Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042472
pub.
01/07/2021
prom.
24/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/24/2021042472/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende de bedrijfsvervoerplannen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, 1ste alinea, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.3.3, 2.3.23, 2.3.24 zoals gewijzigd door de ordonnantie van 3 mei 2018 ter wijziging van de benaming van het Brussels instituut voor Milieubeheer, 2.4.5 zoals gewijzigd door de ordonnantie van 18 december 2020 ter wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/844 en 2.4.7;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 01/04/2021;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 29/03/2021;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, gegeven op 26/04/2021 ;

Gelet op de Gelijke kansentest zoals beoogd in artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 18/02/2021;

Gelet op advies nr. 69.389/4 van de Raad van State, gegeven op 07/06/2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu en van de Minister van Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende de bedrijfsvervoerplannen, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/10/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 juni 2017 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende bedrijfsvervoerplannen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 tot wijziging van enerzijds het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen en anderzijds het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende de bedrijfsvervoerplannen wordt als volgt gewijzigd: - in punt 1° worden de woorden "normaliter, minstens de helft van zijn werkdagen op de site aanvangt en beëindigt, ook al voert hij dienstverplaatsingen uit" vervangen door de woorden "in normale tijden, ten minste twee dagen per week op de site komt, ook al voert hij dienstverplaatsingen uit vanaf de site"; - in punt 17° worden de woorden "voertuig dat door het bedrijf kosteloos ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, die het meer bepaald gebruikt voor persoonlijke doeleinden, zoals zijn woon-werkverkeer" vervangen door de woorden "zoals gedefinieerd door de Wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « op 30 juni » vervangen door de woorden « op basis van de situatie op 30 juni ».

Art. 3.De eerste paragraaf van artikel 5 van hetzelfde besluit zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/10/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 juni 2017 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende bedrijfsvervoerplannen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 tot wijziging van enerzijds het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen en anderzijds het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende de bedrijfsvervoerplannen wordt als volgt gewijzigd: 1° in punt A) - wordt het cijfer "6" vervangen door het cijfer "3"; - worden de woorden "De bedrijven die een gemeenschappelijk vervoerplan opstellen kunnen één enkele contactpersoon aanduiden voor de site" geschrapt; 2° in punt C) - wordt het woord "bewustmakingsacties" vervangen door de woorden "ten minste één bewustmakingsactie"; 3° in punt D) - wordt na de zin "Het bedrijf houdt het toegankelijksheidsplan actueel." de tekst aangevuld met de woorden "Het gebruik van een online mapping tool is toegestaan zolang deze alle beschikbare transportmiddelen identificeert in combinatie met tekstuele informatie over deze middelen en over de toegang tot gebouwen: ingangen, fietsenstallingen, parkings,..."; 4° in punt E) - wordt de titel "Openbaar vervoer en fiets" vervangen door "Combinatie of vervanging van de bedrijfswagen"; - worden de woorden "voert het bedrijf maatregelen in die het openbaar vervoer- en fiets gebruik zullen bevorderen, zowel voor woon werk als voor zakelijke verplaatsingen. Ten minste twee ervan komen uit bijlage II" vervangen door " biedt het bedrijf de werknemers die beschikken over een bedrijfswagen de mogelijkheid aan om de wagen aan te vullen met andere vervoersmiddelen, en dit ten minste met het openbaar vervoer en de fiets, naar gelang de behoeften van de werknemer, of daardoor te vervangen"; - wordt de laatste zin vervangen door de zin "Deze maatregel is van toepassing op bedrijven waar minstens tien werknemers die daadwerkelijk tewerkgesteld zijn op de site over een bedrijfswagen beschikken."; 5° in punt G) - wordt punt 1° opgeheven; - worden in punt 2° de woorden "Onverminderd 1° " geschrapt en wordt het punt a) aangevuld met de volgende zin: "Vanaf het referentiejaar 2024 is punt a) niet meer van toepassing."; - worden in punt 3° de woorden "van de voorgaande punten" vervangen door de woorden "van punt 2° "; 6° in punt H) - wordt in de titel het woord "noodsituatie" vervangen door de woorden: "uitzonderlijke situatie"; - in punt 1° : - wordt het woord "oktober" vervangen door het woord "december"; - worden de punten a) en b) vervangen door volgende tekst: "de maatregelen vast die het zal nemen om uitzonderlijke situaties aan te pakken, zoals moeilijke weersomstandigheden, luchtverontreinigingspieken en iedere andere externe gebeurtenis die de bereikbaarheid van het bedrijf met de wagen beperkt of het aanbod van openbaar vervoer vermindert. Het betreft maatregelen die toelaten de impact op de bedrijfsactiviteiten te beperken, zoals het stimuleren van de modal shift, het aanzetten tot carpooling of het organiseren van telewerk."; - in punt 2° : - worden de woorden "luchtverontreinigspiek of een andere noodsituatie" vervangen door de woorden "uitzonderlijke situatie"; - in de Franstalige versie wordt het woord "définie" in punt 2° aangevuld met de letter "s".

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "bestaat de actualisatie van het vervoerplan uit de opstelling van een bedrijfsvervoerplan" vervangen door de woorden "gebeurt de actualisatie van het bedrijfsvervoerplan op basis van de situatie".

Art. 5.De bijlage 1 van het hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd: 1° in punt 1° : - wordt het woord "contactadres" in punt b) verwijderd;2° in punt 2° : - worden de woorden "zij minstens de helft van hun werkdagen op de site aanvangen en beëindigen, ook al voeren zij dienstverplaatsingen uit" van punt b) vervangen door de woorden "zij meer dan tien dagen per maand op de site aanwezig zijn"; - worden de woorden "(wagen alleen of met familieleden, wagen met andere werknemers, trein, metro/tram/bus MIVB, De Lijn of TEC, collectief vervoer georganiseerd door het bedrijf, fiets, bromfiets of moto, te voet, andere)" van punt d) verwijderd; - worden de woorden "en de bestemming (binnen of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)" van punt e) vervangen door de woorden "voor de bedrijven met meer dan 50 dienstverplaatsingen per dag"; - wordt het getal "50" van punt g) vervangen door het het getal "250".

Voor hetzelfde punt worden de woorden "en hun herkomst (binnen of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)" verwijderd: - wordt het punt k) opgeheven.

Art. 6.De bijlage 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen sluiten betreffende de bedrijfsvervoerplannen wordt opgeheven.

Art. 7.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 Juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie, A. MARON

^