S11 432D14 432V14 432H14 432C7 432E15 432X13 432Y14 432V13 432Y6 432Y13 432F14 432G15 432M14 432P4 433T6 432T13 432S7 432H15 432B14 433T5 433N6 - deel van het huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, Sluismeester Coggestraat, de Masuistraat, (d.w.z. blok nr. 1 op de kaart) 523W18 523G17 523T15 523E17 524E17 523R16 523D18 524X18 524Y17 523X19 523L14 523P9 23X18 523B19 523N16 523L8 524H19 524A20 524B17 523D19 524X14 523W17 524R13 523G20 524L15 523C16 524B18 523V8 524Z19 524S18 523Y17 524T18 523X17 523A20 523P19 523D20 524M19 523R13 523E16 523W19 523Z19 523S18 523V19 524G18 523L20 523M14 523H20 524K19 523Z18 523B15 523D16 523R15 523R11 524V19 523B18 524F15 523A19 523E15 523V15 523P18 523H18 523T18 523P11 523C17 524H17 523K20 523Y15 524C18 523V17 524G15 524Y15 523Y19 524M16 524H15 524K15 523D3 524G19 523M20 524W18 524F18 524E15 523S3 523A18 523D17 14e afdeling (21814), sectie P - deel van het huizenblok dat de Groendreef, de Masuistraat, de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan omvat (d.w.z. blok nr. 7 op de kaart) 255R3 437D4 442A 437B4 433M5 437A4 255C2 433E6 - huizenblok tussen de Groendreef, de Arbeidsstraat en de Masuistraat (d.w.z. blok nr. 6 op de kaart) 432P18 432T16 433C5 432V18 432T18 432R16 433F6 432E16 432D14 432V17 432C13 432P16 432Z13 432D15 432Y17 432G16 432N18 432B17 432X12 432L18 433Y5 432M18 432L8 433A5 433A6 432K17 432T15 432E15 432G9 432F16 432F14 432S16 433C6 432W17 433P5 432H16 432F15 - huizenblok tussen de Groendreef, de Roeiersstraat, de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat en de Arbeidsstraat (d.w.z. blok nr. 4 op de kaart) 431E14 431C15 431Z15 431H14 432X17 431A14 432W14 432X14 431G14 431E11 432Z17 431V15 431L13 431W14 432S18 432T17 431C11 431F11 431B16 431H13 431B11 431A16 431V14 431S15 431D11 431B13 431B15 431D15 432V14 432R18 - huizenblok tussen de Groendreef, de Regattastraat, de Antwerpsesteenweg en de Roeiersstraat (d.w.z. blok nr. 2 op de kaart) 431M10 431A15 430E17 431M14 431L11 430Y22 431S9 430M24 430H25 431Z13 431W12 430V19 431T15 431F14 431T12 431B9 430X22 431F13 430D17 431R11 431L15 430F17 431C14 431K14 431X13 431T14 431N7 431B14 431N11 430Y16 431R9 431G15 430G25 431L12 431Y13 431M12 431R15 431Y14 431F15 431V12 430K17 431N15 431M11 431V11 431P15 431Y11 430Z21 431X15 431T9 431V13 431W13 431C9 431S11 Het plan houdende vaststelling van deze perimeter wordt bij het besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde percelen krijgen het statuut van aan het voorkooprecht onderhevige perimeter op het grondgebied van de gemeente Brussel-Stad voor een duur van 7 jaar.

Art. 3.De voorkooprechthebbende overheden die in dit verband in orde van prioriteit aangeduid worden, zijn: - de gemeente Brussel-Stad, handelend voor zichzelf of voor haar OCMW; - het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, handelend voor eigen rekening of voor een gewestelijke instelling van openbaar nut die van het Gewest afhangt; - de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB/Citydev); - de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM); - het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Brussel Leefmilieu, - De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI).

Art. 4.Onderhavig besluit wordt van kracht op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Minister-President bevoegd voor Stadsvernieuwing wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juli 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, R. VERVOORT

Bijlage: Voorkoopperimeter DWC Helihaven-Antwerpen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^